Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
První Přemyslovci v didaktických aplikacích
Hošek, Tomáš ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
(čeština) Tématem této práce je přiblížení doby a života prvních Přemyslovců a vytvoření didaktického materiálu využitelného do výuky. Didaktický materiál je navržený, vytvořený a věnovaný učitelům vlastivědy a dějepisu a všem žákům. Práce je rozdělena do dvou částí. První část nazvaná První Přemyslovci a jejich doba, je teoretická a pojednává o prvních Přemyslovcích a jejich době. Jsou zde podrobně popsáni první panovníci přemyslovského rodu a jejich blízcí. Je zde popsána doba, ve které žili a vládli a také různé aspekty běžného života tehdejší doby. Druhá, praktická část, nazvaná Dějepis hrou, je věnována didaktice a praktickým aktivitám, které budou využitelné ve výuce 4. a 7. ročníku základní školy. Součástí bádání a vymýšlení didaktických aplikací bylo kromě studia odborné literatury i porovnání učebnicových textů, absolvování náslechových hodin, konzultace s kolegy a vykonávání pedagogické praxe. Součástí tohoto procesu byla tvorba autorských výukových karet a také her a jejich praktické testování během autorovy pedagogické praxe. Součástí této diplomové práce je představení dvou základních her (2 varianty první hry a jedna varianta druhé hry) a další příklady aktivit využitelných ve výuce dějepisu či vlastivědy. Také je zde podrobně popsaná a navržená tematická exkurze na území...
Diplomní projekt - Regenerace vnitřních prostorů blokové zástavby
Hošek, Tomáš
Diplomová práce se zabývá problematikou Regenerace vnitřních prostorů blokové zástavby. Modelovým objektem jsou obytné vnitrobloky v jižní části města Prostějova v těsné blízkosti zemědělské krajiny. Cílem diplomové práce je zpracování literární rešerše, navštívení referenčních příkladů a zpracování architektonické studie. Práce je rozdělena do tří částí - teoretická, praktická a návrhová. Teoretická část se zabývá zpracováním literární rešerše na základě prostudování literatury, projektů a realizací. Pochopení literární rešerše nás zasvětí do dané problematiky. Praktická část se zabývá zpracováním analýz modelového uzemí a navštívením referenčních příkladů. Jednotlivé referenční příklady byly vybrány podle předem stanovené metodiky a následně osobně navštíveny. Navštívené referenční příklady byly v České republice i zahraničí. Následně byla z literární rešerše a referenčních příkladů stanovena východiska. Poslední návrhová část se zabývá zpracováním diplomního projektu v rozsahu architektonické studie, která je doložena potřebnými grafickými přílohami. Na závěr diplomové práce byla stanovena východiska návrhu pro řešení problematiky regenerace vnitřních prostorů blokové zástavby.
Potenciál brownfields z pohledu zahradně krajinářského architekta
Hošek, Tomáš
Bakalářská práce se zabývá problematikou brownfields a s ní spojenou následnou revitalizací. Práce se skládá z teoretické, praktické a návrhové části. Jako modelové území je vybrán areál bývalého akciového pivovaru v Prostějově. Na tomto území je zpracovaná ideová studie. První část zpracovaná v podobě literární rešerše je věnována obecné problematice zahrnující základní rozdělení ploch brownfields podle jednotlivých typů, možnostem nového využití industriálních staveb, hlavními bariérami, které brání znovu využití ploch brownfields nebo vhodným možnostem znovu využití brownfields. V druhé praktické části se práce zabývá průzkumem a vhodným řešením příkladů brownfields vybraných městských prostorů v zahraničí a v České republice. Průzkumem těchto lokalit byly získány kladné i záporné poznatky a na základě těchto výsledků byla zpracována ideová studie. Dále jsou zde uvedeny historické informace o městě Prostějovu, pivovaru a přírodních podmínkách prostějovského bioregionu. Třetí návrhová část se zabývá ideovou studií na modelovém území. Na úvod byly provedeny rozbory a analýzy, na jejichž základech byla zpracována ideová studie v podobě zahradně architektonického řešení. Studie je doložena grafickými přílohami v podobě situace, řezů, perspektiv a axonometrie.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.