Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Anorganicky vázaný Se a kmín kořenný (Carum carvi) v dietě pomalu rostoucích kuřat
Burian, Tomáš
Diplomová práce se zabývá anorganicky vázaným selenem a kmínem kořenným v dietě pomalu rostoucích kuřat. Práce je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část praktickou. V rámci teoretické části je zpracována problematika týkající se anatomie trávicího traktu kura domácího, výživy a krmení pomalu rostoucích kuřat, dále se věnuje selenu ve výživě brojlerů, a nakonec kmínu kořennému (Carum Carvi) v dietách zvířat. Praktická část diplomové práce se pak zabývá pokusem, jež byl proveden na 144 pomalu rostoucích kohoutcích hybridního plemene Hubbard JA 57 A. Tito brojleři byli rozděleni na 4 skupiny podle přídavku složek do krmiva. První skupina (n=36) byla kontrolní a neměla žádné aditivum v dietě. Druhá skupina (n=36) měla v krmné směsi přídavek 0,4 mg/kg anorganicky vázaného selenu. Třetí skupina (n=36) měla selen doplněný o 1 % kmínu kořenného. Krmná dávka čtvrté skupiny (n=36)obsahovala pouze přídavek 1 % kmínu kořenného. Cílem bylo je zkoumat vliv anorganicky vázaného selenu a kmínu kořenného na spotřebu krmiva, konverzi krmiva, hmotnosti zvířat během výkrmu i na jeho konci, výtěžnost jatečně upraveného těla a jeho hlavních výsekových částí, obsahu selenu v krevní plazmě a v též biochemické parametry krve. Z uvedených výsledků je patrné, že vliv přidání selenu a kmínu kořenného do krmné směsi brojlerovým kuřatům, nebyl statisticky prokázán (P>0,05) ve spotřebě krmiva, konverzi krmiva, hmotnosti kuřat, jatečné výtěžnosti jatečně upraveného těla a hlavních výsekových částí a v biochemických parametrech krve. Naopak byl statisticky prokázán (P<0,05) vliv přídavku anorganického selenu na skupiny oproti skupinám bez tohoto přídavku.
Ohrožení Irska Spojeným královstvím během 2 světové války, Test teorie nárazníkového státu
Burian, Tomáš ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Strach ze smrti státu bývá vnímán jako nejdůležitější motivace pro jejich akce, kvůli tomu je to velmi důležitým tématem nejen pro samotné státy. Co kdyby se stát dostal do smrtelného nebezpečí bez vlastního přičinění, pouze kvůli svojí geografické poloze? Měly by se státy bát o svou bezpečnost kvůli tomu, že se ocitnou mezi dvěma rivaly? Na takové případy se zaměřila Tanisha Fazal a vytvořila kolem těchto otázek teorii. Podle její teorie se mnoha státům, které se nacházely mezi dvěma rivaly, kvůli jejich poloze zvýšilo ohrožení jejich bezpečnosti a často poté ze stejného důvodu zemřely. Cílem této práce je rozšířit kvantitativní testování Fazal o případ, který ona sama do své teorie nezahrnula a zároveň teorii kvalitativně otestovat. Teorie je testována na případu Irska mezi roky 1923 až 1955. Na základě analýzy historických dat zjišťujeme, zdali byla geografická poloha Irska mezi dvěma rivaly, Německem a Spojeným královstvím, důvodem zvýšeného ohrožení jejich bezpečnosti, primárně ze strany Spojeného království. Během historické analýzy zmíněného časového období nacházíme důkazy potvrzující naše očekávání určená v hypotézách a díky tomu se potvrzuje teorie Tanishy Fazal v případě Irska.
Jihovýchodní segment VMO v Brně
Pagač, Aleš ; Burian, Tomáš (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je navrhnout trasu jihovýchodní části VMO (velkého městského okruhu) v Brně. Cílem je efektivní propojení obslužných komunikací v oblasti Faměrova náměstí a vyřešení mimoúrovňové křižovatky v oblasti Ráječek. Navržený koncept dále řeší napojení nového vlakového nádraží (tzn. Nová ulice Zanádražní) na VMO, křížení s ulicí Hněvkovského a napojení na D2. V této práci je řešena osa a niveleta možného vedení trasy.
