Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 147 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uplatňování ustanovení Lisabonské smlouvy o zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů EU 10 let poté
Tetourová, Eva ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Grmelová, Nicole (oponent) ; Pítrová, Lenka (oponent)
Uplatňování ustanovení Lisabonské smlouvy o zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů EU 10 let poté Abstrakt Přijetí Lisabonské smlouvy znamenalo několik zásadních institucionálních změn ve fungování EU. Došlo například k dalšímu posunu ke spolurozhodování o sekundárních právních aktech Evropským parlamentem, jež se stalo řádným legislativním postupem. Bylo rovněž přistoupeno k rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě, namísto jednomyslnosti, jejíž určení podléhá novým podmínkám. V neposlední řadě došlo k rozčlenění pravomocí EU na výlučné, sdílené a doplňkové a koordinační. Tyto a další související kroky znamenaly zároveň intenzivnější zapojení národních parlamentů, jednak ve smyslu kontroly správného výkonu svěřených pravomocí, ale také ve smyslu určité demokratické pojistky nově nastavených postupů. Cílem předložené práce je podání komplexního obrazu platné právní úpravy v této oblasti, včetně historického shrnutí faktorů, které ovlivnily její současnou podobu. V návaznosti na to přináší bilanční zhodnocení nejčastěji využívaných mechanismů po desetileté zkušenosti s jejich uplatňováním. Na základě něj dochází následně k zamyšlení nad tím, jakým způsobem a zda vůbec by mohlo být potenciálu vnitrostátních parlamentů v tomto ohledu ještě lépe a efektivněji využito, ať už za...
Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU
Tomáš, Daniel ; Kačírková, Eliška (vedoucí práce) ; Grmelová, Nicole (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat, jakým způsobem jsou koordinovány systémy sociálního zabezpečení na úrovni EU. Práce se bude zprvu zabývat Evropskou unií, a to jejím historickým vývojem a dnešní podobou, na což bude navázáno základním rozdělením práv a politik EU, včetně oblastí, kterých se dotýkají a základní úpravou sociální oblasti v zakládajících smlouvách EU. Druhá část je věnována samotnému způsobu koordinace, a to, na jaké osoby a za jakých podmínek se koordinační pravidla aplikují. Dále budou v této kapitole uvedeny a vysvětleny jednotlivé koordinační principy, nařízení týkající se koordinace a zároveň bude uvedena obecná úprava jednotlivých dávek a jejich koordinační praxe. Třetí kapitola se zabývá úlohou a postavením Soudního dvora, včetně rozboru jednotlivých judikátů z oblasti koordinace sociálního zabezpečení a jejich vlivem na další vývoj koordinace sociálního zabezpečení EU.
Řešení sporů v rámci WTO
Mašková, Tereza ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Štěrbová, Ludmila (oponent)
Cílem diplomové práce je představení a zhodnocení současného systému řešení sporů uplatňovaného na poli Světové obchodní organizace, a to zejména s ohledem na jeho efektivitu. V teoretické části práce dochází nejprve k přiblížení historického vývoje mechanismu pro rozhodování mezinárodních obchodních sporů a k porovnání současného systému WTO s jeho předchůdcem na podkladě dohody GATT. Následně jsou představena jednotlivá stádia, kterými spor v rámci mechanismu WTO prochází. V praktické části práce pak dochází k označení konkrétních nedostatků a problémů, které jsou se systémem nejčastěji spojovány, a to vždy za pomoci konkrétních příkladů z rozhodovací praxe WTO. V reakci na uvedené problémy pak závěrečná kapitola předkládá některé návrhy na reformu stávajícího systému.
Obchodní spory mezi EU a USA v rámci WTO
Skladchikova, Anna ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Levý, Jan (oponent)
Evropská unie a Spojené státy americké jsou největšími světovými obchodními partnery, a to nejen vzájemně, ale i vůči ostatím státům. Kvůli stále rostoucímu objemu jejich vzájemné obchodní výměny roste i množství vznikajících sporných situací mezi těmito obchodními partnery a právě proto se otázka regulace bilaterálních obchodních vztáhů mezi EU a USA stává behem času více a více citlivější. Daná práce poskytuje přehled jednotlivých obchodních sporů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a mechanizmus jejich řešení na půdě Světové obchodní organizace za účelem posouzení možnosti přijetí preventivních opatření, které by mohly předcházet budoucímu vzniku obchodních konfliktů, nebo usnadnit proces vyřešení již probíhajících sporných situací
Přepravní podmínky leteckých společností a odpovědnost dopravců v případě jejich porušení dle právních norem Evropské unie
Hervertová, Klára ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce na téma Přepravní podmínky leteckých společností a odpovědnost dopravců v případě jejich porušení dle právních norem Evropské unie se zabývá problematikou leteckého práva. Cílem práce bylo poskytnout komplexní přehled o ochraně spotřebitele v právní úpravě letecké dopravy s přihlédnutím na relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola poskytuje obecné informace o letecké dopravě, o její historii, pramenech a principech leteckého práva. Druhá kapitola se zabývá cestujícími jakožto subjekty letecké přepravy z hlediska jejich práv a povinností. S ohledem na cíle této práce je zde uvedena příslušná národní, evropská a mezinárodní legislativa. Závěrečná kapitola je věnována relevantní judikatuře Soudního dvora Evropské unie, konkrétně čtyřem vybraným případům, kterými se Soudní dvůr zabýval v rámci řízení o předběžné otázce.
