Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Noční chlazení budov v podmínkách České Republiky
Šíma, Jiří ; Katunský,, Dušan (oponent) ; Plášek, Josef (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá teoretickým zhodnocením potenciálu využití technik nočního chlazení v podmínkách České republiky. Zejména se zaměřuje na zhodnocení potenciálu nočního chlazení, které využívá fyzikální jev sálání proti noční obloze. Tato technika je hojně využívána převážně v suchých a horkých regionech, kde jsou pro tento způsob chlazení nejvhodnější klimatické podmínky. Práce vychází ze stávajícího stavu poznání v oblasti systémů pasivního a nízkoenergetického chlazení. Tyto poznatky aplikuje na podmínky České republiky a pomocí simulací energetického chování budov zkoumá přínos z hlediska zlepšení interního mikroklimatu a z hlediska ekonomiky provozu konvenčních chladicích zařízení. Aby bylo možné stanovit přínos nočního chlazení na provoz budovy v dynamicky se měnících podmínkách. Bylo využito modulárního simulačního programu TRNSYS, který je vhodný pro analýzu energetických systémů budov a jejich chování. Výsledky simulací byly převedeny na parametry tepelné pohody PMV a PPD.
Optimalizace distribuce vzduchu ve školských zařízeních
Cigánková, Kristýna ; Šíma, Jiří (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklimatu škol a školek. Je zaměřena zejména na problematiku nedostatečného větrání a aplikaci nuceného větrání v těchto objektech. Konkrétní řešení je ukázáno na objektu mateřské školy v Kuřimi. Zde bylo také provedeno měření koncentrace CO2. Toto měření proběhlo pro případ provozu se vzduchotechnikou a bez ní. V rámci optimalizace tohoto návrhu byla zpracována simulace v programu ANSYS Fluent. Vstupní hodnoty pro simulaci byly získány z experimentálního měření vzduchotechnické vyústky firmy Climecon ROX metodou PIV, která byla následně instalována ve školce. Měření se uskutečnilo v rámci projektu Experimentální validace numerických modelů proudění vzduchu v budovách s označením FAST-S-6-3387.
Gradientní učení pro sítě hladce pulzních neuronů
Hošek, Lukáš ; Šíma, Jiří (vedoucí práce) ; Petříčková, Zuzana (oponent)
Sítě pulzních (spiking) neuronů představují biologicky více plausibilní alter-nativu k perceptronovým sítím mající velký potenciál pro zpracování časových řad. Nicméně doposud pro ně nebyl znám prakticky použitelný učící algoritmus. SpikeProp založený na gradientní metodě a jeho modifikace mají problém s principiální nespojitostí vzniku a zániku pulsů. Tuto otázku se snaží vyřešit nový netriviální gradientní učící algoritmus pro model hladce pulzních neuronů. Cílem práce je implementace a testování tohoto modelu a případné navržení jeho dalších vylepšení.
Transkulturní péče v praxi porodní asistentky na příkladu mongolských žen v ČR
Hromková, Lucie ; Hroníková, Linda (vedoucí práce) ; Vrublová, Yvetta (oponent) ; Šima, Jiří (oponent)
Disertační práce cílí na problematiku transkulturní péče v praxi porodních asistentek s konkrétním zaměřením na mongolské ženy, které aktuálně představují pátou nejpočetnější skupinu co do počtu porodů cizinců v České republice. Teoretický rámec textu tvoří kapitoly o ošetřovatelství s následnou diferenciací oboru jak s ohledem na specializovanou péči na poli gynekologie-porodnictví, tak na vydělenou subdisciplínu transkulturní ošetřovatelské péče. Nedílnou součástí teoretické části práce jsou i základní obecné informace o Mongolsku a Mongolech. Praktickou část práce reprezentuje vlastní kvalitativní a kvantitativní výzkum. Kvalitativní výzkum byl realizován v terénu prostřednictvím hloubkových rozhovorů s mongolskými ženami žijícími v České republice a majícími zkušenost s vlastním porodem v české porodnici. Cílem výzkumu bylo odkrýt možné zvláštnosti a požadavky, s nimiž se může porodní asistentka ze strany mongolských žen setkat při poskytování transkulturní péče související s těhotenstvím, porodem a poporodním obdobím. Doplňující kvantitativní výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření mezi pražskými porodními asistentkami a byl zaměřen na zjištění informovanosti, dosavadních zkušeností a míry zájmu týkající se oblasti transkulturního ošetřovatelství. Vzhledem k faktu, že jsou předkládané...
