Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Myeloidní supresorové buňky v kontextu nádorového mikroprostředí.
Košťálová, Monika ; Šírová, Milada (vedoucí práce) ; Indrová, Marie (oponent)
Na nádory se dnes nepohlíží jen jako na útvar geneticky změněných buněk s patologickou schopností nadměrné proliferace, invazivity a zvýšené životnosti, ale stále větší váha se přičítá také mikroprostředí, které si nádor vytváří. Toto mikroprostředí generuje podmínky, které jsou odlišné od podmínek v normálních tkáních. Příkladem je lokální hypoxie, laktátová acidóza či nádorem indukovaná imunosuprese - všechny tyto abnormality vedou k vyšší životaschopnosti nádorové tkáně. Ukazuje se, že jedním z nejvýznamnějších mediátorů úniku imunitnímu dozoru v nádorech jsou myeloidní supresorové buňky (MDSCs). Jedná se o heterogenní populaci buněk myeloidního původu. V aktivovaném stavu MDSCs produkují zvýšené množství kyslíkových radikálů, sloučenin dusíku a arginázy, což představuje mechanismy, kterými MDSCs potlačují protinádorovou imunitní odpověď. MDSCs tedy představují slibný terapeutický cíl. Recentní studie však ukazují i jejich fyziologickou roli, což je třeba při každé terapii, cílené na MDSCs, zohlednit. Klíčová slova: Nádorové mikroprostředí, teorie imunitního dozoru, imunoeditace, myeloidní supresorové buňky, imunosuprese v nádorech, terapeutické ovlivnění MDSCs, fyziologická role MDSCs Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Prezentace zdravého životního stylu v online prostředí na příkladu pití kávy
Košťálová, Monika ; Zábrodská, Kristina (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Diplomová práce Prezentace zdravého životního stylu v online prostředí na příkladu pití kávy si klade za cíl demonstrovat proces mediální percepce uživatelů internetu na příkladu pití kávy, který je považován za pevně zakořeněnou součást populární kultury a představuje tak univerzální výzkumný předmět vlastní široké mase konzumentů mediálních obsahů. Práce popisuje základní teoretická východiska pro vlastní výzkumné šetření, které si pokládá dvě základní výzkumné otázky: zda je pití kávy prezentováno v online mediálních obsazích jako zdraví prospěšné, nebo škodlivé a jaký je tak majoritní postoj předkládaný internetovému publiku a zda mají tyto mediální obsahy vliv na názor a postoj jejich konzumentů, a lze tak říci, že online prostředí má přímý vliv na formování názorů a postojů svých konzumentů. Pro první výzkumnou otázku byla zvolena metoda kvantitativní obsahové analýzy. Ta přinesla zjištění, že 62 % internetových zmínek o zdravotních dopadech pití kávy má pozitivní ladění. Majoritní postoj předkládaný internetovému publiku je tak tvrzení, že káva je zdraví prospěšná. Předmětem druhé části výzkumu byl kvalitativní experiment složený z dvoufázového šetření formou polostrukturovaného dotazníku. Výsledky přinesly zjištění, že 52 % respondentů změnilo po absolvování experimentu svůj postoj ve...
Myeloidní supresorové buňky v kontextu nádorového mikroprostředí.
Košťálová, Monika ; Šírová, Milada (vedoucí práce) ; Indrová, Marie (oponent)
Na nádory se dnes nepohlíží jen jako na útvar geneticky změněných buněk s patologickou schopností nadměrné proliferace, invazivity a zvýšené životnosti, ale stále větší váha se přičítá také mikroprostředí, které si nádor vytváří. Toto mikroprostředí generuje podmínky, které jsou odlišné od podmínek v normálních tkáních. Příkladem je lokální hypoxie, laktátová acidóza či nádorem indukovaná imunosuprese - všechny tyto abnormality vedou k vyšší životaschopnosti nádorové tkáně. Ukazuje se, že jedním z nejvýznamnějších mediátorů úniku imunitnímu dozoru v nádorech jsou myeloidní supresorové buňky (MDSCs). Jedná se o heterogenní populaci buněk myeloidního původu. V aktivovaném stavu MDSCs produkují zvýšené množství kyslíkových radikálů, sloučenin dusíku a arginázy, což představuje mechanismy, kterými MDSCs potlačují protinádorovou imunitní odpověď. MDSCs tedy představují slibný terapeutický cíl. Recentní studie však ukazují i jejich fyziologickou roli, což je třeba při každé terapii, cílené na MDSCs, zohlednit. Klíčová slova: Nádorové mikroprostředí, teorie imunitního dozoru, imunoeditace, myeloidní supresorové buňky, imunosuprese v nádorech, terapeutické ovlivnění MDSCs, fyziologická role MDSCs Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
1 KOŠŤÁLOVÁ, Marcela
2 Košťálová, Marie
2 Košťálová, Markéta
2 Košťálová, Martina
5 Košťálová, Michaela
1 Košťálová, Mlada
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.