Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Digitální identita v době služeb Google
Skoček, Jakub ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké informace osobní i neosobní povahy poskytují uživatelé společnosti Google výměnou za možnost bezplatného využívání jejích služeb a jaký obraz digitální identity lze z těchto informací sestavit. Jelikož lze samotný pojem digitální identita interpretovat různými způsoby, je nejdříve jeho význam vymezen pro účely této práce. Pro lepší pochopení tématu je dále popsána stručná historie a současnost společnosti Google a nabízené služby. Rozsah digitální identity je do značné míry ovlivněn politikou společnosti v oblasti sběru a uchování uživatelských dat. Z tohoto důvodu je jí věnována samostatná kapitola. V další části jsou pak představeny nástroje pro správu digitální identity dostupné v rámci uživatelského účtu. V praktické části byla následně provedena analýza reálných uživatelských dat ze všech služeb spojených s uživatelským účtem.
Digitální stopy-možnosti jejich kontroly a eliminace pomocí vybraných volně dostupných nástrojů
Skoček, Jakub ; Kovářová, Pavla (vedoucí práce) ; Jansa, Václav (oponent)
Cílem bakalářské práce je zjistit, do jaké míry má uživatel možnost chránit své soukromí před negativními dopady spojenými se vznikem digitálních stop pomocí volně dostupných nástrojů. Na začátku je pojem digitální stopa zkoumán z několika úhlů pohledu, v závislosti na oborech, které ho využívají. Na základě těchto odlišností je pak stanovena definice termínu vhodná pro účely této práce. Následně je popsán vznik digitálních stop a rizika, která s sebou přinášejí. V další kapitole jsou nastíněny možnosti kontroly, zjištění rozsahu a případného odstranění digitálních stop uživatelem. V praktické části, která bezprostředně navazuje na předešlou kapitolu, jsou vybrány vhodné nástroje a vzájemným porovnáním je zjišťováno, zda je jejich prostřednictvím možné (případně do jaké míry) případným rizikům předejít a ochránit tak své soukromí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.