Modelování budov z dat leteckého laserového skenování se zaměřením na bodová mračna nízké hustoty
Hofman, Petr ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Šíma, Jiří (oponent)
A Laserové skenování je relativně mladá metoda dálkového průzkumu Země, která si ale rychle získala významné postavení zejména v oblasti detekce a modelování budov a dalších výškových objektů. Metody pro detekování a 3D modelování budov zpočátku využívaly zejména přístupů "řízených modelem" (model-driven), které porovnávají rozložení mračna laserových bodů se sadou předdefinovaných modelů. Metoda určující typ střešního pláště pomocí takového přístupu byla představena v článku Hofman, Potůčková (2012). Velikou výhodou přístupu řízeného modelem je relativní odolnost vůči nedostatkům dat, zejména nízké hustotě bodového mračna, polohové nepřesnosti bodů atd. Naopak nedostatkem těchto metod je omezení výstupu na přednastavenou sadu modelů, která nemůže obsáhnout rozmanitost reálných budov. Z tohoto důvodu se v současnosti téměř výhradně používá přístupů "řízených daty" (data-driven). Tyto metody hledají v datech pouze sadu primitiv, nejčastěji střešních rovin, ze kterých se výsledný model dodatečně skládá. Zásadním přínosem je mnohem vyšší univerzálnost výsledných modelů. Naopak nevýhodou jsou obecně vyšší nároky na kvalitu dat, zejména hustotu bodového mračna. Ve studii Hofman, Potůčková (2017) byla představena metoda, která ačkoliv využívá přístupu řízeného daty, dokáže spolehlivě detekovat budovy i ve velmi...
Modelování budov z dat leteckého laserového skenování se zaměřením na bodová mračna nízké hustoty
Hofman, Petr ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Šíma, Jiří (oponent)
A Laserové skenování je relativně mladá metoda dálkového průzkumu Země, která si ale rychle získala významné postavení zejména v oblasti detekce a modelování budov a dalších výškových objektů. Metody pro detekování a 3D modelování budov zpočátku využívaly zejména přístupů "řízených modelem" (model-driven), které porovnávají rozložení mračna laserových bodů se sadou předdefinovaných modelů. Metoda určující typ střešního pláště pomocí takového přístupu byla představena v článku Hofman, Potůčková (2012). Velikou výhodou přístupu řízeného modelem je relativní odolnost vůči nedostatkům dat, zejména nízké hustotě bodového mračna, polohové nepřesnosti bodů atd. Naopak nedostatkem těchto metod je omezení výstupu na přednastavenou sadu modelů, která nemůže obsáhnout rozmanitost reálných budov. Z tohoto důvodu se v současnosti téměř výhradně používá přístupů "řízených daty" (data-driven). Tyto metody hledají v datech pouze sadu primitiv, nejčastěji střešních rovin, ze kterých se výsledný model dodatečně skládá. Zásadním přínosem je mnohem vyšší univerzálnost výsledných modelů. Naopak nevýhodou jsou obecně vyšší nároky na kvalitu dat, zejména hustotu bodového mračna. Ve studii Hofman, Potůčková (2017) byla představena metoda, která ačkoliv využívá přístupu řízeného daty, dokáže spolehlivě detekovat budovy i ve velmi...
The Computational Power of Neural Networks and Representations of Numbers in Non-Integer Bases.
Šíma, Jiří
We briefly survey the basic concepts and results concerning the computational power of neural networks which basically depends on the information content of weight parameters. In particular, recurrent neural networks with integer, rational, and arbitrary real weights are classified within the Chomsky and finer complexity hierarchies. Then we refine the analysis between integer and rational weights by investigating an intermediate model of integer-weight neural networks with an extra analog rational-weight neuron (1ANN). We show a representation theorem which characterizes the classification problems solvable by 1ANNs, by using so-called cut languages. Our analysis reveals an interesting link to an active research field on non-standard positional numeral systems with non-integer bases. Within this framework, we introduce a new concept of quasi-periodic numbers which is used to classify the computational power of 1ANNs within the Chomsky hierarchy.
