University of South Bohemia in České Budějovice

Latest additions:
2019-10-19
16:36
TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ
ŠMÍDOVÁ, Markéta
Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý výzkumný proces na příkladu typického argentinského konverzačního markeru boludo. Teoretické východisko lokalizujeme na průsečíku paradigmat konverzační analýzy, analýzy diskurzu a sociolingvistiky a na omniprezentním podkladu pragmatiky a snažíme se vyhodnotit přínos tohoto interdisciplinárního přístupu pro studium konverzačních markerů. Po metodologické stránce si práce klade za cíl ukázat, jaká úskalí přináší sociolingvistický výzkum konverzačních markerů jako ustálených jednotek charakteristických pro spontánní, tedy externě nijak nemanipulovanou konverzaci, ve srovnání s variačním výzkumem jednotek ostatních rovin. Objasňujeme též to, proč je při studiu sociálně indexovaných interakčních ukazatelů žádoucí, aby jejich povaha byla vyhodnocena nejen z kvalitativního a funkčního hlediska, ale také kvantitativně s ohledem na vybrané sociální proměnné, jež se zdají být pro rekurentní užití daného markeru relevantní. Vyústěním rozvahy nad metodologickými problémy je pokus o návrh modelu výzkumného přístupu, který je následován v praxi. Jádro výzkumu tvoří analýza argentinského markeru boludo, jenž je nahlížen z pragmatické, funkčně-poziční, interakčně-sociolingvistické a variačně-sociolingvistické perspektivy. Posléze je porovnán s dalším argentinským konverzačním ukazatelem che, neboť je některými autory diskutována jejich vzájemná zastupitelnost. Analýza autentických konverzačních dat získaných in situ je na závěr doplněna o introspekci rodilých mluvčích.

Detailed record
2019-10-19
16:36
Marketingová komunikace ve vybraném podniku
SCHREIEROVÁ, Markéta
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací ve vybrané firmě s cílem navrhnout novou komunikační kampaň, která bude v souladu se současnými trendy v komunikaci. Cílem teoretické části je seznámení se s metodami, pojmy a nástroji marketingové komunikace. V praktické části je nejdříve stručně popsaná charakteristika vybrané firmy, kterou je cestovní kancelář Fischer a v další části je provedena analýza současných využívaných komunikačních nástrojů a situační analýza CK Fischer, které slouží jako podklad pro návrh komunikační kampaně. Komunikační kampaň je navrhnuta s ohledem na moderní přístupy v komunikaci a to včetně rozpočtu.

Detailed record
2019-10-19
16:36
Nové technologie v obchodě
DUFKOVÁ, Klára
Cílem práce je identifikovat nové technologie aktuálně využívané v maloobchodě a zhodnotit postoje tuzemských zákazníků k těmto technologiím. Na základě zjištěných poznatků poté zpracovat doporučení týkající se využívání těchto technologií v České republice. Diplomová práce se blíže zabývá jednotlivými informačními technologiemi, které jsou využívány na území České republiky a v zahraničí, ale také těmi, které jsou teprve vyvíjeny. Za pomoci výzkumu je na téma technologií v obchodě nahlédnuto z pohledu zákazníků.

Detailed record
2019-10-19
16:36
Expressed sex ratio in populations of the moss Hamatocaulis vernicosus (Scorpidiaceae) in the Czech Republic with consideration of its cryptic species.
MANUKJANOVÁ, Alžběta
This thesis aims at sex expression and sex ratio in cryptic species of a rare fen moss Hamatocaulis vernicosus. The sex expression and expressed sex ratio were compared at various hierarchical levels. Additionally, micromaps of expressed sex ratio in patches at 21 localities, including 5 localities where both clades co-occur have been created.

Detailed record
2019-10-19
16:36
Řízení zásob obalů ve výrobním podniku
KUZNETSOVA, Ievgeniia
Cílem této bakalářské práce je optimalizace systému řízení zásob obalů u vybraného subjektu včetně návrhu opatření ke snížení vázanosti kapitálu v zásobách a zvýšení úrovně dodavatelských služeb. Pro tuto bakalářskou práci byla vybrána výrobní společnost LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., která se zabývá výrobou šunky a masných výrobku. Pro provedení analýzy byl detailně prozkoumán stávající proces řízení zásob pomocí údajů z interní dokumentace, pozorovaní procesů, řízených rozhovorů s logistickými koordinátory a ředitelem společnosti. Na základě těchto informací byla odhalena slabá místa v evidenci předpokládané spotřeby materiálu a zásob v hlavním skladě. Pomocí interních dat o stavu zásob za období od ledna 2019 do konce června 2019 byla provedena ABC analýza, na základě které byly odhaleny položky s nepravidelnou a velmi nízkou spotřebou. S ohledem na tyto aspekty byla navrhnuta zlepšení procesu, ktera vedou ke snížení stavu zásob.

