Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pivovar ve městě, město v pivovaru - architektonicko urbanistická studie přestavby znojemského pivovaru
Balážová, Zuzana ; Ludvíková, Iveta (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Areál pivovaru čaká na svoj čas znovu sa vztýčiť voči svojmu osudu. V návrhu sa zaoberám adekvátnym preriedení priestoru pre navrátenie majestátnosti bývalého hradného nádvoria. Odobrať na jej súčasnej mohutnosti a ťažkopádnosti a opäť vniesť na územie historický ráz v podobe vertikály bývalej Lúpežníckej veže a to všetko v sociálno- eko- logických aspektoch.
Self-presentation strategies of political candidates in the Czech presidential campaign 2023
Balážová, Zuzana ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Konrádová, Marcela (oponent)
Bakalárska práca skúma rolu vizuálnej komunikácie v politike a tvorbu sebaprezentačných stratégií vybraných kandidátov počas českých prezidentských volieb v roku 2023. Teoretická časť práce predstavuje vizuálnu politickú komunikáciu, kognitívne spracovanie obrazov a formovanie politického imidžu prostredníctvom vizuálnych rámcov a príslušných dimenzií. Analytická časť práce využíva kvantitatívnu a kvalitatívnu obsahovú analýzu na skúmanie sebaprezentačných stratégií kandidátov Petra Pavla, Andreja Babiša, Danuše Nerudovej a Pavla Fischera na Instagrame. Cieľom štúdie je zistiť, ako vybraní politickí kandidáti využívali sociálne médium Instagram na sebaprezentáciu a na ktoré vizuálne rámce kládli dôraz. Analýza 1 371 instagramových príspevkov vybraných kandidátov odhaľuje preferenciu pre rámec ideálneho kandidáta pred rámcom populistického kandidáta. Z analýzy rovnako vyplývajú rodové rozdiely vo využívaní dimenzií. Práca ďalej skúma interakcie používateľov s rôznymi vizuálnymi rámcami a dimenziami, pričom sú zaznamenané mierne rozdiely v počte interakcií.
Communication of Czech Government during the COVID-19 pandemic
Balážová, Zuzana ; Hájek, Lukáš (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Bakalárska práca Komunikácia vlády Českej republiky počas pandémie COVID-19 sa zaoberá komunikáciou vybraných predstaviteľov vlády Českej republiky počas druhej vlny pandémie. Práca skúma komunikáciu predsedu vlády, podpredsedov vlády a ministrov zdravotníctva. V prvej časti práce sú systematicky rozobrané teoretické východiská oblasti vládnej komunikácie, jej multidisciplinárna povaha aj definícia. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu bol teoretický rámec doplnený aj o krízovú komunikáciu. V závere prvej časti bol predstavený model ideálnej vládnej komunikácie počas krízy, ktorý bol následne použitý na analyzovanie komunikácie vlády v praktickej časti. Cieľom práce bolo zistiť, či vláda Českej republiky naplnila teoretické predpoklady úspešnej komunikácie podľa tohto modelu. Kvalitatívne metódy boli pre lepšiu analýzu komunikácie doplnené o kvantitatívne metódy. Z analýzy vyplynulo, že komunikácia vybraných členov vlády nenaplnila teoretické predpoklady úspešnej komunikácie, nakoľko nesplnili väčšinu prvkov vymedzeného modelu.
Pivovar ve městě, město v pivovaru - architektonicko urbanistická studie přestavby znojemského pivovaru
Balážová, Zuzana ; Ludvíková, Iveta (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Areál pivovaru čaká na svoj čas znovu sa vztýčiť voči svojmu osudu. V návrhu sa zaoberám adekvátnym preriedení priestoru pre navrátenie majestátnosti bývalého hradného nádvoria. Odobrať na jej súčasnej mohutnosti a ťažkopádnosti a opäť vniesť na územie historický ráz v podobe vertikály bývalej Lúpežníckej veže a to všetko v sociálno- eko- logických aspektoch.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.