National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
The influence of Music philetics on the Personal and Social Development of pupil in Music Education at primary school
Horsáková, Markéta ; Selčanová, Zuzana (advisor) ; Kubátová, Gabriela (referee)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv muzikofiletiky na osobnostně sociální rozvoj žáka v hudební výchově na 1. stupni ZŠ The influence of musicophyletics on the Personal and Social Development of pupil in Music Education at primary school Markéta Horsáková Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro základní školy (M7503) Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací na hudební výchovu (7503T047) Rok odevzdání 2023 Odevzdáním této diplomové práce na téma Vliv muzikofiletiky na osobnostně sociální rozvoj žáka v hudební výchově na 1. stupni ZŠ potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Ve Starém Městě dne 4.7.2023 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla velmi poděkovat své vedoucí diplomové práce Mgr. Zuzaně Selčanové, Ph.D., za její vřelý přístup, ochotu, trpělivost a podporu. Poděkování patří i mé rodině, která mi byla velkou oporou. 4 ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na využití muzikofiletických metod a prvků a jejich vliv na fenomén osobnostně sociálního rozvoje žáků v hudebně výchovném procesu na 1. stupni základního vzdělávání. Teoretická část...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.