Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv učitele při výběru vysoké školy a profese
Karasová, Anna ; Frombergerová, Anna (vedoucí práce) ; Uhmannová, Magdaléna (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem učitele na výběr vysoké školy a profese u studentů posledního ročníku gymnázia. Cílem práce je zjistit, jakou roli hrají učitelé při výběru dalšího směřování studentů, čím své studenty mohou v této oblasti ovlivňovat a jaké další faktory mohou mít na volbu studentů vliv. Odpovědi na tyto otázky poskytl kvalitativní výzkum, který byl pro účely této práce proveden. Pro výběr respondentů k rozhovoru bylo provedeno dotazníkové šetření. Z následně provedených rozhovorů byly pomocí tematické analýzy vytvořeny kategorie, které jsou prezentovány mezi výsledky této práce spolu s doplňujícími informacemi z dotazníků. Hlavním zjištěním práce je, že učitelé hrají poměrně významnou roli při výběru vysoké školy studentů i přes to, že jejich vliv je studenty do jisté míry neuvědomovaný. Význam pro volbu vysoké školy a profese má zejména zájem studentů, který může být ovlivněn vlastnostmi učitele a způsobem výuky, který daný učitel zvolí.
Proměny užití sociálních sítí u teenagerů
Karasová, Anna ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Tato bakalářská práce zjišťuje souvislost mezi preferovanou formou komunikace a psychickým vývojem adolescentů. Práce ověřuje předpoklad existence souvislosti mezi oblíbeným způsobem komunikace, se zvláštním zaměřením na sociální sítě, a vývojovým stádiem, tedy věkem, ve kterém se adolescent nachází. Pomocí dotazníku a následné kvantitativní analýzy dat práce zjišťuje důvody této preferované formy komunikace a pocity adolescentů při jejím využívání. Práce dále zjišťuje, které sociální sítě jsou mezi adolescenty oblíbené a z jakého důvodu. Výsledky tohoto výzkumu naznačují, že mezi preferencí formy komunikace a věkem adolescenta existuje souvislost. Nejistota adolescentů dle výsledků vede k vyššímu užívání sociálních sítí.

Viz též: podobná jména autorů
1 KARASOVÁ, Adéla
1 Karasová, Agáta
4 Karasová, Alena
3 Karasová, Alexandra