Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zkušenost vietnamské komunity s ošetřovatelskou péčí v České republice
Dvořáková, Petra ; Kutnohorská, Jana (vedoucí práce) ; Freibauerová, Sarah (oponent)
Autor: Petra Dvořáková Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Název práce: Zkušenost vietnamské komunity s ošetřovatelskou péčí v České republice Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 83 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2023 Klíčová slova: zdravotnictví, Vietnam, tradice, kuchyně, komunikace Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání zkušeností vietnamské komunity s ošetřovatelskou péčí na území České republiky. V teoretické části se nalézá stručná historie Vietnamu, na kterou volně navazují základní informace o Vietnamu. Dále seznámení se s tradicemi, zvyky, kulturou nebo náboženstvím. Vietnamci jsou velmi věřící národ, který si zakládá na tradicích, z toho důvodu bylo potřeba představit zemi komplexněji, neboť tyto tradice se promítají i do ošetřovatelsví. Práce dále pojednává o vietnamském zdravotnictví jako takovém a teoretickou část zakončuje kapitola zabývající se vietnamskou komunitou žijící na území České republiky. V empirické části práce je představen výzkum, který byl proveden s Vietnamci žijícími u nás a během kterého jim byly pokládány otázky. Na základě odpovědí těchto respondentů budeme moci zjistit v čem má české zdravotnictví klady nebo zápory i třeba v porovnání se zdravotním systémem ve Vietnamu. Za výzkumnou...
Psychická resilience u všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice
Freibauerová, Sarah ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Štefančíková, Mariana (oponent)
Autor: Sarah Freibauerová Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Psychická resilience všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 75 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: psychická resilience, všeobecná sestra, zátěž, adaptace, osobnost člověka Bakalářská práce se zabývá problematikou psychické resilience všeobecných sester. V teoretické části se práce zabývá pojetím osobnosti, dále se zaměřuje na problematiku stresu. Zmiňuje nejen základní teoretické poznatky o stresu jako jsou jeho příznaky, reagování osob na stres, ale také zvládání zátěžových situací (coping). S tím vším velmi úzce souvisí psychická resilience, které je v teoretické části věnována samostatná kapitola. Teoretická část se dále zaměřuje na konkrétní problematiku osobnosti všeobecných sester, jejich zátěž v práci a na možnosti duševní hygieny, jež napomáhá k posílení psychické resilience. V empirické části výzkumné šetření zkoumá resilienci všeobecných sester na gerontometabolické a na chirurgické klinice. Jednalo se o dotazníkové šetření pomocí české verze dotazníku Connor-Davidson_Resilience_Scale (CD-RISC). Cílem bylo zjistit, jaká je úroveň resilience zkoumaného...