Original title: Metodika určování provenience přírodního kamene – pískovce – exaktními laboratorními metodami
Translated title: Methodology for determining the provenance of natural stone - sandstone – using exact laboratory methods
Authors: Přikryl, Richard ; Weishauptová, Zuzana ; Přikrylová, Jiřina
Document type: Methods
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis pískovců a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Certifikovaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z pískovců. Výsledky, dosažené pomocí postupy, navrženými v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o tomto typu sochařského a stavebního materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci pískovců; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (pískovec) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu pískovce při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování pískovce. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy pískovec. Metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek. Jedná se nejen o specialisty – geology, kteří provádějí samotný rozbor přírodního kamene z památek, ale též specialisty, kteří rozbor zadávají a kteří výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování – tedy restaurátory a technology. Těmto specializacím by metodika měla posloužit při formulování požadavků na typ rozboru a při interpretaci jeho výsledků. Metodika byla certifikována dne 18. 8. 2016, Osvědčení č. 143 (č.j. MK 53116/2016 OVV; sp. zn. MK-S 6346/2016 OVV).
Keywords: architecture; arenites ; arkose; cathodoluminescence; classification of sandstones; clastic component; clastic sedimentary rocks; cultural tradition; electron microscopy with microanalysis; geology; greywacke; matrix/cement; mercury porosimetry; mineralogical composition; optical microscopy; petrographic description; pore space; powder X-ray diffraction; quartz sandstone; rock fabric; sandstone; Sandstone s.l.; sculpture; textural parameters of pore space; architektura; arenity; arkóza; droba; elektronová mikroskopie s mikroanalýzou; geologie; katodová luminiscence; klasifikace pískovců; klastická složka; klastické sedimentární horniny; kulturní tradice; křemenný pískovec; mineralogické složení; optická mikroskopie; petrografický popis; pojivo; práškový RTG difrakční rozbor; pískovce; Pískovec s.l.; pórový prostor; rtuťová porosimetrie; sochařství; texturní parametry pórového prostoru; vnitřní horninová stavba
Project no.: DF13P01OVV008 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury České republiky
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Academy of Fine Arts in Prague (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-253870


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Academy of Fine Arts in Prague
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2016-08-25, last modified 2021-03-13


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (Certifikovaná metodika - určování provenience - pískovce)
Download fulltext PDF [Download] (Osvědčení č. 143 o uznání uplatněné Certifikované metodiky)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share