Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 273 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Legitimate Expectations as Part of the Fair and Equitable Treatment Standard in Investment Arbitration
Chochelová, Adriana ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Urbanová, Kristýna (oponent)
Zásada legitimního očekávání jako součást standardu spravedlivého zacházení v investiční arbitráži Abstrakt Tato práce nabízí přehled standardu spravedlivého zacházení v mezinárodní investiční arbitráži s důrazem na ochranu legitimního očekávání investorů. První část práce je rozdělena do pěti kapitol. V první je standard představen a zasazen do historického kontextu. Ve druhé kapitole autorka vysvětluje vztah mezi standardem spravedlivého zacházení a minimálním standardem zacházení s cizinci podle mezinárodního obyčejového práva. Třetí kapitola představuje různé formulace ustanovení o spravedlivém zacházení v mezinárodních smlouvách a jejich dopady praktickou aplikaci normy. Čtvrtá kapitola se zabývá obsahem standardu, představuje jeho jednotlivé náležitosti v samostatných podkapitolách. Těmito náležitostmi jsou zejména stabilita, legitimní očekávání, transparentnost, právo na spravedlivý proces, ale jsou zmíněny i další. Poslední kapitola představuje další standardy zacházení, které existují vedle standardu spravedlivého zacházení, a vztah mezi nimi. Tyto standardy jsou ochrana před vyvlastněním bez náležité kompenzace, plná ochrana a bezpečnost, ochrana před diskriminačními a svévolnými opatřeními a jako poslední je představeno národní zacházení a zacházení dle doložky nejvyšších výhod. Druhá část se...
Řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu - vybrané aspekty
Cibulková, Barbora ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Šturma, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá řešením sporů v mezinárodním ekonomickém právu, přičemž se soustředí zejména na mechanismus řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Cílem práce je zkoumat specifika a vývoj tohoto mechanismu a podrobit jeho fungování podrobnějšímu rozboru prostřednictvím případové analýzy. Objektem případové analýzy jsem zvolila případy, ve kterých Čínská lidová republika (Čína) vystupovala od svého přistoupení do WTO v roce 2001 buď na straně odpůrce, nebo na straně stěžovatele. Vzhledem k tomu, že s přistoupením Číny do WTO byla spojená jistá kontroverze a Čína je velmi známá jako stát, který není příliš nakloněn mezinárodnímu soudnictví, považuji otázku, proč je tento systém pro Čínu přitažlivější než jiné a jaké důsledky by to mohlo mít, za velmi zajímavou. Práce je členěna do čtyř hlavních částí, které jsou dále děleny do kapitol. První část práce zkoumá vývoj mechanismu řešení sporů WTO od jejího předchůdce GATT 1947 a nastiňuje hlavní rysy procesu řešení sporů. V druhé a třetí části je pozornost přesunuta na otázky týkající se Číny, a poskytuje tak základ pro případovou analýzu ve čtvrté části práce. Druhá část se zabývá specifickými okolnostmi přistoupení Číny do WTO a cílem třetí části je načrtnout historické a kulturní důvody, které formovaly přístup Číny k mezinárodnímu...
International investment arbitraion in selected EU Member States
Kiselyová, Miriama ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Chovancová, Katarína (oponent) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Medzinárodná investičná arbitráž vo vybraných členských štátoch EÚ Abstrakt Táto dizertačná práca opisuje a analyzuje stav medzinárodných investičných arbitráží proti vybraným ČŠ EÚ: Slovenskej republika, Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Cieľom je získať prehľad o aktuálnom stave prebiehajúcich aj ukončených arbitráží, o pozadí sporu a jeho príčinách, žalovaných/zistených porušeniach BIT, žalovaných/pridelených odškodneniach a o výsledku sporu (vrátane zrušovacích konaní a prípadne konania pred SD EÚ), ako aj o zužitkovaní skúseností z arbitráží v ďalšej praxi, či už rokovania BITs alebo v arbitrážach. Prvá kapitola stručne vysvetľuje, čo je medzinárodná arbitráž a krátko definuje vybrané arbitráže pravidlá. Ďalej kapitola vysvetľuje, čo sú medzinárodné investičné dohody, čo je ich účelom a aký majú zvyčajný obsah. Následne je krátko priblížený obsah moderných investičných dohôd. Kapitola ďalej stručne pripomína samotný prístupový proces SR do EÚ, analyzuje princíp prednosti práva EÚ nielen pred národným, ale aj medzinárodným právom, definuje argumentačnú líniu tzv. intra EU BIT námietky Slovenskej republiky v investičných arbitrážach, krátku analýzu rozsudku SD EÚ Achmea proti SR a jeho dôsledky vrátane ukončenie tzv. intra EU BITs. Na konci je len pre odlíšenie uvedená pozícia Slovenskej...
