Masarykův ústav a Archiv

Nejnovější přírůstky:
2023-12-06
00:37
Výtečník. K významové proměně jednoho pojmu
Velek, Luboš
Studie analyzuje vznik termínu „výtečník“ a jeho významové proměny v české politice a kultuře 19. a 20. století.

Úplný záznam
2023-11-12
00:02
Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV. Inventář archivního fondu
Mádlová, Vlasta
Inventář archivního fondu popisuje dokumenty z činnosti ústavu a jeho předchůdců z let 1955–1993.

Úplný záznam
2022-11-20
00:00

Úplný záznam
2022-11-20
00:00
Středověké sepulkrálie kláštera obutých augustiniánů v Domažlicích očima barokních klášterních historiografů
Hrdinová, Martina
V řádovém archivu Provincialátu řádu obutých augustiniánů v Praze byl v rukopise Liber benefactorum Ecclesiae (Národní archiv, fond Augustiniáni obutí – Provincialát a konvent Praha, č. kn. 97) z let 1680 až 1735 nalezen soupis sepulkrálních a nápisových památek v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích z roku 1708. Jeho autorem byl augustiniánský historiograf Valentina Weidnera (1658–1736). Soupis obsahuje popis, vyobrazení a komentáře ke 13 památkám, z nichž jsou tři středověkého původu – znakový náhrobník Jana z Rožmitálu (†1430), Racka Rýzmberského z Janovic (†1461) a neznámého muže (15.-16. stol.). Pomocí těchto nově objevených barokních textů lze rekonstruovat nápisy a vzhled dvou nejstarších sepulkrálních památek, kterých torza byla v 80. letech 20. století znovuobjevena v presbytáři klášterního kostela. Příspěvek se zaměřuje rovněž na způsob práce klášterních kronikářů s epigrafickými a heraldickými prameny a také na důvody jejich zájmu o tento druh památek.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47

Úplný záznam
2022-09-28
00:47

Úplný záznam
2022-09-28
00:47

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Prof. Milada Paulová – historička prvního odboje
Brádlerová, Daniela
Primárním záměrem studie je přiblížení komplikované osobnosti české historičky, původně byzantoložky, Milady Paulové a její snahy o akceptaci moderní historie jako relevantního vědeckého oboru. Vzhledem k tomu, že M. Paulová patřila mezi tzv. angažované historiky, byl analyzován její postoj k českému a jihoslovanskému protirakouskému odboji v době první světové války a následnému vzniku Československé republiky. Dosavadní výzkum dochovaných pramenů ukázal, že „angažovanost“ M. Paulové a její preference moderní historie – protihabsburského odboje přichází později, v souvislosti s jejím pobytem v Království SHS (1920–1921). Formující vliv na její další profesní směřování měl osobní kontakt s osobnostmi českého a jihoslovanského odboje, v jehož důsledku v podstatě opustila nastoupenou kariéru byzantoložky. Studie současně reflektuje její názorová východiska a krátce hodnotí její životní díla: Jugoslavenski odbor a Dějiny Maffie.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Archeologická komise České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Mádlová, Vlasta
Příspěvek se zabývá fungováním archeologické komise České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, celým názvem Stálé komise České akademie ku prozkoumání a zachování dávnověkých památek země, jejích dějin, literatury a umění od jejího založení v roce 1893 až do roku 1918. Všímá si všech tří odborů komise, ale hlavní pozornost soustřeďuje na archeologický odbor zmíněné komise a jeho činnost na poli terénních výzkumů.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Holocaust Testimonies in the Digital Era – EHRI Online Edition
Sedlická, Magdalena ; Schellenbacher, Wolfgang
A key goal of the EHRI online editions platform is to develop annotated online editions of documents as a new way of presenting digital archival content. The editions are empowered by new EHRI tools for digital editing and use and improve upon the EHRI vocabularies and descriptions to generate contextual information displayed to users. Compared to analogue editions, the freely accessible online editions enable new research approaches and a different reading of the documents. Through metadata-tagging and geo-referencing, the editions do not exclusively follow thematic or chronological patterns. They are searchable and filtered for specific thematic or spatial interests at any time and are contextualised through interactive maps. EHRI platform hopes to support and possibly host third party projects.\n

Úplný záznam