Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití mezipředmětových vztahů zeměpisu a dějepisu při výuce místního regionu (na příkladu Jáchymovska)
Krátká, Marie ; Jelen, Jakub (vedoucí práce) ; Vrhel, Matěj (oponent)
Bakalářská práce se věnuje mezipředmětovým vztahům mezi zeměpisem a dějepisem ve výuce místního regionu na 2. stupni základních škol a na gymnáziích. Cílem práce je analýza výuky místního regionu a využívání mezipředmětových vazeb vyučujícími na školách v zájmovém regionu Jáchymovska. Dílčím cílem je dále vytvořit materiál, který by mohl být využit v rámci výuky místního regionu pro učitele na Jáchymovsku. Výsledkem analýzy je, že většina učitelů na Jáchymovsku místní region učí, ale vyčleňují mu méně času, než je celorepublikový průměr. Někteří vyučující mezipředmětové vazby využívají, ale spolupráci kolegů učitelů by bylo rozhodně potřeba dále rozvíjet. Většina dotazovaných učitelů se v hodinách též zabývá dějinami regionu. Nově vzniklý pracovní list by měl být využitelný pro učitele na Jáchymovsku i v celém Česku. Klíčová slova Mezipředmětové vztahy, místní region, zeměpis, geografie, dějepis, Jáchymov, pracovní tábory Abstract This Bachelor thesis is devoted to interdisciplinary relations of geography and historiography in teaching of the local region in secondary schools and grammar schools. The main goal of this thesis is an analysis of teaching of the local region and usage of interdisciplinary relations in schools closely connected to Jáchymov region. The secondary goal is to create a...
Electronic effects at the interface between biomolecules, cells and diamond
Krátká, Marie ; Rezek, Bohuslav (vedoucí práce) ; Cifra, Michal (oponent) ; Skládal, Petr (oponent)
Pro biomedicínské aplikace, jako jsou biosenzory, bioelektronika, tkáňové inženýrství, optimalizace materiálů pro implantáty, monitorování životního prostředí atd., je zásadní interakce mezi biologickým prostředím (buňky, proteiny, tkáně, membrány, elektrolyty apod.) a povrchem pevné látky. Diamant může v tomto směru poskytnout unikátní kombinaci výborných polovodičových, mechanických, chemických, biokompatibilních a dalších vlastností. V této dizertační práci charakterizujeme elektronické vlastnosti rozhraní protein- diamant pomocí polních tranzistorů na bázi diamantu zakončeného vodíkem, jehož hradlo je vystaveno biologickému médiu (SGFET). Objasňujeme roli adsorbované proteinové vrstvy na elektronickou odezvu diamantového tranzistoru. Zkoumáme vliv buněk (převážně osteoblastů jako modelových buněk) na převodní charakteristiky a na svodové proudy diamantových polních tranzistorů. Pro posouzení vlivu hranic zrn a sp2 fáze na bio-elektronickou funkci diamantových SGFETů jsme použili vrstvy nanokrystalického diamantu o různých velikostech zrn (80 nm - 250 nm). Studujeme vliv gamma záření na funkci a stabilitu diamantových polních tranzistorů s proteiny a buňkami, což může být užitečné pro monitorování biochemických procesů během radiační léčby. Vyvinuli a otestovali jsme přenosné zařízení pro měření...
Electronic effects at the interface between biomolecules, cells and diamond
Krátká, Marie ; Rezek, Bohuslav (vedoucí práce) ; Cifra, Michal (oponent) ; Skládal, Petr (oponent)
Pro biomedicínské aplikace, jako jsou biosenzory, bioelektronika, tkáňové inženýrství, optimalizace materiálů pro implantáty, monitorování životního prostředí atd., je zásadní interakce mezi biologickým prostředím (buňky, proteiny, tkáně, membrány, elektrolyty apod.) a povrchem pevné látky. Diamant může v tomto směru poskytnout unikátní kombinaci výborných polovodičových, mechanických, chemických, biokompatibilních a dalších vlastností. V této dizertační práci charakterizujeme elektronické vlastnosti rozhraní protein- diamant pomocí polních tranzistorů na bázi diamantu zakončeného vodíkem, jehož hradlo je vystaveno biologickému médiu (SGFET). Objasňujeme roli adsorbované proteinové vrstvy na elektronickou odezvu diamantového tranzistoru. Zkoumáme vliv buněk (převážně osteoblastů jako modelových buněk) na převodní charakteristiky a na svodové proudy diamantových polních tranzistorů. Pro posouzení vlivu hranic zrn a sp2 fáze na bio-elektronickou funkci diamantových SGFETů jsme použili vrstvy nanokrystalického diamantu o různých velikostech zrn (80 nm - 250 nm). Studujeme vliv gamma záření na funkci a stabilitu diamantových polních tranzistorů s proteiny a buňkami, což může být užitečné pro monitorování biochemických procesů během radiační léčby. Vyvinuli a otestovali jsme přenosné zařízení pro měření...
