Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výuka fyziky na ZŠ jako základ odborného vzdělání na SOU
JIROUT, Jiří
Diplomová práce " Výuka fyziky na ZŠ jako základ odborného vzdělání na SOU" popisuje využití odborných příkladů z instalatérské praxe ve vyučování fyziky. Teoretická část popisuje vzdělávací obor fyzika a fyzikální vzdělávání. Dále je zde popsán učební obor instalatér a vytvořena obsahová a didaktická analýza výuky fyziky na ZŠ z hlediska odborných předmětů instalatérského oboru. Těžištěm praktické části je vytvoření elektronických výukových materiálů a učebních pomůcek se zaměřením na učební obor instalatér. Následně je zjišťováno, jak žáci a pedagogové hodnotí využívání odborných příkladů ve vyučovaných hodinách a domácí přípravě.
Výživa a krmení prasat ve výkrmu
JIROUT, Jiří
Tato bakalářská práce se zabývá technikou krmení a výživou prasat ve výkrmu. Práce je zaměřena na stanovení ideálního obsahu potřebných živin v krmné dávce, na vhodnost použití různých druhů krmiv s ohledem na ekonomiku a užitkovost prasat. V práci je uveden reálný příklad návrhu krmné dávky vykrmovaných prasat včetně krmné křivky a složení receptu. Dále jsou popsány systémy krmení doposud využívané, ale i nově se zavádějící a faktory, které ovlivňují užitkové parametry ve výkrmu prasat.
Počítačem podporovaná výuka fyziky
JIROUT, Jiří
Bakalářská práce "Počítačem podporovaná výuka fyziky" popisuje využití počítače a moderní didaktické techniky ve vyučování. Teoretická část popisuje názornost ve vyučování a informační a komunikační technologie při výuce fyziky. Dále je zde popsána didaktická analýza vybraného tematického celku Měření délky a následně navrženy elektronické doplňky pro výuku vybraného učiva. Těžištěm praktické části je vytvoření materiálů pro domácí přípravu a zkoušení žáků. Následně je zjišťováno, jak žáci hodnotí využívání moderní didaktické techniky přímo ve vyučovacích hodinách a domácí přípravě.
Využití didaktické techniky ve vyučování odborných předmětů
JIROUT, Jiří
Bakalářská práce ?Využití didaktické techniky ve vyučování odborných předmětů? popisuje různé metody výuky a využití didaktické techniky ve vyučování. Teoretická část popisuje obecné aspekty využívání didaktické techniky, výukové metody a didaktickou techniku, kterou lze při výuce odborných předmětů použít. Praktická část zjišťuje, jak žáci hodnotí využívání moderní didaktické techniky přímo ve vyučovacích hodinách.
The impact of outdoor cattle overwintering husbandry on soil fungal community
JIROUT, Jiří
Byl zkoumán vliv venkovního přezimování skotu na společenstvo půdních hub v půdě podhorské pastviny. Byly sledovány půdy s různou intenzitou zátěže skotem a společenstva hub byla studována kombinací kultivačně závislých a nezávislých mikrobiologických metod. Tyto analýzy ukázaly podstatné změny v biomase, funkcích i složení společestev půdbních hub, způsobené přezimujícím skotem.
Půdní mikromycety - potenciální zdroj N.sub.2./sub.O v půdách
Jirout, Jiří ; Šimek, Miloslav ; Elhottová, Dana
Cílem příspěvku je shrnout vědomosti o produkci N.sub.2./sub.O půdními mikromycety. Denitrifikace se předpokládala pouze u prokaryot, ale byly nalezeny důkazy produkce oxidů dusíku a N.sub.2./sub. i u hub. N.sub.2./sub.O houbového původu vzniká redukcí dusičnanů/dusitanů za anaerobních podmínek. Jelikož u hub byla nalezena schopnost používat denitrifikaci zároveň s respirací kyslíku, produkce N.sub.2./sub.O půdními houbami se dá předpokládat u širokého okruhu půd. Pro houby specifická nitrát/nitrit reduktáza (cytochrom P-450nor) byla objevena u druhu .i.Fusarium oxysporum./i.. Schopnost produkce N.sub.2./sub.O byla nalezena u dalších rodů mikromycetů (.i.Humicola, Cylindrocarpon, Trichoderma./i., atd.). Mnoho druhů mikromycetů nemá schopnost další redukce N.sub.2./sub.O na N.sub.2./sub.; u některých mikromycetů byla naopak popsána produkce N.sub.2./sub. pomocí tzv. kodenitrifikace.
Microarthropods and microbial participation in oak and beech litter decomposition
Farská, Jitka ; Jínová, Kristýna ; Jirout, Jiří ; Petrásek, Jiří ; Čápová, Lenka ; Rusek, Josef ; Krištůfek, Václav ; Elhottová, Dana ; Starý, Josef
The aim of our work was to describe the impact of a simulated vegetation zone shift to higher altitudes (i) on the quantity and quality of microarthropods and microbial communities, and (ii) on the decomposition rate of allochthonous leaf litter. In November 2002, 480 litterbags filled with oak or beech leaf litter were placed into spruce and beech forests (950 m a. s. l.) on Kleť Mt. (1083 m; Blanský les Protected Landscape Area, South Bohemia). Three different mesh sizes were used for certain soil biota exclusion: > 2 mm, 0.5 mm and 42 μm. Litterbags were sampled after 2, 4, 6, 12, 24 and 36 months of exposure in the field. Litter pH and moisture were determined in the laboratory immediately after retrieval. Soil microarthropods (Oribatida, Gamasida and Collembola) were extracted using Tullgren funnels. Soil bacteria and micromycetes were isolated using the dilution plate method and specific growth media.
Metody studia společenstev půdních hub - aplikace na půdy zatížené volně paseným skotem
Jirout, Jiří ; Elhottová, Dana
Houbové organismy představují fyziologicky a geneticky různorodou skupinu organismů, která hraje klíčovou roli v půdním ekosystému. Nicméně o dynamice, struktuře, diverzitě a biomase populací půdních hub existuje stále poměrně málo informací. Tradiční mikrobiologické metody umožňují pouze zběžný pohled na diverzitu hub. Posledních 15 let však přineslo mnoho technologických pokroků v získávání profilů společenstev a v kultivačně nezávislých přístupech pro studium půdních mikroorganismů. Změny diverzity hub spojené se zemědělskými postupy mohou ovlivnit úrodnost a stabilitu půdy, přesto ale vliv zemědělských postupů na komplexní společenstva hub zůstává nejasný. Tradiční i moderní metody v mikrobiální ekologii půdy byly použity pro studium mikrobiálních společenstev na pastvině využívané jako zimoviště skotu. Půdní prostředí zimoviště je významně narušeno vlivem paseného skotu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 JIROUT, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.