Spektroskopické studium interakcí fokusovaného svazku rentgenového laseru s hmotou
Burian, Tomáš ; Juha, Libor (vedoucí práce) ; Čuba, Václav (oponent) ; Klír, Daniel (oponent)
Název práce: Spektroskopické studium interakcí fokusovaného svazku rentgenového laseru s hmotou Autor: Tomáš Burian Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Ing. Libor Juha, CSc., Oddělení radiační a chemické fyziky, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá studiem a popisem dějů probíhajících během interakce intenzivních krátkovlnných laserových impulzů s hmotou a bezprostředně po ní. Pomocí emisní spektroskopie v různých spektrálních oborech a hmotové spektroskopie iontů byl zkoumán extrémní stav hmoty (horké husté laserové plazma a laserem prohřátá hustá hmota - HDM a WDM) buzený a čerpaný dvěma různými typy zdrojů koherentního záření (lasery na volných elektronech a plazmové lasery) generujícími ve spektrálních oborech od extrémní ultrafialové do rentgenové oblasti. Během těchto experimentů byl poprvé pozorován a vysvětlen jev saturované absorpce měkkého rentgenového záření v hliníkové WDM. Dále byl v takovém plazmatu zkoumán efekt snížení ionizačního potenciálu. Získaná data vykazují velmi dobrou shodu se simulacemi hustého plazmatu pomocí Eckerova-Kröllova modelu. Optická emisní spektroskopie pak podporuje představy o klíčové roli rychlých a účinných rekombinačních procesů probíhajících v ablačním výtrysku z pevné látky ozářené krátkovlnným...
Apodizace Braggových vláknových mřížek vyráběných UV expozicí přes fázovou masku
Burian, Tomáš ; Hejátková, Edita (oponent) ; Urban, František (vedoucí práce)
Tato práce popisuje problematiku vláknových mřížek, zaměřuje se především na využití Braggových mřížek v senzorice. Popisuje druhy výroby vláknových mřížek, především metodu zápisu pomocí fázové masky. Další část pojednává o možnostech využití apodizace v optických vláknových systémech. Zabývá se různými funkcemi, kterými lze apodizaci znázorni. Navazující část popisuje princip moaré, především způsob překrytí dvou fázových masek s rozdílnou periodou.
Kalibrační přípravek pro spirometr
Burian, Tomáš ; Máca, Josef (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Úkolem semestrálního projektu bylo seznámit se s metodami kalibrací spirometru a vytvoření kalibračního přípravku. Kalibrační přípravek musí být schopen kalibrovat jak podle objemu, tak podle rychlosti. Za tím účelem bude manuální kalibrační válec opatřen krokovým motorem připevněným k pístu válce. Dále bude vytvořena deska plošného spoje s ovládacím programem pro řízení krokového motoru. Řídicí systém bude obsahovat 16 různých možností pro volbu rychlosti pístu.
Problematika ESB jako součást SOA řešení
Burian, Tomáš ; Říhová, Zora (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Diplomová práce stručně shrnuje historii integrace podnikových aplikací a uvádí výhody a nebezpečí, která plynou z pokusů o harmonizaci firemní IT infrastruktury, dále popisuje hlavní přístupy k integraci a hodnotí jejich odolnost z hlediska času. Práce popisuje principy moderní integrační architektury SOA (Service Oriented Architecture), včetně souvisejících standardů. Zvláštní pozornost je věnována životnímu cyklu služeb v rámci SOA. Dále vysvětluje možné přístupy a klíčové principy fungování komunikační vrstvy integrovaného podnikového aplikačního systému z hlediska architektonického řešení. Poslední část práce zkoumá možnosti, rizika a přínosy systémové integrace aplikací při nasazení SOA a posuzuje ekonomickou stránku integrace a otázku ochrany realizovaných investic.
Význam informace a komunikačních systémů při vývoji společenských struktur
Burian, Tomáš ; Rosický, Antonín (vedoucí práce) ; Sigmund, Tomáš (oponent)
Práce stručně mapuje komunikační systémy, užívané během lidské historie a jejich základní rysy. Pojednává o sociálních a ekonomických změnách, které probíhaly během historie pod vlivem působení těchto komunikačních systémů. Zejména je zaměřena na vývoj internetu, jeho klíčové aspekty a jeho působení v posledních letech dvacátého a v prvních letech jednadvacátého století, až do současnosti. Zabývá se faktory, majícími vliv na rychlost masového rozšíření internetu a základními rozdíly, které lze spatřovat mezi ?klasickými? masovými médii a internetovými médii. V hlavní části se práce zaměřuje na popis vybraných sociologických a ekonomických problémů, které lze, v uplynulých letech a v současnosti, v souvislosti s působením internetu sledovat a na popis možných dalších důsledků těchto problémů. Poslední část práce je pokusem o dílčí odhad dalšího vývoje společnosti v oblasti komunikace a práce s informacemi zejména ve spojitosti s internetem.

Viz též: podobná jména autorů
1 Burian, Tibor