Nanocrystalline diamond SG-FET: role of grain boundaries and cell culture process
Krátká, Marie ; Kromka, Alexander ; Ukraintsev, Egor ; Brož, A. ; Kalbáčová, M. ; Rezek, Bohuslav
Fetal bovine serum layer morphology and thickness is not changing (significantly). KFM measurement show that surface potential difference between diamond and gold reduces after each process. That result indiactes changes in surface termination. FET shifts possibly related with change of diamond itself.
Renewal of three-dimensional nanocrystalline diamond bio-transistor by low temperature hydrogenation
Krátká, Marie ; Neykova, Neda ; Ukraintsev, Egor ; Kromka, Alexander ; Rezek, Bohuslav
We employ directly grown microscopic (20um and 5um) solution-gated field-effect transistors (SGFET) as a biosensor with H-terminated surface acting as a gate insulator towards solution and generator of surface conductivity at the same time.
Characteristics of nanocrystalline diamond SGFETs under cell culture conditions
Krátká, Marie ; Kromka, Alexander ; Rezek, Bohuslav ; Brož, A. ; Kalbáčová, M.
Characterization of electronic properties of protein diamond interface by using microscopic (20 μm) solution-gated field-effect transistors (SGFET) based on H-terminated nanocrystalline diamond films (NCD) on glass. We show that NCD films with grain sizes down to 80 nm and thickness down to 100 nm are operational as SGFETs.
Měření a zvyšování efektivity internetových kampaní
Zdarsa, Jan ; Stříteský, Václav (vedoucí práce) ; Krátká, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením efektivity internetových kampaní. V začátku práce jsou představeny jednotlivé kanály internetového marketingu a nejpoužívanější obchodní modely internetového marketingu. V další části je kladen důraz na stanovení cílů kampaní před spuštění internetové kampaně. Představeny jsou i nejrozšířenější nástroje webové analytiky včetně technologických úskalí a správného postupu při vyhodnocování kampaní. Cílem diplomové práce je ukázat výrazný rozdíl vyhodnocení efektivity kampaní podle přístupu k atribuci konverzí. Vedlejším cílem diplomové práce je ukázat, že internetový marketing není tak dobře měřitelný, jako se o něm často mluví.
Vztah dětí a mládeže ke sportu a vliv sportu na jejich psychiku
KRÁTKÁ, Marie
Tato práce se zabývá vztahem dětí a mládeže ke sportu a vlivu sportu na jejich psychický vývoj. Práce pojednává především o sportu rekreačním v souvislosti s jeho pedagogickými, socializačními, ale také ekonomickými možnostmi. Popisují se zde dějiny sportu od počátku lidstva do současnosti, kategorizace sportovních disciplín a jednotlivé psychické vývojové fáze člověka ve vztahu k pohybu. Dále jsou zde rozebírány kognitivní funkce, které se uplatňují ve sportu a úloha sportovních činností ve škole a zájmovém vzdělávání. Praktická část srovnává pomocí dotazníků postoje ke sportu u dětí a mládeže. Průzkum pomáhá pochopit, proč někteří jedinci sportují a jiní nikoliv.

Viz též: podobná jména autorů
1 KRÁTKÁ, Miroslava
1 Krátká, Magdalena
7 Krátká, Marie
6 Krátká, Markéta
12 Krátká, Martina
4 Krátká, Michaela
1 Krátká, Milena
3 Krátká, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.