Právní úprava exekuce při nesplácení hypotečního úvěru ve Španělsku
Bořucká, Karolína ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Hásová, Jiřina (oponent)
Diplomová práce Právní úprava exekuce při nesplácení hypotečního úvěru ve Španělsku pojímá o rozsáhlé hypoteční krizi, která mezi lety 2007 - 2012 přivedla mnoho španělských rodin k exekučním řízením. Hlavním cílem práce je poskytnutí komplexního přehledu právní úpravy a právních odvětví, do kterých spadají španělské exekuční procesy.
Právní nástroje boje proti korupci v ČR a Dánsku
Nováková, Šárka ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Levý, Jan (oponent)
Tato Bakalářská práce se zabývá analýzou právních nástrojů boje proti korupci v ČR a v Dánsku. Cílem Práce je metodou komparace zjistit, zda je vysoká míra transparentnostni v Dánsku způsobena vhodnější právní úpravou, nebo jinými faktory.
Právní analýza řízení uprchlické krize ve Spolkové republice Německo
Sikorská, Eliška ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Kříž, Radim (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou řízení uprchlické krize ve Spolkové republice Německo ve vztahu k platnému právu Evropské unie. V rámci teoretického úvodu se práce zaměřuje na definici stěžejních pojmů a dotčených oblastí práva EU. Druhá část práce je věnována přijatým opatřením a politice Spolkové republiky Německo v čele se spolkovou kancléřkou Angelou Merkel. V poslední části práce jsou opatření analyzována na základě výzkumné otázky, tedy zda Spolková republika Německo postupuje při řešení uprchlické krize v souladu s platným právem Evropské unie.
Právní postavení Lichtenštejnska v rámci Evropského hospodářského prostoru
Havlová, Berenika ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá právním postavením Lichtenštejnska v Evropském hospodářském prostoru a je rozdělena do 3 na sebe navazujících kapitol. První kapitola se skládá ze dvou podkapitol - všeobecné a ekonomické charakteristiky Lichtenštejnska. Všeobecná charakteristika vychází ze zkušeností autora podpořených odbornou literaturou, zatímco ekonomická podkapitola vychází hlavně ze statistických údajů. Druhá kapitola je zaměřena na právní sytém Lichtenštejnska a postavení na mezinárodní scéně. Na toto postavení je nahlíženo ze dvou pohledů, a to z pohledu účasti v mezinárodních organizacích a úzkého vztahu se Švýcarskem, které jej ovlivňují nejvíce. Poslední kapitola rozebírá mezinárodní soudní spory, jichž je Lichtenštejnsko stranou. Cílem této diplomové práce je za pomoci metody analýzy vymezit právní vztahy Lichtenštejnska, které formují jeho postavení.
Právní postavení Palestiny
Bernasová, Tereza ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Kříž, Radim (oponent)
Tématem této diplomové práce je analýza právního postavení Palestiny. V teoretické části práce je rozebírána historie palestinského území, vztah Palestiny a Izraele, nepřijetí Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181 Palestinci, členství Palestiny v mezinárodních organizacích, Mírové dohody z Osla a kritéria státnosti. Práce také hodnotí nejdůležitější jednání o finálním statutu Palestiny a jednotlivé vládní programy. Druhá část práce je zaměřena na analýzu nekompaktnosti palestinského teritoria a palestinského obyvatelstva žijícího na i mimo toto území. Dále se práce zaměřuje na rozbor palestinského veřejného sektoru, a to především na oblast soudnictví, vzdělání, zdravotnictví a obrany. Jednotlivé kapitoly také pojednávají o ekonomické nestabilitě a finanční závislosti Palestiny na ostatních, především evropských, státech. Diplomová práce takto podává ucelený pohled na Palestinu nejen z právního hlediska, ale také z hlediska správního.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 147 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.