Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET.
Čepa, Adam ; Lázníček, Milan (vedoucí práce) ; Komárek, Pavel (oponent) ; Melichar, František (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmakiologie a toxikologie Kandidát Mgr. Adam Čepa Školitel Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Název disertační práce Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET Zvláštní onkologická diagnostika vyžaduje nové typy selektivních radiofarmak, zejména těch, které jsou vhodné pro molekulární PET zobrazování a terapii potažmo teranostiku. Cílem této práce je představit nová radiofarmaka s cílenou distribucí pro diagnostiku immunoPET a terapii založenou na monoklonální protilátce IgG M75 zaměřené na humánní karboanhydrázu IX, nimotuzumab (hR-3) cílící receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jeden z derivátů bombesinu (BBN) cílící GRP receptory. Tyto molekuly byly značeny radionuklidy 64Cu (t1/2 12,70 hod.), 61Cu (t1/2 3,33 hod), 68Ga (t1/2 68 min) a 177Lu (t1/2 6,71 dne). Tato potenciální radiofarmaka byla hodnocena in vitro a in vivo. Protilátka IgG M75 a její fragment scFv-Fc M75, připravený genetickou modifikací, byly konjugovány s nekomerčním chelátorem specifickým pro měď tzv. "fosfinátem" (PHS) a následně značeny radionuklidy 61,64Cu. Stabilita značeného konjugátu byla testována v lidském séru. Imunoreaktivita značeného konjugátu...
Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET
Čepa, Adam ; Lázníček, Milan (vedoucí práce) ; Komárek, Pavel (oponent) ; Melichar, František (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmakiologie a toxikologie Kandidát Mgr. Adam Čepa Školitel Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Název disertační práce Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET Zvláštní onkologická diagnostika vyžaduje nové typy selektivních radiofarmak, zejména těch, které jsou vhodné pro molekulární PET zobrazování a terapii potažmo teranostiku. Cílem této práce je představit nová radiofarmaka s cílenou distribucí pro diagnostiku immunoPET a terapii založenou na monoklonální protilátce IgG M75 zaměřené na humánní karboanhydrázu IX, nimotuzumab (hR-3) cílící receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jeden z derivátů bombesinu (BBN) cílící GRP receptory. Tyto molekuly byly značeny radionuklidy 64Cu (t1/2 12,70 hod.), 61Cu (t1/2 3,33 hod), 68Ga (t1/2 68 min) a 177Lu (t1/2 6,71 dne). Tato potenciální radiofarmaka byla hodnocena in vitro a in vivo. Protilátka IgG M75 a její fragment scFv-Fc M75, připravený genetickou modifikací, byly konjugovány s nekomerčním chelátorem specifickým pro měď tzv. "fosfinátem" (PHS) a následně značeny radionuklidy 61,64Cu. Stabilita značeného konjugátu byla testována v lidském séru. Imunoreaktivita značeného konjugátu...
Imobilizace proteasy V8 na magnetických částicích pro použití k proteolytickému štěpení pepsinu A
Čepa, Adam ; Pacáková, Věra (vedoucí práce) ; Tichá, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce navazuje na dlouholetý výzkum v oblasti diagnostiky onemocnění žaludku, který je založen na mapování žaludečního enzymu pepsinu A. Bylo zjištěno, že určité fosforylace v primární struktuře tohoto enzymu mohou sloužit jako marker počínající karcinogenity. Tato bakalářská práce je zaměřena na imobilizaci proteasy V8 izolované z mikroorganismu Stafylococcus aureus na agarosových magnetických kuličkách. Proteasa V8 je vhodným kandidátem pro tvorbu peptidové mapy pepsinu A. Byl studován vliv pH, teploty a reakční doby na aktivitu enzymu a určeny optimální podmínky pro hydrolytickou katalýzu tvorby peptidických fragmentů pepsinu A.
Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET.
Čepa, Adam ; Lázníček, Milan (vedoucí práce) ; Komárek, Pavel (oponent) ; Melichar, František (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmakiologie a toxikologie Kandidát Mgr. Adam Čepa Školitel Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Název disertační práce Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET Zvláštní onkologická diagnostika vyžaduje nové typy selektivních radiofarmak, zejména těch, které jsou vhodné pro molekulární PET zobrazování a terapii potažmo teranostiku. Cílem této práce je představit nová radiofarmaka s cílenou distribucí pro diagnostiku immunoPET a terapii založenou na monoklonální protilátce IgG M75 zaměřené na humánní karboanhydrázu IX, nimotuzumab (hR-3) cílící receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jeden z derivátů bombesinu (BBN) cílící GRP receptory. Tyto molekuly byly značeny radionuklidy 64Cu (t1/2 12,70 hod.), 61Cu (t1/2 3,33 hod), 68Ga (t1/2 68 min) a 177Lu (t1/2 6,71 dne). Tato potenciální radiofarmaka byla hodnocena in vitro a in vivo. Protilátka IgG M75 a její fragment scFv-Fc M75, připravený genetickou modifikací, byly konjugovány s nekomerčním chelátorem specifickým pro měď tzv. "fosfinátem" (PHS) a následně značeny radionuklidy 61,64Cu. Stabilita značeného konjugátu byla testována v lidském séru. Imunoreaktivita značeného konjugátu...
Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET
Čepa, Adam ; Lázníček, Milan (vedoucí práce) ; Komárek, Pavel (oponent) ; Melichar, František (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmakiologie a toxikologie Kandidát Mgr. Adam Čepa Školitel Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Název disertační práce Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET Zvláštní onkologická diagnostika vyžaduje nové typy selektivních radiofarmak, zejména těch, které jsou vhodné pro molekulární PET zobrazování a terapii potažmo teranostiku. Cílem této práce je představit nová radiofarmaka s cílenou distribucí pro diagnostiku immunoPET a terapii založenou na monoklonální protilátce IgG M75 zaměřené na humánní karboanhydrázu IX, nimotuzumab (hR-3) cílící receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jeden z derivátů bombesinu (BBN) cílící GRP receptory. Tyto molekuly byly značeny radionuklidy 64Cu (t1/2 12,70 hod.), 61Cu (t1/2 3,33 hod), 68Ga (t1/2 68 min) a 177Lu (t1/2 6,71 dne). Tato potenciální radiofarmaka byla hodnocena in vitro a in vivo. Protilátka IgG M75 a její fragment scFv-Fc M75, připravený genetickou modifikací, byly konjugovány s nekomerčním chelátorem specifickým pro měď tzv. "fosfinátem" (PHS) a následně značeny radionuklidy 61,64Cu. Stabilita značeného konjugátu byla testována v lidském séru. Imunoreaktivita značeného konjugátu...
Stanovení oxidačních produktů bilirubinu
Čepa, Adam ; Smrček, Stanislav (vedoucí práce) ; Muchová, Lucie (oponent)
Předkládaná diplomová práce se týká protektivních a antioxidačních vlastností žlučového pigmentu bilirubinu. Bilirubin je potentním scavengerem volných radikálů a reaktivních forem kyslíku, vznikajících v důsledku oxidačního stresu. Mírně zvýšené hladiny bilirubinu v cirkulaci jsou skutečně asociovány s nižším výskytem nemocí způsobených oxidačním stresem, jako jsou kardiovaskulární choroby, ateroskleróza, diabetes, či některá nádorová onemocnění. Cílem diplomové práce bylo zavedení metod přípravy a stanovení oxidačních produktů bilirubinu vznikajících za podmínek zvýšeného oxidačního stresu, a dále studium jejich fyzikálně-chemických vlastností a biologických účinků.
Příprava radioaktivně značeného bilirubinu
Čepa, Adam ; Smrček, Stanislav (vedoucí práce) ; Moša, Marek (oponent)
Diplomová práce navazuje na výzkum v oblasti radioaktivního značení žlučového pigmentu bilirubinu. Minoritně se bilirubin vyskytuje v organismu ve formě nekonjugované. V této práci bylo stěžejní nasyntetizovat radioaktivně značený bilirubin, který by bylo možné sledovat pomocí detektorů při in vitro experimentech. Případnou další aplikací, takovéhoto bilirubinu by byly in vivo experimenty detekovatelné pomocí µ-PET/SPECT (mikro - pozitronová emisní tomografie/jednofotonová emisní výpočetní tomografie). Cílem této diplomové práce bylo navrhnutí různých variant značení bilirubinu pro případné radioizotopy a syntéza derivátu bilirubinu, vhodných pro radioaktivní značení. Dalším cílem této práce je syntéza a studium již známého derivátu bilirubinu tzv. ranarubinu, který by mohl mít potenciálně velmi podobné vlastnosti, jako bilirubin a proto by byl vhodným kandidátem pro radioizotopové značení a následné studium biologických soustav.
Imobilizace proteasy V8 na magnetických částicích pro použití k proteolytickému štěpení pepsinu A
Čepa, Adam ; Pacáková, Věra (vedoucí práce) ; Tichá, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce navazuje na dlouholetý výzkum v oblasti diagnostiky onemocnění žaludku, který je založen na mapování žaludečního enzymu pepsinu A. Bylo zjištěno, že určité fosforylace v primární struktuře tohoto enzymu mohou sloužit jako marker počínající karcinogenity. Tato bakalářská práce je zaměřena na imobilizaci proteasy V8 izolované z mikroorganismu Stafylococcus aureus na agarosových magnetických kuličkách. Proteasa V8 je vhodným kandidátem pro tvorbu peptidové mapy pepsinu A. Byl studován vliv pH, teploty a reakční doby na aktivitu enzymu a určeny optimální podmínky pro hydrolytickou katalýzu tvorby peptidických fragmentů pepsinu A.