Detailed record
2019-10-19
16:36
Podniková kultura ve vybraných společnostech
KOHOUTOVÁ, Tereza
Cílem této diplomové práce je charakterizovat podnikovou kulturu za pomoci specifikace jejích rozhodujících dimenzí a navržení změn vedoucích k žádoucímu stavu podnikové kultury ve vybraných společnostech. Samotná diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí tj. teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje základní pojmy a uvedení do dané problematiky podnikové kultury. V druhé praktické části je již popsán provedený výzkum. Potřebné informace pro výzkum byly získány pomocí dotazníku VSM 94 & 2013, dotazníku TBSD, které byly doplněny o metody pozorování a nestrukturovaných rozhovorů, aby byla zaručena kvalita daného výzkumu a také celkové pochopení situace ve společnostech. Na závěr této práce byly představeny návrhy dle zjištěných problematických oblastí ve společnostech, tak aby jednotlivé společnosti směřovaly či posílily své směřování ke všem žádoucím kulturním dimenzím a tím se posunuly dále do znalostní ekonomiky.

Detailed record
2019-10-19
16:36
Československý tužkárenský průmysl v centrálně řízeném hospodářství 1948-1968
BOHDÁLEK, David
Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a proměnami československého tužkárenství v období po nástupu plánované ekonomiky. V centru analýzy stála nejvýznamnější tužkárna Koh-i-noor Hardtmuth. Pramennou základnu tvořily výroční zprávy, roční účetní výkazy, zprávy ze služebních cest a zápisy z ředitelských a výrobních porad. Využita byla také korespondence s jednotlivými tuzemskými institucemi či se zahraničními obchodními partnery, paměti a závodní časopis. Vynechány nebyly ani dochované obrazové archiválie - propagační letáky a ceníky. Práce vychází z metodologických východisek business history. Předmětem zkoumání se stala organizace, fungování a manažerské strategie v tužkárenském odvětví na pozadí ekonomických změn a reforem. Z hlediska komparace byly do výzkumu zahrnuty rovněž národní podniky Centropen, Gama a Logarex zabývající se výrobou kancelářských potřeb. Důraz byl položen vedle analýzy obratu, úrovně výroby a počtu zaměstnanců na úlohu jednotlivých manažerů při řízení svěřených podniků. Stranou výzkumu nezůstala reklamní a propagační činnost a její význam v socialistickém hospodářství. V této souvislosti nebyl opomenut vliv rozsáhlých soudních sporů o ochranné známky a jméno Hardtmuth, které zasáhly do exportní, výrobní i reklamní oblasti. Jedním z klíčových témat se staly vztahy výrobního podniku s exportními organizacemi.

Detailed record
2019-10-19
16:36
Benigní helmint Hymenolepis diminuta pozitivně ovlivňuje chemicky vyvolanou kolitidu u potkaního modelu
LEVÁ, Jana
In this study is examined the protective effect of different life cycles stages of rat tapeworm Hymenolepis diminuta against dinitrobenzene sulphonic acid (DNBS) induced colitis in rat model. The clinical health of rats, gut microbiota and systemic inflammation was analysed. For determination of the level of inflammation and type 2 immune response of rat model was used relative gene expression of TNF, IL-1, IL-4, IL-13 and IL-10 using real-time PCR. Our results showed that colonization by immature life stages of H. diminuta before the induction of DNBS colitis reduced clinical symptoms and inflammation in rat model but did not protect rats against colitis. Type 2 immune response was detected by an increase in gene expression of IL-4, IL-10 and IL-13. The gut microbiota does not substantial role in H. diminuta-mediated protection.

Detailed record
2019-10-19
16:36
Finanční analýza konkrétního podniku
CHVOJSÍKOVÁ, Vendula
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit finanční situaci podniku Centropen, a. s. sídlící v Jihočeských Dačicích a zabývající se výrobou psacích a kancelářských potřeb. Teoretická část je zaměřena na seznámení s použitými metodami. Jednalo se především o horizontální analýzu absolutních a relativních ukazatelů (poměrové ukazatele rentability, aktivity, nákladovosti, likvidity a zadluženosti). K posouzení finančního zdraví byly využity bonitní a bankrotní modely, jednalo se především o index IN05 a Tafflerův model. Praktická část práce se zaměřuje na společnost Centropen, její finanční situaci zjištěnou za pomoci zmíněných metod. Dále je společnost Centropen srovnána s konkurenčními společnostmi Faber-Castell, KOH-I-NOOR a Stabilo a nakonec jsou výsledky vyhodnoceny.

Detailed record
2019-10-19
16:36
Výběr optimální varianty financování bydlení/refinancování hypotéky
PILSOVÁ, Lenka
Cílem bakalářské práce je pomocí metod vícekriteriálního rozhodování vybrat optimální variantu financování hypotečního úvěru po ukončení předchozí fixace. V praktické části je představena modelová situace konkrétního klienta, která vychází z mé osobní zkušenosti. Byl vybrán soubor hodnotících kriterií a jeho preferencí. Pro určení vah těchto kriterií i výběr optimální varianty jsou vybrány Saatyho metody včetně metody AHP, přičemž dojde k porovnání dvou způsobů postupu této metody. Soubor variant zahrnuje hypoteční úvěry stávající i konkurenční banky, úvěry ze stavebního spoření, kombinaci hypotečního úvěru a investičního produktu a offsetový úvěr.

Detailed record