Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Legal Regulation of Drawing Budget Funds in Selected Countries of the European Union
Osúch, Adam ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent) ; Mrkývka, Petr (oponent)
V první kapitole disertační práce jsem určil cíle disertační práce, popsal jsem metodiku disertační práce a metodologii disertační práce. Vycházel jsem přitom z vhodných pramenů metodologie právní vědy, která je založena na principech metodologie společenských věd. Součástí zpracování tématu právní úpravy čerpání rozpočtových prostředků ve vybraných zemích Evropské unie bylo i vymezení rozpočtového práva v systému finančního práva přesně v souladu s prvním dílčí teoretický cíl disertační práce: sumarizovat, analyzovat a systematizovat rozpočtové právo v systému finančního práva ve sledovaných zemích. Toto jsem realizoval ve druhé kapitole disertační práce a tím splnil první dílčí teoretický cíl disertační práce. Ve třetí kapitole disertační práce jsem věnoval pozornost rozpočtu Evropské unie a čerpání rozpočtových prostředků. Nejprve jsem rozpracoval téma rozpočtu Evropské unie, pak jsem věnoval pozornost rozpočtovým zásadám Evropské unie a v souvislosti se zpracovávaným tématem i finančním pravidlům Evropské unie, přičemž jsem neopomenul ani analýzu posílení klíčových pravidel pro řízení rozpočtu Evropské unie přesně v souladu s druhým dílčím teoretickým cílem: sumarizovat , analyzovat a systematizovat rozpočet Evropské unie a právní úpravu čerpání jejích rozpočtových prostředků. Také jsem naplnil...
Převodní ceny: jejich vymezení a definice z hlediska ústavního práva
Hájek, Jan ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Mrkývka, Petr (oponent) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
139 Převodní ceny: jejich vymezení a definice z hlediska ústavního práva Abstrakt Práce pojednává o problematice vymezení převodních cen v daňovém právu hmotném, kterou v obecné rovině dává do souvislosti s ústavně-právními požadavky plynoucí z teorie práva a normotvorby. Jsou tedy vymezeny základní východiska úpravy stanovení převodní ceny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a modelové smlouvě OECD o zamezení dvojího zdanění jako primárních pramenů práva, legislativního vymezení této oblasti v tuzemském a mezinárodním právu daňovém. Tyto jsou dále rozpracovány do detailní roviny metodiky stanovení převodní ceny, jenž plynou z Pokynu Generálního finančního ředitelství D - 34 a Směrnice OECD o převodních cenách, a rovněž podrobeny kritickému zkoumání z hlediska jejich právní závaznosti, postavení v právním řádu, ale také z pohledu maximy právního státu ve smyslu srozumitelnosti práva a jeho předvídatelnosti. Na základě předložené argumentace je dovozeno, že ani jeden z uvedených dokumentů vymezující postup jakým má být převodní cena určena není a limine závazný pramen práva a bude vždy představovat toliko nezávazný návod či vodítko k jejímu určení (v případě Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy) či interní normativní akt (v případě Pokynu Generálního finančního...
Zásady daňového a poplatkového práva
Kouba, Stanislav ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Mrkývka, Petr (oponent)
Přidanou hodnotou práce je uspořádat zásady daní a poplatků do systému, díky kterému se umožní jejich snadnější aplikace v rámci daňového a poplatkového práva. Toto uspořádání pak odhalí vzájemné vazby jednotlivých zásad a otevírá cestu jejich další analýze. Výsledkem je systém (strom) zásad, v rámci kterého se zásady dělí dle různých kritérií. Lze je přitom rozdělit do tří skupin, a to zásady regulatorního záměru (do nic se řadí zásady mající většinou původ v jiných vědních disciplínách; tyto zásady určují záměr, důvod a účel dané úpravy), zásady prostředku regulace (zde vše vyplývá ze zásady právního státu; jde o zásady reprezentující právní dogmatiku) a zásady efektivity regulace (zde vše vyplývá ze zásady hospodárnosti). V rámci tohoto zkoumání se práce zaměřuje na materiální podstatu problému, čímž se liší od řady jiných prací v této oblasti. Nezbytným dílčím krokem k odhalení systematiky zásad je také definice daně a definice poplatku a též rozbor toho, co je zásada.
Budgetary Principles from the Point of Czech and European Laws
Horváth, Marian ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Mrkývka, Petr (oponent)
ANOTÁCIA Dizertačná práca rozoberá rozpočtové zásady v krajinách Vyšehradskej skupiny "V4" primárne z právne teoretického hľadiska. Práca je rozdelená na päť častí, z ktorých každá obsahuje kapitoly a podkapitoly. Práca poskytuje prehľad a názory autorov zahraničných odborných publikácií a článkov na finančné právo a jeho systém, na rozpočtové právo a jeho miesto v systéme finančného práva a na verejné financie. Analyzuje argumenty opierajúce sa o rozdelenie rozpočtových zásad v krajinách V4. Prvá časť práce v právno-teoretickej rovine poskytuje prehľad o problematike rozpočtových zásad a poukazuje na rozpočtové právo a jeho miesto v systéme finančného práva podľa názorov niektorých českých, slovenských, poľských a maďarských autorov. Podobne rozoberám aj rozpočtové zásady Európskej únie ako integračného zoskupenia štátov. Aplikačná prax však nevenuje dostatok priestoru analýze týchto zásad a nevenuje pozornosť nutnosti venovať sa otázkam a problémom súvisiacim s nedodržiavaním rozpočtových zásad.
Právní aspekty financování regionů soudržnosti
Cvik, Eva Daniela ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Mrkývka, Petr (oponent)
Anotace: Regionální politika je jednou z nejvýznamnějších aktivit Evropské unie. Základy regionální politiky je možné naleznout již ve smlouvě o založení Evropského společenství roku 1957, v jejíž preambuli se státy zavazují k posílení jednoty hospodářství svých zemí a zajištění jejich harmonického rozvoje formou zmenšování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Regionální politika se snaží především o vyrovnání rozdílů mezi různě rozvinutými regiony formou finanční pomoci, kterou čerpají, jak z vnitrostátních prostředků, tak z prostředků nadnárodních. Mezi hlavní cíle regionální politiky lze zařadit snížení rozdílů v průměrných příjmech, nezaměstnanosti, rozvoj regionu a s ní související uspokojování veřejných potřeb. Dne 1. února 1995 vstoupila v platnost Dohoda o přidružení České republiky k Evropské unii, která se stala základním impulsem pro rozvoj regionální politiky v souvislosti s možným čerpáním finančních prostředků z nadnárodních zdrojů. Pro tyto účely bylo zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj, které se stalo hlavním centrálním koordinátorem pro využívání prostředků z Evropské unie. V rámci nového programového období byla jeho pozice posílena. Od roku 2004 tak začala Česká republika využívat prostředky ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Cílem disertační práce je podat ucelený obraz o...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.