National Repository of Grey Literature 51 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Prague scene of American traditional jazz revival and its representation on Czechoslovak television in times of the so-called Normalization
Kozák, Tomáš ; Havelková, Tereza (advisor) ; Douša, Eduard (referee)
The Prague scene of American traditional jazz revival on Czechoslovak television in times of the so-called Normalization Abstract This bachelor thesis deals with the Prague scene of American traditional jazz revival in times of the so-called Normalization. By American traditional jazz revival, I mean revival of American jazz from the 1920s and early 1930s. Even though its indisputable Western origins were not in accordance with the politic of the Communist Party of Czechoslovakia, especially during the so-called Normalization, traditional jazz revival was very popular then. The scene consisted of quite a lot of both new and well-established bands - a selection of which is also introduced in this bachelor thesis. The thesis focuses on the aforementioned Prague scene as a whole, including Prague venues where traditional jazz revival concerts and festivals were held, as well as the bands. While presenting the scene as a whole, I take a closer look at two of the bands which managed to gain international acclaim. These two are Original Prague Syncopated Orchestra (Originální pražský synkopický orchestr) and Traditional Jazz Studio (Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka). The broadness and quality of the scene is in my opinion also proven by the fact that the bands frequently appeared in media such as...
Catholic liturgical music in Prague 1948-1962
Nováková, Marcela ; Slavický, Milan (advisor) ; Douša, Eduard (referee)
Podmfnky pro fungovanf liturgicke hudby v Cechach se v dusledku mistupu komunisticke diktatury vyrazne lisily od situace v demokratickych zemfch. Skladatele komponujfci liturgickou hudbu se museli vyrovnavat s absenci fungujfci infrastmktury cfrkevnf hudby, s absenci platformy, kterou by jim poskytlo prostredf strednfch ci vysokych hudebnfch skol, s nedostatkem profesionalnfch chramovych hudebnfku a s celkovou posluehacskou nechutf pfijfmat nove kompozicnf postupy. Navfc riskovali rUzne formy postihu ze strany statu (viz s. 8-11). Pro liturgickou hudbu autorU zijfcich v demokratickych zemfch je v tomto obdobf pffznacne hledanf noveho vyrazu. Prevlada linearita, inspirace gregorianskym choralem ve smyslu komponovanf v duchu gregorianskeho choralu, vznikajf liturgicke skladby komponovane s vyuzitfm serialnfch postupu (viz s. 8). Pro mesni ordinaria a propria ceskych autoru JSou ve vymezenem obdobi charakteristieke inspirace gregorianskym choralem (i ve smyslu citatu), renesancnf vokalnf polyfonii Rfmske skoly, ceskymi duchovnfmi pfsnemi a pastorelami ze 16.-18. stoletf. Vetsf cast skladeb je neoklasicka (zvlastnf skupinou jsou vanocni pastoralnf mse s lyrickym vyznenfm, diatoniekou harmonif instmmentovane pro skupinu dechovych nastroju, smycce a varhany). DaiSi definovatelnou skupinou jsou adventnf a postni...
Sacred Choir Music by Vít Clar
Konečná, Jolana ; Slavický, Tomáš (advisor) ; Douša, Eduard (referee)
- 48 - 9. RESUME Bakalářská práce je zaměřena na život a dílo Víta Clara. V práci byly použity ukázky ze sborové duchovní tvorby, byly shrnuty kompoziční prostředky. V závěru práce je zhodnocení vybraných skladeb z hlediska interpretačního. Pozornost byla věnována významným českým osobnostem současnosti v české hudební pedagogice posledních desetiletí. Nemalou překážkou byl stav pramenů a nedostatek dohledatelných materiálů, stejně tak i čekání na zpracování notové pozůstalosti. Naopak byly potěšitelné postřehy a odpovědi kolegů a Clarových studentů, zejména jejich milé vzpomínky na nezapomenutelného skladatele a pedagoga. Tato práce je věnována památce Víta Clara im memoriam. 9. RESUME This thesis focuses on the life and work of Vít Clar. It presents some examples of sacred music for choir and summarizes Clar's musical composition elements. The last chapter evaluates selected compositions from the interpretation point of view. This text also pays attention to significant Czech personalities in contemporary musical education of several past decades. Work on this thesis was considerably hampered by the poor conditions of resources and the lack of available materials as well as by the duration of Clar's score estate's processing. On the other hand, observations and answers of Clar's colleagues and students,...
