Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
ENZYMATICKÉ STUDIE TVORBY ORGANOHALOGENOVANÝCH LÁTEK POMOCÍ MODELOVÝCH SUBSTRÁTŮ
Blažková, Ivona ; Tesařová, E. ; Forczek, Sándor
Výzkum v posledních letech prokázal, že se halogenované organické látky tvoří v přírodě vlivem\nbiotických a biotických procesů. Jedním z nejznámějších zdrojů těchto látek jsou reakce\nkatalyzované haloperoxidázami, k nimž patří i chloroperoxidáza (CPO) izolovaná\nz Caldariomyces fumago. CPO enzym byl inkubován s chloridem či bromidem, v přítomnosti\nperoxidu vodíku a organických substrátů. Byly provedeny pokusy se třemi substráty (aceton,\nkyselina octová a glukosa) a s různými koncentracemi halidů. Měření vzorků plynovou\nchromatografií s ECD detektorem prokázalo vliv povahy substrátu i koncentrace halogenidů na\ntvorbu organohalogenovaných produktů.
PŘÍJEM A DISTRIBUCE CHLORFENOLŮ V JEČMENU
Jíšová, Tereza ; Forczek, Sándor ; Tesařová, E.
Chlorované fenoly představují jednu z nejčastějších skupin toxických průmyslových sloučenin.\nJsou odolné vůči biodegradaci a v životním prostředí přetrvávají dlouhou dobu. Potravinářské\nplodiny, jakým je ječmen jarní, jsou náchylné k znečištění různými pesticidy a organickým\nodpadem a tyto látky se pak mohou dostávat i do plodin. Příjem a distribuce 2-chlorfenolu byly\nzkoumány v axenickém ječmenu jarním. Po absorpci 2-chlorfenolu značeného 14C byly rostliny\nsklizeny a vhodné extrakty byly analyzovány pro odvozenou radioaktivitu 2-chlorfenolu. Příjem 2-\nCP kořeny a doprava do listů byly potvrzeny. Radioaktivní bilance byla vypočtena pro jednotlivé\nrostliny.
PŘIROZENÉ ZDROJE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ V PODROSTU SMRKOVÉHO LESA
Štangelová, Pavla ; Wimmer, Zdeněk ; Tesařová, E. ; Forczek, Sándor
Chlor se jako jeden z nejvíce zastoupených prvků v přírodě podílí velkou měrou na\nbiogeochemických cyklech. Doposud bylo identifikováno velké množství antropogenních i\npřirozených zdrojů emitujících těkavé chlorované uhlovodíky, avšak přirozené zdroje nebyly stále\ndostatečně prozkoumány. Cílem této studie je získat informace o potencionálních zdrojích\ntěkavých chlorovaných uhlovodíků v podrostu smrkového lesa. Emise těkavých chlorovaných\nuhlovodíků vybraných druhů mechorostů, kapradin a hub byly měřeny vzorkovací metodou SPME\nspojenou s GC-MS analýzou. Pro napodobení zvýšené zátěže chloridy na životní prostředí, byl\njako stresový faktor použit roztok chloridu sodného. Ve většině přírodních vzorků byl objeven\ntrichlormethan (chloroform), příležitostně byl objeven dichlormethan, tetrachlorethen a\ntetrachlormethan. Po zvýšení koncentrace chloridů, byl u některých přírodních vzorků pozorován\nnárůst emisí trichlormethanu a tetrachlormethanu.
STUDIUM FAKTORŮ, OVLIVŇUJÍCÍCH ROZVOJ "VODNÍHO KVĚTU" VE VODNÍ NÁDRŽI SEČ
Forczek, Sándor ; Holík, Josef ; Rederer, L. ; Koza, V.
V této práci jsme sledovali řadu parametrů, které mají vliv na rozvoj vodního květu na nádrži Seč.\nMezi sledované parametry, které ovlivňují dynamický vývoj populace sinic a řas, patří především\nklimatické podmínky v daném roce (teplota vzduchu a množství srážek, množství dopadajícího\nsvětla), teplotní stratifikace vody, koncentrace kyslíku, celkového fosforu a fosfátů, koncentrace\nrůzných forem dusíku, množství organických látek, zákal a nezanedbatelnou úlohu má druhová\nčetnost a rozmanitost fytoplanktonu i zooplanktonu.\nV letech 2012 až 2014 nedošlo v letních měsících k masivnímu kvetení vody, nicméně pomocí\nnaměřených fyzikálních, chemických a biologických údajů jsme hodnotili rozvoj populaci sinic a\nřas. K pochopení tvorby vodního květu, predikci rozvoje a k možnostem jejího potlačení je nutno\npřihlížet k populačně dynamickým faktorům, ovlivňujícím přemnožení sinic.
TĚKAVÉ NÍZKOMOLEKULÁRNÍ ORGANOCHLOROVANÉ LÁTKY Z PŘÍRODNÍCH A ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÝCH EKOSYSTÉMŮ
Forczek, Sándor ; Holík, Josef ; Rederer, L. ; Ferenčík, M.
V biogeochemickém cyklu chloru se chlorované sloučeniny podílí na přírodních i lidmi\novlivněných procesech vznikem sloučenin, které mohou být identické s chlorovanými polutanty,\nstanovovánými metodou AOX (adsorbovatelné organické halogeny). Těkavé chlorované\nuhlovodíky jsou v centru zájmu vzhledem k jejich toxicitě a možné úloze při rozpadu\natmosférického ozonu. Některé těkavé chlorované uhlovodíky jsou reaktivní a zároveň toxické,\nnapř. chloroform, který má antropogenní i přírodní zdroje a může vznikat abiotickými i biotickými\nprocesy. V této studii je sledován výskyt chloroformu a AOX v přírodně čistém prostředí v okolí\nvodní nádrže Hamry. Dále je koncentrace AOX a chloroformu vyhodnocena v korelaci s\nmeteorologickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi vody.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.