National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Strategic marketing of the chosen climbing centre
Kotrbová, Daniela ; Tahal, Radek (advisor) ; Rakovičová, Marcela (referee)
This Diploma Thesis describes strategic marketing of climbing centre BigWall Vysočany and is focused on the analysis of customer's satisfaction and comparism customer's and shopkeeper's opinions. The goal of this Diploma Thesis is to analyse customer's satisfaction and perception of strategy of this climbing centre. This paper is divided into six parts: an introduction, a theoretical part, a methodological part, a part targetted on an introduction of climbing centre BigWall, a research and a conclusion. The theoretical part is focused on services marketing, strategic marketing and marketing plan. The methodological part describes the method of analysis and methodology for evaluating the research. Next section consists of the marketing mix of BigWall and the specifics of the climbing sector. Next section is focused on the research of satisfaction among customers of this climbing centre. The conclusion contains a summary of the analysis as well as suggested recommendations to improve the strategy of the climbing centre BigWall.
Vliv rozhodujících mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích a v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na potřebu tvorby zón podle požadavků rámcové směrnice 96/62/EC
ATEM, ateliér ekologických modelů, Praha ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Štych, Přemysl ; Říha, Milan ; Jareš, Radek ; Karel, Jan ; Horníček, Karel ; Maxa, Daniel ; Blažek, Josef ; Kubešová, Alena ; Rakovičová, Marcela ; Brechler, Josef ; Píša, Václav ; Víden, Ivan ; Pospíšil, Milan ; Šebor, Gustav
Cílem projektu je posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu motorových vozidel na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích (Praha, Ostrava). Vypracování a optimalizace metodiky modelového hodnocení kvality ovzduší respektující skladbu a intenzitu silniční dopravy. Posouzení kvality ovzduší z hlediska limitních hodnot platných i připravovaných v EU. Návrh systému hodnocení zdravotních rizik pro vybrané anorganické a organické polutanty v ovzduší. Návrh emisních faktorů charakterizujících dopravu v ČR. Posouzení změn v kvalitě ovzduší v zájmových územích v důsledku variantních řešení rozvoje silniční dopravy (alternativní použití plynných paliv, vybavení a technický stav vozidel, změny ve složení a intenzitě dopravního proudu). Hodnocení emisí a imisí znečišťujících látek charakteristikách pro automobilovou dopravu - CO, NOx, PM10, polyaromatické uhlovodíky, těkavé uhlovodíky, aldehydy. První část zprávy (část A) obsahuje souhrn literárních poznatků z výše uvedeným tematickým okruhům. Dále jsou uvedeny dva vypracované modely a popsána jejich konstrukce.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.