Mezinárodně-právní kontext ovlivňování sportovních událostí
Woska, Jan ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Hamerník, Pavel (oponent)
Mezinárodně-právní kontext ovlivňování sportovních událostí Hlavním cílem předkládané práce je představit mezinárodně-právní kontext ovlivňování sportovních událostí. Jakkoliv má sportovní manipulace dlouhou historii, v posledních přibližně dvaceti letech se dramaticky rozrostla a globalizovala. Je tomu tak z řady důvodů, které souvisejí především s neustále se zvyšující komercializací sportu a rozmachem sportovního sázení. To v posledních letech zcela proměnilo pohled na sportovní manipulaci jako na problém spočívající zejména uvnitř sportovního prostředí. Vstup mezinárodních sázkových mafií na scénu jednoznačně ukázal, že ovlivňování sportovních událostí nelze efektivně čelit na úrovni jednotlivých států bez mezinárodní koordinace. Ta je nyní možná díky unikátnímu mezinárodně-právnímu instrumentu namířenému specifiky na boj s ovlivňováním sportovních událostí - Úmluvě Rady Evropy o ovlivňování sportovních událostí. Po představení problematiky sportovní manipulace a jejího mezinárodně-právního rozměru se tak práce věnuje zkoumání jednotlivých částí Úmluvy, jejich přínosu pro posílení sportovní integrity i mezinárodní koordinaci. V závěru pak práce popisuje reálný stav toho, jak tento instrument dokázalo využít mezinárodní společenství. Po nadějném začátku se proces mezinárodní koordinace boje...
The Binding Effect of Decisions and Awards in International Disputes
Kadlec, Nicole ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Hofmannová, Mahulena (oponent) ; Feigerlová, Monika (oponent)
a klíčová slova: Závaznost rozhodnutí a nálezů v mezinárodních sporech Abstrakt Mezinárodní investiční právo poskytuje zahraničním investorům dva základní typy ochrany: standardy ochrany, které musí státy dodržovat vůči investorům a jejich investicím, a možnost řešit spory týkající se těchto investic před nestranným mezinárodním rozhodčím tribunálem. Přestože standardy ochrany a mandát rozhodců jsou zakotveny v mezinárodní úmluvě, rozhodce při řešení investičních sporů aplikuje jak mezinárodní, tak i národní právo. Nicméně jelikož je takový rozhodce vnímán především jako arbitr rozhodující o mezinárodněprávní odpovědnosti států, otázky národního práva jsou v akademické diskuzi upozaďovány. Tato disertační práce napravuje tento nedostatek a pokládá si následující otázku: Jak by měl rozhodce v mezinárodní investiční arbitráži zaházet s národní judikaturou? Práce tuto otázku zodpovídá doktrinální analýzou akademických prací, soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů z oblasti práva mezinárodní investiční arbitráže, mezinárodní obchodní arbitráže a analyzuje také praxi Mezinárodního soudního dvora. Rozličnost zdrojů, ze kterých tato práce čerpá a které analyzuje, je dána hybridní povahou mezinárodní investiční arbitráže, která se pohybuje mezi národním způsobem řešení sporů a řešením sporů v rovině...