The historical influences of Petr Eben's music
Menoušek, Radek ; Slavický, Milan (advisor) ; Douša, Eduard (referee)
Jako námět pro svou rigorózní práci jsem zvolil téma "Vl i vy historické hudby v tvorbě Petra Ebena", neboť v jeho kompozičním jazyce dochází k pozoruhodné symbióze prvků archaických s moderním vyjadřováním. Napojení hudebního myšlení Petra Ebena na rozsáhlou oblast historické hudby je sice všeobecně známou věcí, avšak dosud nebyla pojednána v odpovídající šíři a úplnosti (o problematice liturgického uplatnění citátů v jeho dílech nemluvě). Nejdříve bych rád předeslal, že jsem měl k Ebenově tvorbě jistý osobní vztah již před záměrem zpracovávat toto téma, protože jsem jednak řadu jeho děl provedl coby interpret, a také jako skladatel mám svým kompozičním stylem velice blízko k jeho hudební řeči. Trvalým zdrojem inspirace je mi také fenomén gregoriánského chorálu či historická hudba 17. - 18. století. I z tohoto hlediska je mi Ebenův kompoziční jazyk tak blízký ... Je třeba připomenout, že sice některé kapitoly již byly součástí mé diplomové práce, ale i ty jsem tu rozšířil a dále rozpracoval (zcela nově přibyly např. pasáže, týkající se gregoriánského hymnu "lam lucis orto sidere", v úvodu finální věty symfonie Noční hodiny apod.). Soustředil jsem se především detailněji na ty hudební plochy, jež jsou pro moji práci relevantní (např. partie obsahující historické prvky, techniky či citáty). V Ebenově tvorbě...
Music in art competitions at the Olympic Games 1912-1948
Langer, Miroslav ; Douša, Eduard (advisor) ; Herman, Josef (referee)
The Olympic art competitions played an important role in building the relations between art and sport in the first half of the 20th century. Although they have been forgotten since then, they have directly influenced the present look of the Olympic games and their artistic and cultural dimension. Beyond several exemptions, the competitions in the field of music were rather afflicted by the lack of quality. Czechoslovakia participated in the art competitions for the first time in 1932 after several independent and individual attempts, and then it took part again in 1936 and 1948 before the competitions were abandoned, with the organizational level improved year-by-year. Thanks to composers Josef Suk, Jaroslav Křička and Jan Kapr and their works, that differed from each other, Czechoslovakia recorded several important successes including two Olympic medals.
Estate of composer Jan Hanuš
Havlík, Vojtěch ; Slavický, Milan (advisor) ; Douša, Eduard (referee)
V predchozim zhodnoceni chronologie vzniku Hanusovych skladeb jsem se snazil naznaCit, ze Hanusovo dilo lze z tohoto hlediska rozelenit do etyr zakladnich obdobi. Prvnim z nich je obdobi od konce 30. let do konce let 40. DruM a treti obdobi maji stejne, zhruba dvacetilete trvani: druM od 50. do konce 60. let a tretf od 70. do konce 80. let. Posledni, etvrte obdobi zaCina v 90. letech a konCi Hanusovou smrti v roce 2004. K tomuto rozvrstveni lze najit paralelu co se tyee vyraznych historickych udalosti. Roky 1948, 1968 a 1989 zhruba odpovidaji vyse zminenemu easovemu rozeleneni Hanusovy tvorby. Dale jsem se snazil naznacit, ze v Hanusove dile existuji tfi vyrazne zanrove celky, kterymi jsou symfonie, mse a jevistni dila. Tyto skladby tvofi v ramci sveho zanru do jiste miry uzavreny cyklus a navle jednotlive skladby techto zanrovych celku vytvareji mezi sebou skupiny svazane nejen dobou vzniku, ale i spolecnym "myslenkovym zakladem". Obe tyto skutecnosti, tedy jak celky v ramci jednotlivych zanru, tak skupiny casove pfibuznych skladeb ruznych zanrUjsou samotnym Hanusem na ruznych mistech proklamovany. Domnivam se, ze lze hovofit 0 vylucnem postaveni, ktere maji tyto skladby v ramci celeho Hanusova dila. Vedle techto skladeb stoji v Hanusove tvorbe dye kvantitativne rozsahle zanrove skupiny skladeb - a to jsou...
