Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití indexů znečištění pro zhodnocení kontaminace půd
Čmelíková, Dorota ; Pavlovský, Jiří (oponent) ; Doležalová Weissmannová, Helena (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou znečištění půdy těžkými kovy a využitím indexů k jejich zhodnocení. Byly zvoleny dvě oblasti k posouzení a porovnání. Analyzovanými kovy byly rtuť, zinek, měď, olovo a kadmium. Obsahy těžkých kovů byly stanoveny v 15ti vzorcích odebraných v oblasti Kyjova a v 15ti vzorcích poskytnutých z oblasti Ostravy. Stanovení bylo provedeno metodami AMA-254 a FAAS. Ze stanovených koncentrací byly následně vyhodnoceny indexy znečištění a byly posouzeny zdravotní rizika. Znečištění v Kyjově bylo zhodnoceno jako nízké až střední bez zdravotního rizika. Oblast Ostravy byla zhodnocena jako středně až vysoce znečištěná s nízkým zdravotním rizikem, obzvláště pro děti.
Simultaneous online determination of nitric acid and nitrates in ambient air
Alexa, Lukáš ; Čmelíková, D. ; Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel
The innovated method for the simultaneous online determination of HNO3/NO3- in ambient air was developed. Due to high sensitivity of CLD (LOD = 5.1 nM in water solution, 3 s/n) no preconcentration method is required. The online methods were compared with the results obtained with the offline method based on sampling using filters and dry denuders (DD) covered by 0.5% NaF with subsequent analysis by ion chromatography (model ICS-2100, Dionex, USA) and capillary electrophoresis (model Agilent 7100, Agilent Technologies, USA).
Simultánní stanovení ultrastopových koncentrací kyseliny dusičné a dusičnanů v ovzduší pomocí chemiluminiscenčních online analyzátorů
Čmelíková, Dorota ; Řezáčová, Veronika (oponent) ; Alexa,, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vývojem, optimalizací a reálným využitím kontinuálního průtokového analyzátoru pro online detekci kyseliny dusičné a dusičnanů v ovzduší. Principem analýzy je fotolytická konverze dusičnanu v roztoku na peroxodusitan, který je následně detekován pomocí chemiluminiscenční reakce s luminolem. Hlavním cílem této práce byla optimalizace parametrů analyzátoru s následným praktickým využitím při analýzách městského ovzduší. Detekční limit plynné kyseliny dusičné byl stanoven na hodnotu 0,13 g·m3, při stanovení dusičnanů v aerosolu byla tato hodnota 0,10 g·m3. Naměřené online hodnoty koncentrací byly porovnány s hodnotami z referenčních offline analýz. Analýza městského ovzduší probíhala ve dvou kampaních (září 2022 a únor 2023) na Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně. Měřící aparatura byla umístěna v laboratoři ve 2. patře budovy a vzorky byly odebírány z okna z ulice Veveří.
Využití indexů znečištění pro zhodnocení kontaminace půd
Čmelíková, Dorota ; Pavlovský, Jiří (oponent) ; Doležalová Weissmannová, Helena (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou znečištění půdy těžkými kovy a využitím indexů k jejich zhodnocení. Byly zvoleny dvě oblasti k posouzení a porovnání. Analyzovanými kovy byly rtuť, zinek, měď, olovo a kadmium. Obsahy těžkých kovů byly stanoveny v 15ti vzorcích odebraných v oblasti Kyjova a v 15ti vzorcích poskytnutých z oblasti Ostravy. Stanovení bylo provedeno metodami AMA-254 a FAAS. Ze stanovených koncentrací byly následně vyhodnoceny indexy znečištění a byly posouzeny zdravotní rizika. Znečištění v Kyjově bylo zhodnoceno jako nízké až střední bez zdravotního rizika. Oblast Ostravy byla zhodnocena jako středně až vysoce znečištěná s nízkým zdravotním rizikem, obzvláště pro děti.

Viz též: podobná jména autorů
3 Čmelíková, Dorota
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.