National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Active Music Reception
Šulanová, Silvie ; Herden, Jaroslav (advisor) ; Hurníková, Kateřina (referee)
Listening to music in the process of education is beneficial for a pupil only in case it is realized by means of active creativeness. To meet this requirement specific activities concerning music listening are applied in the framework of receptive music teaching. The dissertation proposes a so called dynamic model to function as an ideal solution to didactic transformation of music. The model enables to set up such classroom conditions in which pupils find it easier to observe elementary items and structures of music and thus comprehend music speech as a whole. Naturally then, a presentation of a particular piece of music via this model depends on teacher's abilities and skills. Nonetheless, the achieving of success in receptive music teaching is determined primarily by pupils' profundity and intensity of reception. Teaching pupils to listen to music in an active way represents teaching them to handle music through the use of creative musical activities and simple cognitive processes. In other words, on the basis of their own activities pupils penetrate into basic essentials of music i.e. they analyze music, identify its functional elements, detect structural constituents of music and thus decode its message. Consequently, they are able to employ acquired knowledge and experience in an analogical musical...
The Renaissance in Musical Education at Secondary Schools
Tomšíčková, Marie ; Herden, Jaroslav (advisor) ; Hurníková, Kateřina (referee)
Early music seems to be rather unpopular with both students and their teachers at secondary schools. The reasons of this fact vary from case to case. Some consider it too remote from the contemporary world and as such they see no reason why it should be a part of general education. Some teachers may like the music but do not know how to make it appealing for the students. This is why I chose the Renaissance music as the topic of my diploma thesis. I think the music is still very attractive, even though about 500 years old. It can be profound and funny, complex and simple, graceful and rough as much as the Renaissance people were. In the first part of my work I have analyzed the school curriculum and the current textbooks to see to what extent the students are expected to learn about the early music and what sources do they and their teachers have to use. The second part comprises my own project of five ninety-minute meetings in which students experience both the authentic music (listening activities) and lively work such as elementary composition, dances, and class orchestra performance. The students are supposed to share the preparation for the meetings by preparing short presentations. These presentations are planned in such way that altogether they should create the whole picture of the Renaissance...
Didactic interpretation of the piano sonatas of Ludwig van Beethoven
Kljunič, Bojana ; Herden, Jaroslav (advisor) ; Douša, Eduard (referee) ; Hons, Miloš (referee)
For a concept of the so-called didactic interpretation of Beethoven's sonatas based on a didactic analysis of this work which could become a model usable also in other cases, where the a im will be an optimum style realization of not only these basic series of works of piano literature - both in education of piano players and in receptive forms of musical education. The presented concept of didactic analysis and interpretation is based on an objective structural analysis based on knowledge of historical, biographical and other connections. A special position is occupied by those attributes which can be explained by the language of music theory: harmony, counterpoint, music forms and music tectonics. The reason is the fact that just these disciplines were in their classical theoretical form as well as in their pedagogical application constituted on the basis of a reflection of work of Vienna classics, especially L. van Beethoven. Doctoral thesis is based on three large chapters
Music Education and New Curriculum
Charalambidis, Alexandros ; Herden, Jaroslav (referee)
Počátek 21. století je v české pedagogice spjat s kurikulárni reformou, která vyvěrá z požadavků současné společnosti, jejich soustavně se rozvíjejících potřeb. Tyto požadavky a potřeby majici přimý dopad na proces vzděláváni byly zachyceny a pojmenovány ve strategicky významném dokumentu - Národním programu vzděláváni, tzv. Bilé knize, který jako systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu1 předjímá pro vzděláváni zásadní změny především v otázkách změn cilů a obsahu vzděláváni, zvýšeni kvality vzděláváni, vnitřní proměny škol, změny přípravy, postaveni, kariérového a platového postupu pedagogických pracovníků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Arrangements for School Brass Orchestra
Farkaš, Matěj ; Herden, Jaroslav (advisor) ; Valášek, Marek (referee)
Diplomová práce pojednává o historickém vývoji dechových hudeb v období od zakládání orchestrů rakousko-uherské armády v 19. století přes vývoj orchestrů vojenských a civilních dechových hudeb v průběhu 20. století až po současnost. S vývojem dechového orchestru úzce souvisí rozšiřování repertoáru, vznik nových aranží a formování pohledu na aranžérskou práci. Následují kapitoly, které obsahují vymezení základních pojmů aranžování a instrumentace a detailní charakteristiku jednotlivých nástrojů dechového orchestru, jejich rozsah a notaci. V práci byl definován školní dechový orchestr, jeho funkce a možnost variability. V kapitole aranžování vedle všeobecných zásad jsou také demonstrovány možnosti aranžování pro školní dechový orchestr na konkrétních vlastních příkladech.
The music education in the waldorf school
Reichertová, Jolana ; Herden, Jaroslav (advisor) ; Kodejška, Miloš (referee)
V uplynulých letech jsem měla možnost podílet se na tvorbě školního vzdělávacího programu waldorfských škol. Během práce vystoupila jistá úskalí, která bylo třeba řešit. Kromě obtíží spojených s pochopením nové koncepce cílů, kompetencí a očekávaných výstupů, zahrnujících oblast průřezových témat, autoevaluace atd., kterými jistě prošla každá škola, se především na úrovni oborů a předmětů střetávala koncepce waldorfské pedagogiky s koncepcí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). V mnoha předmětech se ukázalo rozčlenění očekávaných výstupů do jednotlivých ročníků jako obtížné především proto, že nebylo možné jejich současný obsah, tak jak na waldorfských školách probíhá (a o němž jsou učitelé přesvědčeni, že je ideální), prostě včlenit do nově vzniklého programu. Je známo, že podle waldorfské pedagogiky žáci probírají mnohá témata v jiných ročnících než žáci základních škol majících jiné vzdělávací programy. Při třídění očekávaných výstupů v některých oblastech učitelé konstatovali, že znění samotných výstupů je natolik konkrétní, že více než co jiného připomíná pouze jinak formulované učivo. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Music Education at Secondary Schools. The Presence and the Future.
Panayi, Andria ; Herden, Jaroslav (advisor) ; Duzbaba, Oldřich (referee)
Cílem této práce bylo popsat situaci v oblasti hudební výchovy na několika pražských gymnáziích, ale především hlouběji proniknout do této problematiky, jak ji autorka poznala nejen v průběhu vlastního studia, ale především v praxi, přímo na jedné české škole. Přispěla tomu i ta okolnost, že po ukončení svého studia nepočítá autorka s působením v českém školství, nýbrž ve školství ve své zemi. Proto se snažila poznat a pochopit co nejvíce z praktických otázek vyučování hudební výchově, jak se realizuje v České republice. Při přípravě i při realizaci diplomové práce autorka skutečně poznala řadu vyučujících hudební výchovy a také zblízka poznala řadu studentů při práci v hodinách i v zájmové hudební činnosti. V plné míře si uvědomila, že současná a efektivní hudební výchova nemůže vystačit s tím, co stačilo ještě před několika málo lety : s pouhým hudebně dějepisným výkladem, poslechem několika málo skladeb z jedné žánrové oblasti, posléze analyzovaných učitelem a se zpěvem lidových písní. Uvědomila si naléhavost požadavku integrativních postupů a kreativního vyučování. Poznala také potíže a problémy, s nimiž se hudební výchova v praxi potýká a zažila přesto i radost ze společné práce a radost z úspěšného výsledku.
Music Education and New Curriculum
Charalambidis, Alexandros ; Herden, Jaroslav (referee)
Počátek 21. století je v české pedagogice spjat s kurikulárni reformou, která vyvěrá z požadavků současné společnosti, jejich soustavně se rozvíjejících potřeb. Tyto požadavky a potřeby majici přimý dopad na proces vzděláváni byly zachyceny a pojmenovány ve strategicky významném dokumentu - Národním programu vzděláváni, tzv. Bilé knize, který jako systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu1 předjímá pro vzděláváni zásadní změny především v otázkách změn cilů a obsahu vzděláváni, zvýšeni kvality vzděláváni, vnitřní proměny škol, změny přípravy, postaveni, kariérového a platového postupu pedagogických pracovníků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Didactic interpretation of the piano sonatas of Ludwig van Beethoven
Kljunič, Bojana ; Herden, Jaroslav (advisor) ; Douša, Eduard (referee) ; Hons, Miloš (referee)
For a concept of the so-called didactic interpretation of Beethoven's sonatas based on a didactic analysis of this work which could become a model usable also in other cases, where the a im will be an optimum style realization of not only these basic series of works of piano literature - both in education of piano players and in receptive forms of musical education. The presented concept of didactic analysis and interpretation is based on an objective structural analysis based on knowledge of historical, biographical and other connections. A special position is occupied by those attributes which can be explained by the language of music theory: harmony, counterpoint, music forms and music tectonics. The reason is the fact that just these disciplines were in their classical theoretical form as well as in their pedagogical application constituted on the basis of a reflection of work of Vienna classics, especially L. van Beethoven. Doctoral thesis is based on three large chapters
Arrangements for School Brass Orchestra
Farkaš, Matěj ; Herden, Jaroslav (advisor) ; Valášek, Marek (referee)
Diplomová práce pojednává o historickém vývoji dechových hudeb v období od zakládání orchestrů rakousko-uherské armády v 19. století přes vývoj orchestrů vojenských a civilních dechových hudeb v průběhu 20. století až po současnost. S vývojem dechového orchestru úzce souvisí rozšiřování repertoáru, vznik nových aranží a formování pohledu na aranžérskou práci. Následují kapitoly, které obsahují vymezení základních pojmů aranžování a instrumentace a detailní charakteristiku jednotlivých nástrojů dechového orchestru, jejich rozsah a notaci. V práci byl definován školní dechový orchestr, jeho funkce a možnost variability. V kapitole aranžování vedle všeobecných zásad jsou také demonstrovány možnosti aranžování pro školní dechový orchestr na konkrétních vlastních příkladech.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.