Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Model of coherent electron dynamics in molecules
Šenk, Jan ; Kolorenč, Přemysl (vedoucí práce) ; Houfek, Karel (oponent)
Ultrakrátké laserové pulsy fotoionizující molekuly produkují superpozici několika stavů výsledného kationtu. Z teorie vyplývá, že interakce mezi elektrony a jadernými vibra- cemi způsobuje rychlou dekoherenci. V této práci konstruujeme dvourozměrný model couplované elektron-vibrační dynamiky. Tento model je založen na harmonické potenciá- lové jámě ve vibračním stupni volnosti a dvojitém harmonickém potenciálu reprezentují- cím dvě centra vázající elektrony. Závislost elektronového potenciálu na jaderné konfigu- raci zprostředkovává coupling. Model je díky své jednoduchosti numericky exaktně řeši- telný. K výpočtu časového vývoje libovolného počátečního stavu používáme bázi složenou z vlastních stavů. Porovnáváme vhodnost využití různých veličin k měření dekoherence a rozkrytí jejích mechanismů. Obzvlášť vhodná je Wignerova kvazipravděpodobnostní distribuce. Analyzujeme několik základních typů chování modelu. Použijeme model k si- mulaci vývoje koherence v normálních modech H2O+ kationtu. 1
Dvouelektronový model pro popis meziatomárního coulombického rozpadu
Šenk, Jan ; Kolorenč, Přemysl (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá konstrukcí a zkoumáním dvouelektronového modelu pro popis meziatomárního coulombického rozpadu (ICD). Model je založen na analyticky řešitel- ném neporušeném hamiltoniánu s potenciálem tvořeným dvěma pravoúhlými konečně hlubokými jámami. Coulombická interakce dvou elektronů zprostředkující ICD je zahr- nuta pomocí časově závislé poruchové teorie. Je zkoumána závislost rozpadových šířek na vzdálenosti mezi jámami, hloubce pravé jámy a energii odcházejícího elektronu. Popsaný model dobře popisuje závislost na vzdálenosti jam pro vysoké energie. 1
Podpora výskytu užitečných organismů v sadech: certifikovaná metodika
Holý, Kamil ; Falta, Vladan ; Kovaříková, Kateřina ; Šenk, Jan
Metodika je určena pěstitelům ovoce. Zahrnuje poznatky získané v průběhu řešení projektu NAZV QJ1210209 a RO0416. Publikace obsahuje informace o významných užitečných organismech a možnostech jejich podpory v sadech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana: certifikovaná metodika
Falta, Vladan ; Psota, Václav ; Kocourek, František ; Vávra, Radek ; Bagar, Martin ; Šenk, Jan
Metodika je určena pěstitelům ovoce v režimu ekologické a integrované bezreziduální produkce. Zahrnuje podrobné informace k bionomii vrtule třešňové a možnosti její regulace bez chemických přípravků. V rámci publikace je rovněž zpracován kontext celé ochrany třešní a další navazující informace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.