The Computational Power of Neural Networks and Representations of Numbers in Non-Integer Bases
Šíma, Jiří
We briefly survey the basic concepts and results concerning the computational power of neural networks which basically depends on the information content of weight parameters. In particular, recurrent neural networks with integer, rational, and arbitrary real weights are classified within the Chomsky and finer complexity hierarchies. Then we refine the analysis between integer and rational weights by investigating an intermediate model of integer-weight neural networks with an extra analog rational-weight neuron (1ANN). We show a representation theorem which characterizes the classification problems solvable by 1ANNs, by using so-called cut languages. Our analysis reveals an interesting link to an active research field on non-standard positional numeral systems with non-integer bases. Within this framework, we introduce a new concept of quasi-periodic numbers which is used to classify the computational power of 1ANNs within the Chomsky hierarchy.
Noční chlazení budov v podmínkách České Republiky
Šíma, Jiří ; Katunský,, Dušan (oponent) ; Plášek, Josef (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá teoretickým zhodnocením potenciálu využití technik nočního chlazení v podmínkách České republiky. Zejména se zaměřuje na zhodnocení potenciálu nočního chlazení, které využívá fyzikální jev sálání proti noční obloze. Tato technika je hojně využívána převážně v suchých a horkých regionech, kde jsou pro tento způsob chlazení nejvhodnější klimatické podmínky. Práce vychází ze stávajícího stavu poznání v oblasti systémů pasivního a nízkoenergetického chlazení. Tyto poznatky aplikuje na podmínky České republiky a pomocí simulací energetického chování budov zkoumá přínos z hlediska zlepšení interního mikroklimatu a z hlediska ekonomiky provozu konvenčních chladicích zařízení. Aby bylo možné stanovit přínos nočního chlazení na provoz budovy v dynamicky se měnících podmínkách. Bylo využito modulárního simulačního programu TRNSYS, který je vhodný pro analýzu energetických systémů budov a jejich chování. Výsledky simulací byly převedeny na parametry tepelné pohody PMV a PPD.
Topografické mapování skalních útvarů s využitím dat leteckého laserového skenování
Lysák, Jakub ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Brázdil, Karel (oponent) ; Šíma, Jiří (oponent)
Abstrakt Práce se komplexním způsobem věnuje topografickému mapování skalních útvarů s využitím moderních technologií, od pořizování a zpracování dat leteckého laserového skenování (LLS) v těchto oblastech, přes navazující tvorbu obsahu topografických databází z těchto dat až po jejich kartografické zpracování do podoby topografické mapy. V úvodu práce jsou diskutovány otázky jejího významu pro praxi a souvislost topografického mapování skal s dalšími obory lidské činnosti. Část týkající se LLS popisuje produkty odvozené z těchto dat, které jsou vhodné pro topografické mapování skal, a diskutuje specifika pořizování a zejména zpracování dat LLS v zalesněném členitém reliéfu. Podrobně jsou vysvětleny existující přístupy k řešení uvedené problematiky a identifikovány jejich nedostatky. Formou případových studií jsou prezentovány vlastní přístupy k řešení tohoto úkolu, zahrnující tři provedené a další tři navržené experimenty a hodnocení dosažených výsledků. Součástí jsou také doporučení týkající se mapování pískovcových skalních měst v Česku metodou LLS. Topografická část práce popisuje současnou reprezentaci skal a souvisejících objektů v ZABAGED s vysvětlením historických souvislostí, analyzuje stávající data a identifikuje jejich nedostatky zejména ve vztahu k LLS. Rešerše shrnuje stávající...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 ŠÍMA, Jan
3 ŠÍMA, Jaroslav
30 ŠÍMA, Jiří
7 Šíma, Jakub
14 Šíma, Jan
3 Šíma, Jaroslav
2 Šíma, Jindřich
2 Šíma, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.