Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2023-02-05
22:33
Výběr a přijímání uchazečů o práci ve škole
PRŮŠOVÁ, Mirka
Tato závěrečná práce se zabývá tématem Výběr a přijímání uchazečů o práci ve škole. V teoretické části definuji pojem personalistika a s tím spojený výběr nového zaměstnance jeho následnou adaptaci na pracovišti, motivaci v práci a hodnocení. Dále jsou v práci vymezeny pracovně právní vztahy a pojem zaměstnanec a zaměstnavatel. Druhá polovina teoretické části se zabývá pojmem vzdělávání a vzdělání. Kdo je to pedagogický pracovník a učitel. Jaké jsou kompetence, dovednosti a předpoklady učitele. Také je zde uvedeno hodnocení a kariérní postup učitelů. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, jak reálně funguje výběr a přijímání uchazečů o práci ve školách. K tomuto zjištění bylo využito dotazníkového šetření na základních a středních školách v Jihočeském kraji. Po získání dostatečného množství vyplněných dotazníku došlo k jejich vyhodnocení.

Úplný záznam
2023-02-05
22:33

Úplný záznam
2023-02-05
22:33
Komunikace mezi učitelem a žáky
VALACHOVÁ, Eva
Tato závěrečná práce se zabývá tématem komunikace učitele se žáky. V teoretické části jsou definovány pojmy komunikace, její funkce a formy, dále pedagogická komunikace - pojem, účastníci pedagogické komunikace a prostředky. Je zde definována osobnost učitele a jeho vztah se žáky. Praktická část je založena na metodě deskriptivního výzkumu. Cílem je zjistit, zda se učitelé na komunikaci se žáky připravují, zda ji považují za důležitou, a jaká úskalí v této specifické komunikaci považují za nejnáročnější.

Úplný záznam
2023-02-05
22:33
SOCIALIZACE DĚTÍ S ADHD
ČELOUDOVÁ, Andrea
Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou hyperkinetické poruchy - ADHD, a to jak s počátky zkoumání této poruchy, projevy u dětí školního věku, příčiny vzniku, až po léčbu či prevenci této poruchy. Dále bude pojednáno o speciálním pedagogickém vedení těchto žáků, o jejich socializaci a předně také o jejich rodině - základním výchovném článku - od vztahů rodiče a dítěte, po výchovu a základní výchovné styly v rodinné výchově. Druhá část práce bude věnována výzkumným cílům, metodologii výzkumu, zařazeny budou také metody zjišťování údajů různými formami a závěrem budou zhodnoceny výsledky výzkumu.

Úplný záznam
2023-02-05
22:33
Slovní úlohy na 2. stupni ZŠ
HAJŽMANOVÁ, Zuzana
Cílem závěrečné práce je vytvořit sbírku aplikačních slovních úloh z matematiky na téma Závislosti, vztahy a práce s daty. Úlohy budou mít mezipředmětový charakter, tzn., bude se v nich prolínat obsah 2 a více vzdělávacích oblastí. Sbírka bude pokrývat učivo 6. až 9. ročníku (věk dětí 12-15 let). Teoretickým východiskem bude nastudování RVP pro ZV a odpovídající odborná literatura. Jednak literatura zabývající se mezipředmětovými vztahy a integrací vzdělávacích obsahů, jednak literatura cílená na tvorbu matematických slovních úloh.

Úplný záznam
2023-02-05
22:33
Netradiční sbírka úloh pro 2. stupeň základní školy
PEVNÁ, Hana
Cílem závěrečné práce je vytvořit netradiční sbírku úloh z matematiky, která by podpořila vnitřní motivaci žáků. Sbírka bude obsahovat cca 40 úloh, které budou vycházet z výstupů RVP pro 2. stupeň základní školy. Sbírka bude napsaná jako příběh, ve které není čtenář stoprocentně vázán napsaným dějem, ale může si ho do jisté míry sám vytvářet. Jedná se tedy v podstatě více o textovou hru než o sbírku úloh. Volba vlastního příběhu bude umožněna tak, že všechny odstavce budou očíslovány a za každým odstavcem bude na výběr z několika možností, včetně čísel příslušných odstavců. Volba bude ovlivněna buď náhodou, nebo logickým úsudkem (obecně se dá říct, že by se jednalo o krátký gamebook). Součástí práce bude i metodická příručka.

Úplný záznam
2023-02-05
22:33
Aplikační úlohy z matematiky pro 6. a 7. ročník
JANDEJSKOVÁ, Karolína
Závěrečná práce se bude zabývat tématem aplikačních úloh z matematiky. V teoretické části budou definovány základní pojmy vztahující se k dané problematice a zdůvodnění zařazení aplikačních úloh do výuky matematiky. Praktická část bude založena na tvorbě vlastních aplikačních úloh. Cílem bude vytvořit takové úlohy, které vyžadují komplexnější využití matematických postupů a zároveň žáka provázejí situací běžnou pro život, což má zvýšit pravděpodobnost zaujetí a motivace žáka.

Úplný záznam
2023-02-05
22:33
Zmapování výuky finanční gramotnosti v okresu Klatovy
MIKULOVÁ, Jaroslava
Závěrečná práce bude zaměřena na zmapování úrovně finanční gramotnost žáků vybraných základních škol v okrese Klatovy. V první části práce budou shrnuty teoretická východiska potřebná pro zpracování druhé části práce, která bude mít výzkumný charakter. Teoretická část bude věnována vymezení pojmů, jako je finanční gramotnost, finanční vzdělávání, ? Dále zde bude popsána politika ČR v oblasti finančního vzdělávání, včetně stěžejních dokumentů. V praktické části se autorka zaměří na zmapování úrovně finanční gramotnosti žáků 8. až 9. třídy (věk žáků 13-15 let) vybraných škol okresu Klatovy. Ke sběru dat bude použit dotazník jednak s otevřenými otázkami, jednak s uzavřenými otázkami. Otázky budou vycházet ze standardů finanční gramotnosti aktualizovanými v roce 2017. Na základě zjištěných dat budou učiněna doporučení pro danou školu s ohledem na finanční vzdělávání jejích žáků.

Úplný záznam
2023-02-05
22:33
Výuka finanční matematiky na základních školách v Praze
POUR, Jakub
Závěrečná práce se bude zabývat zmapováním výuky finanční matematiky/gramotnosti na základních školách v Praze. V teoretické části se autor soustředí na vymezení základních pojmů (finanční vzdělávání, finanční matematika, finanční gramotnost, SWOT analýza, další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)). Dále se zaměří na zmapování nabídky dalšího vzdělávání v oblasti finanční matematiky/finanční gramotnosti na území Prahy a okolí a jejího porovnání pomocí SWOT analýzy. Praktická část bude převážně výzkumného charakteru. Cílem výzkumu bude zjistit formy výuky finanční gramotnosti/matematiky na základních školách v Praze, včlenění do ŠVP, ročník, ve kterém je vyučována, ? Výzkum bude založen na metodě dotazníkového šetření (pomocí google forms). Součástí praktické části budou i návrhy výukových aktivit cílených na finanční vzdělávání.

Úplný záznam
2023-02-05
22:33
Sbírka příkladů z matematiky k přípravě studentů učitelství chemie.
NEKVAPIL, Jan
Práce bude představovat sbírku příkladů z matematiky určenou pro přípravu budoucích učitelů na 2. st. základních škol, kteří mají v aprobaci předmět chemie. Výběr příkladů bude směřován k potřebám studentů chemie při řešení aplikačních problémů.

Úplný záznam