Postprinty

Nejnovější přírůstky:
2023-12-06
09:37
A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic
Makovicka Osvaldova, Linda ; Sventekova, Eva ; Maly, Stanislav ; Dlugos, Ivan
Článek přináší přehled slovenských předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) především s ohledem na parametr fyzické zátěže. Kromě předpisů se článek zaměřuje na konkrétní požadavky na pracovištích se zvýšenou fyzickou zátěží a popisuje přípustné hodnoty fyzické zátěže. Pozornost je věnována posuzování pracovní polohy a manipulaci s břemeny. Hlavním účelem hodnocení je stanovení parametrů fyzické zátěže, což je první důležitý krok v procesu hodnocení zdravotních rizik. Na základě hodnocení fyzické zátěže a kategorizace úkolů pro faktor fyzické zátěže na Slovensku by měly být podniknuty další kroky a opatření ke zlepšení pracovních podmínek, ke snížení pracovní zátěže, počtu zdravotních problémů, únavy a v konečném důsledku k prevenci pracovních úrazů a muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-25
15:51
Dopady směrnice 2019/904/EU na nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu až 3 litry v České republice
Martiniaková, Ivana ; Král, Jakub
Článek se zaměřuje na dopady směrnice 2019/904/EU o nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu do tří litrů. Popisuje, jak se různé evropské země a Česká republika vyrovnávají se zátěží a negativními vlivy, popisuje tři hlavní způsoby sběru, které se v evropských zemích rozlišují, a diskutuje o tom, zda zachovat stávající systém sběru nebo zda by bylo lepší zavést systém zálohování pro dosáhnutí hodnoty tříděného sběru na 77 %. do roku 2025.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-25
15:01
Spectral Indices as a Tool for Hop Growth Evaluation
Seidlová, Jana ; Procházka, Pavel ; Kumhálová, Jitka
Využití bezpilotních letounů (UAV) ke sledování růstu plodin je dnes běžným neinvazivním způsobem, jak získat informace o aktuálním stavu plodin. Spektrální indexy odvozené z multispektrálních snímků získaných ve správné fázi růstu pak mohou sloužit jako dobrý zdroj dat pro agrotechnické zásahy a odhad výnosů. Chmel patří mezi plodiny, u nichž je možné velmi přesně snímat jednotlivé růstové parametry. V roce 2021 byly v průběhu vegetačního období zaznamenány významné úhrny srážek, kdy se ukázalo, že UAV jsou velmi silným nástrojem pro zjišťování kvality produkce či kvantifikaci poškození porostu ve srovnání s předchozím rokem (2020). Bylo zjištěno, že běžné spektrální indexy je možné využít pro výpočet listové plochy, struktury, vitality a obsahu chlorofylu ve chmelnicích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-25
10:16
Problematika vstupů na pozemky a do objektů v rámci terénních prací environmentálních projektů realizovaných ve veřejném zájmu
Suchánek, Zdeněk
Ve veřejném zájmu jsou prováděny i různé terénní činnosti, což se týká řady přírodovědeckých disciplín. V environmentálních oborech je pozorování přímo na místě, případně odběry vzorků, základním nástrojem sběru informací, které se obvykle zpracovávají do záznamů evidenčních databází. V případě projektu inventarizace kontaminovaných míst není v České republice právo návštěv lokalit a sběr informací na místě nijak specifikované zákonnými předpisy. Naopak, terénní pracovník musí respektovat zákonné požadavky, týkající se ochrany majetku, soukromí i zpracování osobních údajů. V projektu Národním inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) bylo terénní ověřování poměrů na známých nebo podezřelých lokalitách jednou ze základních metod aktualizace a doplnění evidenční databáze kontaminovaných míst. Do terénního ověřování bylo zahrnuto cca 30 tis. lokalit. Projekt NIKM byl dokončen ke konci roku 2021. Následně jsme v prezentované případové studii vyhodnotili rozsah a druhy problémů, které byly spojeny s návštěvami lokalit a analyzovali důvody pro jejich neprozkoumání „in situ“. Vzhledem k tomu, že zápis nenavštívení a/nebo neprovedení rekognoskace lokality na místě není možno v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) povinně vyplňovat do samostatné rubriky a není ani předepsán nebo vyžadován přesný výrok, který by mohl být použit jako vyhledávací / filtrovací parametr, bylo pro analýzy databáze použito fulltextové vyhledávání v tabulkových exportech ve formátu EXCEL, a to podle různých relevantních výroků, slov a částí slov. V projektu NIKM tvořil podíl 317 případů nenavštívení lokality pouhých 1,1 % z celkového počtu schválených (hodnocených a vyloučených) lokalit a podíl 171 nenavštívených hodnocených lokalit z počtu hodnocených lokalit je 1,7 %. Počet 171 hodnocených lokalit zároveň představuje pouze 0,6 % ze všech schválených lokalit. To jsou hodnoty, které je možno považovat za přijatelné z pohledu kvality záznamů celé databáze SEKM.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-24
17:34
Hydrogeologická a hydrologická data v záznamech kontaminovaných lokalit v databázi SEKM
Tylčer, Jiří ; Suchánek, Zdeněk
V databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) aktualizované projektem Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM, 2018-2021) je ve stavu v květnu 2022 evidováno přibližně 10 200 kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Každý strukturovaný záznam takové lokality obsahuje řadu hydrogeologických a hydrologických charakteristik, které slouží především pro posouzení možnosti migrace kontaminace. Nejdůležitějším syntetickým parametrem hydrogeologických a hydrologických poměrů na lokalitě je „Možnost migrace kontaminace“. Podkladem pro hodnocení je přiřazení lokality do jedné z pěti skupin typů hydrogeologických struktur kontaminovaných míst. Pro soubor lokalit nejvyšší kategorie priority A demonstrujeme statistická data o výskytu sledovaných „hydro“ parametrů v členění podle pěti typů možnosti migrace, a to pro každou podkategorií A1, A2 a A3. V souhrnné mapce území České republiky je uvedena lokalizace 451 předmětných kontaminovaných míst kategorie priority A.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-24
