Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku
Durdilová, Lucie ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Štěpáníková, Alena (oponent)
Diplomová práce je složena ze dvou hlavních částí, části teoretické a části praktické. Část teoretická shrnuje poznatky o slově, slovní zásobě, jejím osvojování v předškolním věku, nastíněna je patologie slovní zásoby. Praktická část hodnotí úroveň slovní zásoby předškolních dětí před nástupem do první třídy základní školy. Nástrojem k tomu je sestavený test skládající se z deseti subtestů, založený pouze na slovní instrukci. Cílem této práce je zhodnotit slovní zásobu dětí předškolního věku po stránce kvantitativní i kvalitativní.
Vzájemné ovlivňování řeči a pohybu u žákyně s těžkou vývojovou disfázií
Mielniková, Renáta ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Štěpáníková, Alena (oponent)
Diplomová práce Vzájemné ovlivňování řeči a pohybu u žákyně s těžkou vývojovou dysfázií je zaměřena na zjištění, jakým způsobem se vzájemně ovlivňuje řeč a pohybové dovednosti právě u žákyně s těžkou vývojovou dysfázií. Ve své teoretické části se nejprve zabývám termínem narušená komunikační schopnost, vývojové dysfázie, její symptomatologií a následně termínem verbální vývojová dyspraxie. Důležité informace související s touto problematikou uvádím rovněž ve druhé kapitole, která se věnuje problematice čtení, procesem osvojováním si čtení i čtením s porozuměním. V pořadí třetí kapitola teoretické části je pak zaměřena na charakteristiku termínu pohyb, motorika, koordinace a v neposlední řadě také dyspraxie. Praktickou část jsem založila na testování dětí třetích tříd a to jak na běžné základní škole, tak na základní škole logopedické, kam dochází i mnou sledovaná žákyně s těžkou vývojovou dysfázií. Došlo k vytvoření dvou testů, a to testu čtení s porozuměním a testu pohybových dovedností. Cílem těchto testů bylo zjištění, jakým způsobem dochází k vzájemnému ovlivňování čtenářských a pohybových dovedností. V závěru své práce pak shrnuji dosažené výsledky, porovnávám výsledky testování mezi kontrolní a experimentální skupinou i žákyní s těžkou vývojovou dysfázií.
Adaptace programu PACE v zařízení pro seniory
Jantačová, Lenka ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Štěpáníková, Alena (oponent)
Tématem této diplomové práce je vytvoření skupinového stimulačně-aktivizujícího programu dle principů terapeutického programu PACE pro osoby trpící afázií. Teoretická část se zaměřuje především na oblast logopedické terapie, na terapii afázie a na charakteristiku terapeutického programu PACE. Empirická část detailně popisuje skupinový stimulačně-aktivizující program pro osoby trpící afázií. Jedná se o program zaměřený na rozvoj komunikace. Dále jsou zde analyzována data získaná v průběhu realizace programu v zařízení pro seniory. Výstupem diplomové práce bude snadno využitelný stimulačně-aktivizující program sloužící k rozvoji komunikace osob s afázií. Klíčová slova: terapie v logopedii, terapeutický program PACE, osoba s afázií, skupinový stimulačně-aktivizující program.
Výchova řeči a prevence narušené komunikační schopnosti v mateřské škole
Králová, Lucie ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Štěpáníková, Alena (oponent)
Diplomová práce zpracovává historické srovnání legislativního rámce preprimárního vzdělávání od počátku institucionalizovaného vzdělávání dětí předškolního věku na našem území. Dalším tématem je představení osnov pro předškolní vzdělávání a srovnání cílů a úkolů, které jsou stanoveny pro oblast jazyka a řeči. Dále jsou představeny obecné i specifické parametry programu zaměřeného na rozvoj řeči a prevenci narušené komunikační schopnosti. Poslední dvě kapitoly představují teorie vývoje dětské řeči a prevenci, jak obecně, tak ve spojitosti s vývojem řeči. Praktickou část tvoří analýza dotazníkového šetření. Vědecké šetření se týká přípravného a dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol, existence logopedického programu a jeho parametrů, aktivit, které rozvíjejí řeč, spolupráce s rodiči a úrovně řeči dětí v současnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Rekondiční pobyty pro osoby s CMP a fatickou poruchou
Kotlínová, Ludmila ; Štěpáníková, Alena (oponent) ; Housarová, Blanka (oponent)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
Logopedická péče u sluchově postižených dětí mladšího školního věku na základních školách pro sluchově postižené
Čiháková, Sandra ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Štěpáníková, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou logopedické péče u dětí mladšího školního věku se sluchovým postižením. Porovnává výsledky dotazníkového šetření s výsledky pozorování logopedické péče na základních školách pro děti se sluchovým postižením. Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav logopedické péče na těchto školách, poukázat na nedostatky a možná řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.