Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Precizní audio předzesilovač pro kvalitní poslech
Janošík, Lukáš ; Šotner, Roman (oponent) ; Kratochvíl, Tomáš (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je návrh a konstrukce precizního audio předzesilovače určeného pro věrnou kvalitu hudebního přednesu. Typologie celkového návrhu klade důraz na velmi důležité přenosové vlastnosti, nízké zkreslení, velký odstup signálu od šumu, nízké přeslechy aj. Součástí je symetrický vstup, relátkový přepínač vstupů, 5 pásmový ekvalizér s možností překlenutí a symetrický výstup s aktivním budičem linek.
Návrh regulovatelného ohřevu spřádací hlavy a dohřevu vláken s řízeným prouděním vzduchu pro zařízení k odstředivému spřádání nanovláken
Janošík, Lukáš ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Čech, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci výhřevu spřádací hlavy pro výrobu letících vláken. Obsahem úvodní části je porovnání problematiky ohřevu spřádací hlavy pomocí sálavého tepla a pomocí elektromagnetické indukce. V části práce je rozebrán návrh a samotná realizace zvoleného indukčního ohřevu spřádací hlavy spolu s jeho dílčími periferiemi. Práce pokračuje návrhem řízeného proudění vzduchu komorou a návrhem dohřevu vláken. V následující části práce jsou prováděny testy funkčnosti a dílčí měření na zařízení. Výsledky měření jsou v závěru vyhodnoceny a porovnány.
Sexual system of the ascomycetes from order Pezizales
Janošík, Lukáš ; Koukol, Ondřej (vedoucí práce) ; Čmoková, Adéla (oponent)
Pohlavní rozmnožování je nezbytnou součástí života mnoha vřeckovýtrusých hub (Ascomycota). Na základě toho, jestli tvorba plodnic s askosporami vyžaduje dva opačně laděné partnery, se jednotlivé druhy obvykle dělí na homothalické a heterothalické. Z recentních studií je však zřejmé, že toto rozdělení pohlavních systémů je výrazně zjednodušené a pod homothalizmem se skrývá větší množství rozmanitých mechanismů. První část bakalářské práce se věnuje rozmnožování, pohlavním systémům a jejich evoluci u vřeckovýtrusých hub. Jádrem práce je následně souhrn dosavadních poznatků o pohlavních systémech hub z řádu Pezizales. Postupně jsou diskutovány známé údaje o zástupcích jednotlivých čeledí, které jsou pak i shrnuty a zhodnoceny ve světle jejich fylogeneze a ekologie.
Návrh regulovatelného ohřevu spřádací hlavy a dohřevu vláken s řízeným prouděním vzduchu pro zařízení k odstředivému spřádání nanovláken
Janošík, Lukáš ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Čech, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci výhřevu spřádací hlavy pro výrobu letících vláken. Obsahem úvodní části je porovnání problematiky ohřevu spřádací hlavy pomocí sálavého tepla a pomocí elektromagnetické indukce. V části práce je rozebrán návrh a samotná realizace zvoleného indukčního ohřevu spřádací hlavy spolu s jeho dílčími periferiemi. Práce pokračuje návrhem řízeného proudění vzduchu komorou a návrhem dohřevu vláken. V následující části práce jsou prováděny testy funkčnosti a dílčí měření na zařízení. Výsledky měření jsou v závěru vyhodnoceny a porovnány.
Evolution of ascospore morphology and their dispersal in bryophilous Pezizales
Janošík, Lukáš ; Koukol, Ondřej (vedoucí práce) ; Trávníček, Pavel (oponent)
Bryofilní zástupci řádu Pezizales představují druhově bohatou skupinu hub úzce vázanou na mechorosty. Vyznačují se velmi rozmanitou morfologií askospor, širokým rozsahem velikosti genomu a různorodou ekologií. Jsou proto zajímavým modelovým systémem pro výzkum evoluce morfologie askospor a jejich šíření. Cílem mojí práce bylo zjistit, zda morfologie askospor závisí na velikosti genomu, počtu jader v askosporách, ekologii hostitelských mechorostů a experimentálně též otestovat, jak morfologie askospor ovlivňuje jejich aktivní vystřelování. Sledoval jsem 52 druhů bryofilních Pezizales. Na základě sekvencí tří úseků DNA jsem zrekonstruoval fylogenezi sledovaných druhů, kterou jsem využil při testování vztahů mezi jednotlivými proměnnými pomocí metody fylogenetických generalizovaných nejmenších čtverců. Většinu druhů jsem úspěšně podrobil morfometrické analýze a měření velikosti genomu průtokovou cytometrií, fluorescenční mikroskopií jsem u nich stanovil počet jader. Určil jsem místo připojení infekčního aparátu a do analýz jsem zahrnul i ekologické charakteristiky hostitelských mechorostů. Pomocí experimentů s horizontálním vystřelováním askospor jsem sledoval, do jaké vzdálenosti jsou askospory aktivně vystřelené a zda jsou vystřelené samostatně, nebo tvoří klastry několika askospor. Velikost genomu...
Sexual system of the ascomycetes from order Pezizales
Janošík, Lukáš ; Koukol, Ondřej (vedoucí práce) ; Čmoková, Adéla (oponent)
Pohlavní rozmnožování je nezbytnou součástí života mnoha vřeckovýtrusých hub (Ascomycota). Na základě toho, jestli tvorba plodnic s askosporami vyžaduje dva opačně laděné partnery, se jednotlivé druhy obvykle dělí na homothalické a heterothalické. Z recentních studií je však zřejmé, že toto rozdělení pohlavních systémů je výrazně zjednodušené a pod homothalizmem se skrývá větší množství rozmanitých mechanismů. První část bakalářské práce se věnuje rozmnožování, pohlavním systémům a jejich evoluci u vřeckovýtrusých hub. Jádrem práce je následně souhrn dosavadních poznatků o pohlavních systémech hub z řádu Pezizales. Postupně jsou diskutovány známé údaje o zástupcích jednotlivých čeledí, které jsou pak i shrnuty a zhodnoceny ve světle jejich fylogeneze a ekologie.
Precizní audio předzesilovač pro kvalitní poslech
Janošík, Lukáš ; Šotner, Roman (oponent) ; Kratochvíl, Tomáš (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je návrh a konstrukce precizního audio předzesilovače určeného pro věrnou kvalitu hudebního přednesu. Typologie celkového návrhu klade důraz na velmi důležité přenosové vlastnosti, nízké zkreslení, velký odstup signálu od šumu, nízké přeslechy aj. Součástí je symetrický vstup, relátkový přepínač vstupů, 5 pásmový ekvalizér s možností překlenutí a symetrický výstup s aktivním budičem linek.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.