Miroslav Venhoda, New singers of madrigals, Prague madrigalists and new compositions written for these ensembles
Zichová, Jitka ; Slavický, Milan (advisor) ; Douša, Eduard (referee)
Do sveho zkoumani jsem zahrnula skupinu skladeb, ktere vyrazneji ovlivnily repertoar soubom Novi pevei madrigalu a komorni hudby a posleze Prazsti madrigaliste. Tuto skupinu tvofi mnou vytvoreny vyber deseti skladeb, ktere svym vznikem pokryvaji obdobi od roku 1957 az roku 1979, tedy obdobi, kdy se soubor zmenil z komorniho poloprofesionalniho sboru s poctem kolem trieeti zpevaku na komorni soubor asi deseticlenne skupiny zpevaku a nekolika instrumentalistu. Vyber skladeb byl krome vyznamne roli v repertoaru soubom dan do jiste miry i dostupnosti notoveho materialu. Celou tuto velmi mznorodou skupinu otevira Starodcivne carovcini milemu od Petra Ebena z roku 1957. Tato kantata pro tri zenska sola a smiSeny sbor patri k autorovym ranym skladbam, ve kteryeh byl inspirovan renesancnimi teehnikami a truverskou pisnL Take volbou textu se vraei do historie, zhudebiiuje zde stary valassky lidovy text 0 milostnem zaklinani. Skladba je podle textu formalne clenena a objevuji se zde stare skladebne teehniky, jako kvintove organum na zacatku skladby nebo kadenee uzivane v hudbe 16. stoleti v solovyeh partiich. Casti solove a sborove jsou rozdeleny i podle obsahu textu. DalSim dilem v poradi podle doby vzniku jsou Madrigaly 0 case PavIa Borkovee z roku 1958. Jde 0 cyklus smisenyeh ctyrhlasyeh a capella sbom na slova...
Czech organ music from 1945 to 1970
Kolářová, Táňa ; Slavický, Milan (advisor) ; Douša, Eduard (referee)
Tato diplomová práce se zabývá skladbami českých skladatelů pro sólové varhany v letech 1945 - 1970. Těžištěm práce jsou biografické přehledy o vybraných autorech, charakteristika jejich skladatelských profilů a vývoj jejich kompoziční práce včetně příkladů jejich děl, a poté především analýzy jejich varhanních skladeb, vybraných z výše uvedeného časového okruhu. Skladatelé jsou řazeni podle data vzniku těchto skladeb. Tam, kde jsou v rámci pojednání o jednom autorovi zahrnuty analýzy několika jeho děl, jsou řazeny chronologicky. v Jde tedy o tato díla těchto skladatelů - Dvě fantazie a Ctyři preludia Miloslava Kabeláče, Ciaccona a Passacaglia quasi toccata najméno Bach Miloše Sokoly, Fresky a Invokace Klementa Slavického, Nedělní hudba a Laudes Petra Ebena, Vigilie Bohuslava Martinů, Cesta ticha Luboše Sluky, Musica aspera Miloslava Ištvana, Relief Luboše Fišera a Hallelujah Marka Kopelenta. Jednotlivé analýzy se týkají formálního členění díla, melodiky a výběru tónů, tématickomotivické práce, harmonie, rytmické stránky, dynamického vývoje a v neposlední řadě práce s barvou zvuku. Výběr rejstříků je ponechán bez komentáře, jelikož skladby mnohdy nemají předepsané registrační údaje, nebo jsou naznačené pouze obecně a je tedy na vůli interpreta, jakou registraci zvolí. Některá z děl v sobě nesou určité...
Journal "Hudební rozhledy" in the years 1948-1973
Sůvová, Vladimíra ; Slavický, Milan (advisor) ; Douša, Eduard (referee)
Ve své diplomové práci se budu zabývat časopisem Hudební rozhledy v letech 1948 - 1973. I když navazoval na tradici jiných hudebních periodik, měl v těchto letech monopolní funkci propagátora hudební kultury v laické i odborné veřejnosti (další významnější časopis byl založen až v roce 1969, a to Opus musicum v Brně). Proto jeho prostřednictvím lze dokumentovat i společenský vývoj a jeho dopad na kulturní dění. Z toho důvodu se ve své práci nezabývám pouze obsahovou a formální stránkou Hudebních rozhledů, ale sleduji i širší kulturně-politické souvislosti. Například přímý vliv vládnoucí politické moci na profesní organizaci skladatelů a jejím prostřednictvím i na jednotlivé tvůrce. Proto jsem považovala za nutné alespoň v základních obrysech naznačit historický vývoj vymezeného období. Je to důležité z toho důvodu, že měnící se politické podmínky měly bezprostřední vliv na hudební kulturu a přirozeně také na obsahové zaměření časopisu. V Hudebních rozhledech se dostávalo prostoru těm, kteří se přizpůsobovali a komponovali díla, jež odpovídala duchu doby. Přestože šlo ve velké míře o skladby, které zazněly třeba jen jednou a jejich autoři jsou dnes již zapomenuti, dostávalo se jim velmi příznivých hodnocení. Je zajímavé sledovat, jak se se změnami politického klimatu měnila i tvář Hudebních rozhledů a své, i...
Concert and recording dramaturgy of the Czech philharmonie orchestra in the years 1948-1968 in context of the contemporary music scene
Němečková, Milena ; Slavický, Milan (advisor) ; Douša, Eduard (referee)
Historická kapitola orchestru Ceské filharmonie, kterou se zabývá tato práce, zacíná už v roce 1945. V ríjnu tohoto roku podepsal Edvard Beneš Dekret prezidenta republiky c. 129 o zestátnení Ceské filharmonie. Od této chvíle hradí náklady na provoz orchestru stát a Ceské filharmonii se tak dostává stálé jistoty financního zabezpecení. K dalšímu významnému zlomu došlo v roce 1948, nekolik mesícu po únorovém komunistickém puci - tehdejší šéfdirigent Rafael Kubelík odchází do emigrace. V sezóne 1948 - 1949 se vedení ujal Václav Neumann, 20. ríjna 1950 byl na místo šéfdirigenta jmenován Karel Ancerl, který na tomto míste setrval až do roku 1968, kdy také on zvolil odchod do zahranicí. Jak je na první pohled zrejmé, historie orchestru svými mezníky do znacné míry odráží spolecensko-politický vývoj v tehdejším Ceskoslovensku a jeho zásadní prelomy. Proto má svou logiku vymezit období, které nás bude zajímat, roky 1948 - 1968. S výjimkou prvních dvou let vyplnuje tuto etapu vedení Karla Ancerla. Literatura se shoduje, že Ancerlovým hlavním prínosem bylo proniknutí orchestru na mezinárodní pódia a repertoárové oživení - predevším z okruhu skladatelu 1. poloviny 20. století, z okruhu skladatelu moderny. Dodejme, že tehdy se ve vetšine jednalo o skladatele žijící. Celá Ancerlova éra se odehrávala v dobách nejtužšího...

National Repository of Grey Literature : 51 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.