Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Analýza sekundárních metabolitů streptomycet Ramanovou spektroskopií in vivo
Mikulová, Adéla ; Petříčková, K. ; Bobek, J. ; Chroňáková, Alica ; Samek, Ota ; Pilát, Zdeněk
Práce se zabývá studiem Ramanových spekter sekundárních metabolitů bakterií rodu Streptomyces, zejména polyenních antifungálních látek. Purifikované izoláty a komerční standardy těchto sloučenin byly využity k pořízení referenčních spekter, ze kterých byly odvozeny spektrální markery charakterizující konkrétní detaily chemické struktury. Verifikace pozorovaných markerů byla provedena pomocí predikcí Ramanových spekter in silico. Následně byly tyto poznatky využity ke spektroskopické charakterizaci složení sekundárních metabolitů in vivo, přímo v bakteriích rostoucích na pevném médiu. Vypracované metodiky pomohou optimalizovat podmínky pro biotechnologickou produkci antibiotik.
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022
Peterka, Jiří ; Hejzlar, Josef ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Vejřík, Lukáš
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu limnologických a biologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard. Cílem předkládané zprávy je sumarizace dosažených výsledků za rok 2022 a doporučení pro další sledování. Rok 2022 byl pátým rokem po úplném naplnění jezera, kdy již nedocházelo k napouštění vody z řeky Ohře. Do jezera přitékaly pouze drobné přítoky z jeho vlastního povodí a zároveň voda z jezera odtékala průsaky, které jsou zřejmě drénovány do blízkých říčních toků, Ohře a Svatavy. Ekosystém jezera se dostal z hlediska hydrologického režimu a živinového zatížení do finálního stavu své iniciální fáze. Pro tento stav je typická velmi malá obměna vody a nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních společenstev. Dochází k rozvoji ponořené makrovegetace v příbřežních zónách a k specifické sezónní změně chemismu i biologických parametrů. Vodní ekosystém však ještě zdaleka není stabilizován a biologická společenstva příbřežní zóny (litorál) i volné vody (pelagiál), včetně společenstva ryb, stále vykazují výraznou meziroční dynamiku.
Komplexní prozkum rybí obsádky jezera Most v roce 2022
Peterka, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky jezera Most v roce 2022. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy.
Komplexní prozkum rybí obsádky jezera Milada v roce 2022
Peterka, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky jezera Milada v roce 2022. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy.
Zpráva z ichtyologického průzkumu nádrže Bagr v roce 2023
Blabolil, Petr ; Dvořáková, M.
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb v Bagru za použití bentických tenatových a zátahových sítí. Cílem průzkumu bylo popsat prostorovou distribuci populací ryb v příbřežních a dnových habitatech nádrže ve dne a v noci.
Zpráva z demonstračních odlovů na vodní ploše Bagr v prostoru veřejného lesoparku Stromovka na jaře 2023
Blabolil, Petr ; Bělovská, B. ; Seidl, V. ; Škopková, K. ; Wiatzková, A. ; Jůza, Tomáš
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb v Bagru ve Stromovce (České Budějovice). Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit.
Zpráva z ichtyologických průzkumů na revírech Západočeského územního svazu ČRS v roce 2023
Blabolil, Petr
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v revírech ZČÚS ČRS elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit.
Zpráva o struktuře ichtyofauny říčky Černé a Kancléřského rybníka v roce 2023
Blabolil, Petr
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v říčce Černé a Kancléřském rybníce elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit.
Zpráva z ichtyologického průzkumu bobřích tůní v jižní části CHKO Šumava a VÚ Boletice
Blabolil, Petr
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v tůních vytvořených činností bobra evropského a kontrolních lokalit elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva a charakteristiky populací (početnost, biomasa, velikostní složení).
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022.
Peterka, Jiří ; Hejzlar, Josef ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Vejřík, Lukáš
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2022 a doporučení pro další sledování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.