Vyloučení aplikace bilaterálních investičních dohod na ochranu investic mezi členskými státy EU dle mezinárodního práva a inkompatibilita těchto dohod s právem Evropské Unie
Bartková, Josefína ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Šturma, Pavel (oponent)
Vyloučení aplikace bilaterálních investičních dohod mezi členskými státy EU dle mezinárodního práva a inkompatibilita těchto dohod s právem EU Abstrakt Práce mapuje genezi konfliktu mezi bilaterálními dohodami na ochranu investic mezi členskými státy EU a unijním právem od jeho počátku, tedy s nastíněním historického vývoje, vztahu mezinárodního práva a práva EU a modifikací, kterou v oblasti investic přinesla Lisabonská smlouva zařazením přímých zahraničních investic do společné obchodní politiky EU. Předestírá výchozí body odlišných podledů mezinárodního práva a práva EU, u čehož se opírá jak o SDEU judikované doktríny autonomie a nadřazenosti unijního práva, na kterých stojí tento právní řád, tak rozhodčí praxi tribunálů. Z pohledu inkompatibility se soustředí na nejzásadnější rozhodčí doložku, jejíž nesoulad s právem EU je ilustrován judikaturou SDEU v popředí s rozhodnutím ve věci Achmea a stanovisky Evropské komise. Vyhodnocuje možnost vyloučení aplikace bilaterálních dohod na ochranu investic mezi státy EU aplikací specifických ustanovení VCLT (čl. 59, 30, 54) v rámci kterého je provedena komparace ochrany investic poskytované podle mezinárodněprávního režimu a paralelního režimu práva EU (vyhodnocení stejnosti předmětu bilaterálních smluv na ochranu investic a zakládajících smluv EU) a dále rozbor...
Jurisdikce Mezinárodního soudního dvora ve sporných věcech
Šindelková, Soňa ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent) ; Caban, Pavel (oponent)
1 Jurisdikce Mezinárodního soudního dvora ve sporných věcech Abstrakt Tato disertační práce se zabývá jurisdikcí Mezinárodního soudního dvora (MSD) ve sporných věcech (neboli spornou jurisdikcí). MSD působí v prostředí, kde platí zásada par in parem non habet imperium. V důsledku toho je sporná jurisdikce MSD založena na souhlasu států, které jsou stranami sporu (princip konsensuální jurisdikce). Tato práce se zabývá především následujícími otázkami. Jak se právo, praxe států a zejména samotná rozhodovací činnost MSD vyrovnává se specifiky horizontálního systému mezinárodního práva? Koho a kdy může MSD soudit? A konkrétněji, jak MSD rozhoduje o vlastní jurisdikci a čím je v tomto ohledu determinován? Jak vymezení jeho pravomoci vzniklo a jakou prošlo za sto let proměnou? Sporná jurisdikce MSD, nejvýznamnějšího mezinárodního soudu, je mezinárodně právním fenoménem zásadního významu. Vzniká a funguje v určitých rámcích, jako je systém historický, právní, nebo procesní. Zejména základní znalost historického vývoje je klíčová pro pochopení současného systému. Vznikl v roce 1921 a bez zásadních změn funguje dodnes. Kontinuita a konzistentnost jsou jeho výraznými rysy. Článek 36 odst. 6 Statutu MSD zakotvuje princip compétence de la compétence. Toto ustanovení umožňuje fungování systému a jeho důsledky...
