Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jaká je motivace seniorů ke studiu univerzit třetího věku?
BLAŽKOVÁ, Adéla
Předložená práce je zaměřena na motivaci ke studiu U3V. Hlavním cílem práce je pomocí výzkumu uvést nejčastější druhy motivace seniorů ke studiu U3V a dát je do souvislostí s aspekty, které tuto motivaci mohou ovlivňovat. Tato práce je zaměřena na motivaci jako takovou a věnuje se již stávající teorii motivace a snaží se ji využít pro poznání motivace ke studiu U3V. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část.
Definition of Genocide in Modern Times
Alikalfic, Iskra ; Lipovský, Milan (vedoucí práce) ; Blažková, Adéla (oponent)
Genocide is a crime unlike others and with the help of the 1948 Genocide Convention and its definition, it has received acknowledgement as its own crime in international law. The thesis takes us through Article II of the Genocide Convention analyzing the different elements that make up the definition. The aim of the thesis was to analyze the sustainability and applicability of the definition with the usage of various cases, further examining if the definition is suitable for modern times international law and politics. Accordingly, various relevant international relations concepts were discussed such as, globalization and its backlash and well as power politics. The topic is extremely relevant and crucial in our world today because there are various cases which are not acknowledged under the Genocide Convention due to the restrictions of the genocide definition. Among those are cases concerning groups that are subject to large hate and discrimination, and are not protected under the definition but satisfy all other elements of the crime. Through the discussion of the definition's elements, various cases from the ICTY, ICTR, and the ICJ were pulled in order to showcase the concluding arguments. Amongst those cases was The Prosecutor v. Akayesu, The Prosecutor v. Mladić as well as the Application of...
Principy efektivnosti v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky
Obuškevič, Vojtěch ; Martinková, Viera (vedoucí práce) ; Blažková, Adéla (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá důrazem kladeným na naplňování principů efektivnosti rozvojové spolupráce v bilaterálních projektech v gesci České rozvojové agentury (ČRA) realizovaných v Etiopii, Kambodži a Moldavsku v letech 2009-2013 a 2017-2020. Sledovány jsou principy ownership (vlastnictví, přisvojení), alignment (přizpůsobení), managing for results (řízení zaměřené na výsledky) a mutual accountability (vzájemná odpovědnost), které vycházejí z Pařížské deklarace o efektivnosti rozvojové pomoci (2005) a Akční agendy z Akkry (2008). Výzkum byl proveden metodou obsahové analýzy ročních a závěrečných zpráv k jednotlivým projektům. Zprávy poskytla ČRA. Bylo zjištěno, že na naplňování sledovaných principů byl u většiny zkoumaných projektů kladen spíše silný nebo silný důraz. Byl také porovnán důraz kladený na naplňování principů v letech 2009-2013 a 2017-2020. Cílem bylo ověřit hypotézu vycházející z odborné literatury, podle které měl být důraz na naplňování sledovaných principů silnější v prvním sledovaném období. Hypotéza nebyla přijata ani pro jeden z principů, naopak pro dva byla odmítnuta. V práci bylo také zjištěno, že důraz na naplňování většiny principů byl silnější v Etiopii než v Moldavsku.
Veřejná diplomacie Velké Británie, Německa a Francie v České republice s přihlédnutím k otázce Evropské unie
Blažková, Adéla ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Jeřábek, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá veřejnou diplomacií Francie, Velké Británie a Německa v České republice. Na základě teoretické části jsou formulovány dva modely veřejné diplomacie. Hlavním kritériem pro dělení modelů jsou cíle, kterých se praxe veřejné diplomacie snaží dosáhnout. První je model zlepšení obrazu v zahraničí, v rámci kterého se praxe veřejné diplomacie snaží představit svůj stát zahraniční veřejnosti. Během užívání druhého modelu prosazení zájmů se státy pomocí veřejné diplomacie snaží aktivně prosazovat své hodnoty a postoje u zahraniční veřejnosti. Po přestavení organizací veřejné diplomacie vybraných států a historického vývoje jejich činnosti v České republice byla provedena analýza na základě dat sesbíraných ze sociálních sítí, webových stránek a rozhovorů s představiteli organizací veřejné diplomacie. Praxe britské, francouzské a německé veřejné diplomacie byly na základě rozboru cílů uvedených v rámcových dokumentech, cílů jednotlivých organizací veřejné diplomacie, škály spolupracujících partnerů, témat, kterými se zabývají a nástrojů, které k jejich prosazování využívají, přiřazeny do jednotlivých modelů. Na základě analýzy nebylo možné ani jednu z praxí veřejné diplomacie vybraných států působících v České republice jednoznačně přiřadit do modelu prosazování zájmů.
Proč být dobrý? Jak zdůvodnit morálku
BLAŽKOVÁ, Adéla
Předložená práce je zaměřena na etiku a morálku a její zdůvodnění. Hlavním cílem práce bylo zdůvodnit morálku a dát jí do souvislostí. Dalším cílem práce bylo vysvětlení morálky v souvislosti s přítomností druhé osoby. V další části jsou ukázány přístupy různých filozofů a to na základě kategorií, do kterých jejich etika spadá. Práce je teoretická a ve své hlavní části vysvětluje pojmy související s morálkou a bytím dobrým člověkem.

Viz též: podobná jména autorů
6 BLAŽKOVÁ, Andrea
2 Blažková, Adriana
2 Blažková, Adriána
3 Blažková, Adéla
4 Blažková, Alena
6 Blažková, Andrea
1 Blažková, Anděla
1 Blažková, Aneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.