Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního
BÍLKOVÁ, Pavlína
Cílem práce je zjistit, zdali může mít pachová preference vliv na reprodukční úspěch u hraboše polního. Pachy jsou obecně o svém nositeli schopny prozradit spoustu informací, podle nichž si mohou být jedinci schopni vybrat kompatibilnějšího partnera. S tímto partnerem si zvyšují pravděpodobnost přenosu dobrých genů na své potomstvo. Více investující pohlaví bývá to, které si vybírá a u většiny druhů jsou to samice. V T-labyrintu jsme dali samicím na výběr pachy od dvou samců a dle času stráveného u jednoho či druhého vyhodnotili pomocí sledovacího programu preferenci pro jeden z nich. Samice byly poté spárovány buď se samcem, kterého preferovali či se samcem, kterého nepreferovali. Počet mláďat z jednotlivých párů byl hlavní indikátor pro vyhodnocení našich výsledků. Z těch vyplývá, že samice hraboše polního jsou schopné si podle pachu vybrat vhodnějšího partnera, se kterým vyprodukují více potomků.
Laboratorní test disasortativního párování u hraboše polního - literární rešerše
BÍLKOVÁ, Pavlína
Petrásková P. (2019): Laboratorní test disasortativního párování u hraboše polního - literární rešerše [Laboratory test of disassortative pairing in the common vole - literature search. Bc. Thesis in Czech]-49 pp. , Faculty of Sciences, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic. Cílem práce je pomocí literární rešerše zmapovat současné znalosti o vlivu pachové preference na reprodukční úspěch u savců se zaměřením na hraboše. Jako asortativní párování je označována každá forma nenáhodného párování. Většinou je tím ale myšlena situace, při níž se častěji párují jedinci, kteří mají podobné fenotypy. Opakem je pak situace, kdy se častěji párují jedinci s odlišnými fenotypy. To je pak někdy označováno jako negativní assortativní nebo disasortativní párování. Tato studie se zabývá především párováním nenáhodným podle tělesných pachů. Ty jsou u živočichů spojené především s geny pro hlavní histokompatibilní komplex (MHC), který hraje klíčovou roli v imunitním systému. Produkty genů MHC, které se nacházejí v různých sekretech těla, spoluvytvářejí specifický pach každého jedince. V rešeršní části byly hledány odpovědi na následující otázky: Jak je vybírán partner k rozmnožování? Je častější asortativní nebo disasortativní párování? Jaké informace zprostředkovává tělesný pach? Jakými kanály je pachová informace vysílána a jakými přijímána? Jak je řešeno testování pachové preference v laboratorních podmínkách? V praktické části je představen plán vlastního experimentu, ve kterém bude hrát hlavní roli T-labyrint ke stanovení pachové preference. V laboratorních podmínkách budou mít hraboši na realizace celého procesu dostatek času.
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Madeleine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků
Bílková, Pavlína ; Lachmanová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Bibliografická citace BÍLKOVÁ, Pavlína. Madeleine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních věd. Vedoucí práce PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D. 69 stran. Madelaine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků Anotace Madeleine Delbrêlová patří k významným postavám církve dvacátého století. Její myšlenky i způsob života ovlivnily II. vatikánský koncil, zejména pokud jde o všeobecné povolání ke svatosti a o misijní poslání všech údů církve. Její prorocká inspirace týkající se důstojnosti laiků, která je založena na milosti křtu, našla po třiceti letech vyjádření v mnoha koncilních dokumentech a přispěla ke změně postavení laiků v církvi. Klíčová slova církev, spiritualita laiků, misie, marxismus, dělničtí kněží
Komparace politiky zaměstnanosti v České republice a Rakousku
Bílková, Pavlína ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Cílem práce je modelové srovnání ekonomiky České republiky s ekonomikou dalšího, v mnoha ohledech podobného, členského státu – Rakouska. Základem je popsání hlavních sledovaných makroekonomických ukazatelů, hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti. Na základě těchto východisek je možné vytvořit podrobnou analýzu ekonomik obou států a provést jejich vzájemné srovnání. Smyslem je popsat, ve kterých oblastech byly přístupy obou států úspěšné a ve kterých jsou stále rezervy, které se mohou stát příštími výzvami k řešení.
Madeleine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků
Bílková, Pavlína ; Lachmanová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Bibliografická citace BÍLKOVÁ, Pavlína. Madeleine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních věd. Vedoucí práce PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D. 69 stran. Madelaine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků Anotace Madeleine Delbrêlová patří k významným postavám církve dvacátého století. Její myšlenky i způsob života ovlivnily II. vatikánský koncil, zejména pokud jde o všeobecné povolání ke svatosti a o misijní poslání všech údů církve. Její prorocká inspirace týkající se důstojnosti laiků, která je založena na milosti křtu, našla po třiceti letech vyjádření v mnoha koncilních dokumentech a přispěla ke změně postavení laiků v církvi. Klíčová slova církev, spiritualita laiků, misie, marxismus, dělničtí kněží