The position of guarantees of non-repetition within transitional justice
Hůlová, Eliška ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Postavení záruk neopakování v rámci tranzitivní spravedlnosti Abstrakt Záruky neopakování (ZN) v rámci tranzitivní spravedlnosti (TS) představují opatření, jejichž cílem je zabránit opakování rozsáhlého porušování lidských práv. Vedle spravedlnosti, pravdy a reparací tak tvoří jeden ze čtyř pilířů TS. Od zbývajících pilířů se však ZN liší tím, že se zaměřují především na budoucnost a představují spíše účel, jehož je možné docílit prostřednictvím neomezené řady opatření. ZN tedy plní zejména preventivní funkci TS. Přestože je neopakování minulých zločinů vnímáno jako jeden z hlavních cílů TS, ZN jsou nedostatečné prozkoumány a kolem této problematiky panuje mnoho nejasností. Tato práce si klade za cíl přispět ke konceptualizaci ZN v rámci TS. Za tímto účelem práce nejprve zkoumá původ a normativní základy ZN jakožto povinnosti kladené na státy v důsledku hromadného a systematického porušování lidských práv. Tato analýza se zprvu zaměřuje na úpravu ZN v oblasti odpovědnosti států v mezinárodním právu a následně na vývoj tohoto konceptu v rámci mezinárodního práva lidských práv a TS. Jelikož ZN mohou být pojímány jednak jako součást reparací a jednak jako samostatný pilíř TS, vysvětluje tato kapitola i z čeho obě pojetí vyplývají. Následně se práce zabývá otázkou, jak je možné povinnost přijetí ZN splnit....
Diplomatická ochrana a její poskytování v mezinárodním právu
Dopitová, Kristýna ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Diplomatická ochrana a její poskytování v mezinárodním právu Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku formální diplomatické ochrany, zejména ve vztahu k fyzickým osobám, které nemají právě jedno státní občanství. Text práce je rozdělen do pěti kapitol. V první je pozornost věnovaná pojmu diplomatické ochrany a náležitostem pro její poskytnutí. Následně je zkoumán vývoj její kodifikace se zaměřením na Návrh článků o diplomatické ochraně. Třetí a čtvrtá se věnuje možnostem jejího poskytnutí jednotlivcům bez státní příslušnosti a jednotlivcům s několikerým občanstvím. Na závěr je zmíněná relevance diplomatické ochrany v současnosti vzhledem ke zvyšujícímu se počtu úmluv o lidských právech a bilaterálních investičních dohod. V diplomové práci je převážně užitá výzkumná metoda analytická, komparativní, deskriptivní a metoda syntézy. Cílem diplomové práce je odpovědět na otázku, zda lze poskytnutí diplomatické ochrany dosáhnout, pokud se jedná o fyzická osobu, která je apatridou nebo bipolitou, a za jakých podmínek. Doplňující cíl představuje zjištění, zda je poskytnutí diplomatické ochrany fyzickým osobám nadále žádáno, pokud bude jednotlivcům způsobená újma. Hlavním zjištěním práce je existence možnosti k výkonu diplomatické ochrany jménem člověka bez státní příslušnosti, pokud kontinuálně pobývá na...
Mezinárodněprávní ochrana klimatu
Prokš, Marek ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Mezinárodněprávní ochrana klimatu Klíčová slova: mezinárodněprávní ochrana klimatu, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Kjótský protokol Abstrakt Cílem práce je rozbor mezinárodněprávní úpravy v oblasti ochrany klimatu. Je zde popsán historický vývoj právní úpravy týkající se klimatických změn, soudobý stav právní úpravy a některé z nejzávažnějších problémů, ke kterým při jejím vzniku i aplikaci dochází. Hlavní záměr výzkumu je představit v ucelené podobě základní systém mezinárodněprávní ochrany klimatu a demonstrovat na něm, jak vzniká moderní mezinárodněprávní úprava. Práce je rozdělená do pěti kapitol. První kapitola popisuje mezinárodní právo ochrany klimatu jako součást mezinárodního práva životního prostředí, základní typy právní úpravy v něm používané a předkládá důvody, proč byla pro oblast mezinárodněprávní ochrany klimatu zvolena koncepce rámcové úmluvy. Druhá kapitola analyzuje historii a vývoj mezinárodněprávní úpravy ochrany klimatu. Popisuje nejvýznamnější milníky právní úpravy od prvních politických prohlášení až po poslední mezinárodní konference. Třetí kapitola představuje Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu jako nejdůležitější mezinárodní smlouvu v této oblasti. Obsahuje rozbor textu Úmluvy se zaměřením na hlavní zásady, které se v ní uplatňují, závazky smluvních stran, orgány Úmluvou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 273 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.