10:29
Efektivita využití indicií kontaminovaných míst získaných pomocí DPZ pro Národní inventarizaci kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav
Projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) měl za cíl naplnit databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) na stav cca 9053 aktualizovaných a validovaných záznamů s vyhodnocenou prioritou, zohledňující rizikovost z pohledu života a zdraví obyvatel a životního prostředí. Očekáváme, že počet záznamů bude přibližně 10100. Tisíce z kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) zanesených v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) jsou zároveň místy nakládání s odpady. Článek je zaměřen na možnosti využití informací z inventarizace pro problematiku nakládání s odpady. Úvodní projektová úloha realizovaná v letech 2018–2019 se týkala mapování indicií KM/PKM metodami dálkového průzkumu Země (DPZ). Mapování přineslo řadu poznatků o územní distribuci indicií. Použitím metod DPZ byla získána významná část (cca 18 %) z celkového počtu cca 10100 hodnocených lokalit evidovaných v SEKM. Ze skupiny typů indicií zjištěných pomocí metod DPZ a souvisejících s komunálními odpady (typy indicií c, p, l, r) pochází 48,5 % všech záznamů hodnocených lokalit vzniklých z indicií. Využití metod DPZ, např. interpretace ortofotomap může být významným přínosem pro výkon veřejné správy na úseku územního plánování a ochrany životního prostředí. SEKM je dnes kompletní veřejnou databází Ministerstva životního prostředí využitelnou odbornou i laickou veřejností. Řada v ní obsažených informací může být využita pro problematiku ukládání odpadů na povrchu terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-21
17:20
Staré skládky komunálního odpadu inventarizované v Systému evidence kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav
Databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) naplněná ke konci roku 2021 v rámci Národní inventarizace kontaminovaných míst na počet 10 134 záznamů hodnocených kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst obsahuje mj. 4619 lokalit evidovaných jako typ „skládka TKO“. Tato část databáze spolu s doplňkovými informačními zdroji byla podrobena analýze z pohledu parametrů jako jsou délka skládkování, datum uzavření skládky, velikost (plocha) skládky, lokalizace (územní reprezentativnost), stav poznatků o skládce, o její rizikovosti a o časové naléhavosti pro případná nápravná opatření. Získaná historická i aktuální data o starých skládkách komunálního odpadu jsme interpretovali a použili pro přípravu kritérií multikriteriálního výběru hlavních typů starých skládek a konkrétních lokalit pro odběry vzorků a technické práce, připravované v rámci následného výzkumného projektu. Výběr skládek pro odběry bude reprezentativní, pokud půjde o staré skládky komunálního odpadu, které se nacházejí v krajích Jihočeském, Jihomoravském, Středočeském a kraji Vysočina, mají rozlohu nad 100 m2, jsou kategorie P a A, nebyla pro ně stanovena nápravná opatření, nemají zajištěné financování nápravných opatření, skládkovalo se na nich 5 až 55 let a skládkování bylo ukončeno v devadesátých letech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-21
15:37
Persistent water pollutants: case of ethylenediaminetetraacetic acid in the Czech Republic
Prášek, Jan ; Šauer, Petr ; Keprtová, Karolína
Reuse and recycling of products composed of natural matter is relatively without significant environmental problems. However, recycling of products produced using modern synthetic technologies often brings new challenges. Our analysis has shown that substitution of citric acid with artificial substance of ethylenediaminetetraacetic acid causes important environmental problems. The case study carried out in the Elbe river basin shows that the ethylenediaminetetraacetic acid concentration standard has been exceeded, particularly from confluence of the Vltava and Elbe rivers. Open questions and tasks for future technological development and environmental policies are formulated, particularly the idea to replace artificial substances with nature-based ones. This would enable better introduction of circular economy ideas in the use of resources.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-21
15:22
Terminologie z problematiky kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk
rojektem NIKM – 2. etapa (2019–2021), spolufinancovaným z Fondu soudržnosti EU v rámci OPŽP, bude databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) naplněna aktualizovanými a validovanými záznamy s vyhodnocenou prioritou zohledňující rizikovost z pohledu života a zdraví obyvatel a životního prostředí. Z předpokládaného počtu cca 9 000 záznamů je jich dnes v databázi zapsáno 6 000 validovaných. Pokud má být jeden z cílů NIKM naplnění databáze pouze záznamy s vyhodnocenou prioritou a tím umožnění práce se všemi validními daty, je nejvyšší čas připravit odbornou veřejnost na intenzivní využívání databáze SEKM. Pro tuto přípravu nabízíme seznámení se s částečně heterogenní sestavou pojmů používaných v problematice kontaminovaných míst a sanačních prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-21
15:10
Způsoby nakládání se skládkovým plynem na skládkách v režimu integrované prevence
Keprtová, Karolína ; Kolář, Jan
Článek je zaměřen na problematiku nakládání se skládkovým plynem na skládkách, které jsou v působnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Ačkoliv je skládkování jako způsob nakládání s odpadem na ústupu, následná péče o skládky bude probíhat ještě další desetiletí po jejich uzavření a stejně tak musí probíhat i záchyt skládkového plynu. Článek shrnuje informace o způsobu nakládání se skládkovým plynem získané prostřednictvím informačního systému integrované prevence i pravidla pro nakládání se skládkovým plynem dle platných norem ČSN.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam