Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fyzioterapie u vertebrogenního algického syndromu
Müllerová, Vladimíra ; Šlapáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Tesařová, Martina (oponent)
Práce se zabývá problematikou vertebrogenních algických syndromů. Obecná část obsahuje tyto části: diagnóza, incidence, etiologie, anatomie, patogeneze, klinické projevy onemocnění, diagnostické a terapeutické postupy. Speciální část obsahuje tyto části: komplexní léčebná rehabilitace onemocnění, kinezioterapie, speciální metody, fyzikální terapie, edukace v rámci školy zad, psychologická a sociální problematika onemocnění, návrh plánu ucelené rehabilitace Poslední část práce se zabývá kazuistikami.
Bechtěrevova nemoc a možnosti její léčby z hlediska fyzioterapie
Dobrovolská, Zuzana ; Šlapáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Tesařová, Martina (oponent)
Moje bakalářská práce je zaměřena na onemocnění s názvem Bechtěrevova choroba, jiným názvem ankylozující spondylitida. V úvodu této práce jsem se zaměřila na svoji motivaci a cíl této práce, proč jsem se rozhodla o tom tématu napsat. Také jsem se zmínila o původu této nemoci, o její historii a průběhu vzniku. V praktické části jsem se soustředila na anatomický popis lidského těla, především páteře a svalů zad a kořenových kloubů. Nechybí zde ani podrobné vyšetření a diagnostika nemoci. Chtěla jsem především poukázat na to, jak se tato nemoc, která je nevyléčitelná, projevuje, jak s ní člověk vůbec dokáže žít a zda je možné alespoň částečně zmírnit potíže, které s sebou přináší. V této práci chci především poukázat na to, jaké metody ve fyzioterapii se dají na zmírnění progrese využít, jak naučit postiženého člověka s touto nemocí žít a zařadit se tak do aktivit běžného denního života a v neposlední řadě najít s tímto onemocněním pracovní uplatnění. Chtěla jsem zde také porovnat dvě naprosto odlišná stadia tohoto onemocnění a to pacienta s V. stupněm postižení, jehož pohybová omezení jsou trvalá, a pacientem, který má I. stupeň postižení, což mu prozatím větší problémy nezpůsobuje. A samozřejmě i jejich individuální přístup k tomuto postižení a psychický stav, který je u obou pacientů velice odlišný. Také...
Komplexní terapie skolióz
Křelovcová, Kateřina ; Šlapáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Majerová, Markéta (oponent)
Obsahem teto práce je popis dostupných léčebných metod skolióz, tzn. léčebna tělesna výchova a speciální fyzioterapeutické metody. Práce dále obsahuje stručnou anatomii páteře, popis druhů skolióz, postup jejich vyšetřeni a v neposlední řadě i léčení.
Možnosti fyzioterapie u příčně ploché nohy v souvislosti s ovlivněním hlubokého stabilizačního systému
Prajková, Hana ; Šlapáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Samek, František (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na možnosti fyzioterapie u příčně ploché nohy, hluboký stabilizační systém a jejich vzájemné ovlivnění. Ploché nohy jsou v dnešní době velmi častým problémem. Plosky nohou udržují kontakt těla s povrchem země, snášejí zátěž celého těla, tlumí nárazy apod. Funkce nohou je velmi důležitá, a proto se musíme snažit snížit největší rizika, která ji velmi ohrožují. V práci se autorka zabývá, jak již bylo uvedeno, problematikou plochých nohou a hlubokým stabilizačním systémem, je zde anatomický a funkční rozbor, vyšetření a možnosti fyzioterapie. Autorka spolupracovala s třemi pacienty. Podrobně popsala jejich kazuistiky, které obsahují i krátkodobé a dlouhodobé fyzioterapeutické plány, které se zaměřují nejen na tyto části, ale i na celé tělo. Klíčová slova: ploché nohy, hluboký stabilizační systém, možnosti fyzioterapie, fyzioterapeutické plány.
Zásada "know your client" v oblasti investičního zprostředkování
Šlapáková, Kateřina ; Sejkora, Tomáš (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
a klíčová slova oblasti investičního zprostředkování Probíhající hlubší sjednocování regulace finančního systému v značně ovlivnilo charakter investičního zprostředkování, tj. investiční služby přijímání a předávání pokynů. Prvním cílem práce bylo popsat regulaci této oblasti, přičemž za tímto účelem byly rozebrány související základní pojmy, možné formy poskytovatelů investičního zprostředkování neposlední řadě prameny jak unijních, tak českých právních předpisů. Implementace směrnice MiFID II a další související legislativy ovlivnila zejména regulaci investičních zprostředkovatelů, kteří nově působí zpřísněná regulace má potenciál změnit způsob distribuce investičních služeb v České republice, náme, neboť tento model je založen na úzké spolupráci obchodníků s papíry a investičních zprostředkovatelů. Dalším cílem práce a zároveň jejím jádrem bylo identifikovat, kdy se při investičním zprostředkování projeví zásada KYC (vyjma aspektů regulace proti praní špinavých peněz). Jedná se o kategorizaci zákazníků (především) o vyhodnocování testů vhodnosti a přiměřenosti investiční služby a investičního nástroje. Během tohoto procesu sbírá poskytovatel investiční služby penzum inform zákazníka a na jeho základě vyhodnocuje, zda zákazníkem požadovaná služba je pro něj vhodná, resp. přiměřená. Okruh těchto...
Fyzioterapie u vertebrogenního algického syndromu
Müllerová, Vladimíra ; Šlapáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Tesařová, Martina (oponent)
Práce se zabývá problematikou vertebrogenních algických syndromů. Obecná část obsahuje tyto části: diagnóza, incidence, etiologie, anatomie, patogeneze, klinické projevy onemocnění, diagnostické a terapeutické postupy. Speciální část obsahuje tyto části: komplexní léčebná rehabilitace onemocnění, kinezioterapie, speciální metody, fyzikální terapie, edukace v rámci školy zad, psychologická a sociální problematika onemocnění, návrh plánu ucelené rehabilitace Poslední část práce se zabývá kazuistikami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.