Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2024-06-22
00:01
Žák s ADHD a SPU v inkluzivním vzdělávání
TYRANOVÁ, Hana
Na základě podrobné kazuistické studie se autorka práce zamyslí na nutnými podmínkami inkluzivního vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování. Uvede příklady dobré praxe a pojmenuje úskalí tohoto vzdělávání.

Úplný záznam
2024-06-22
00:01
Umělá inteligence jako nástroj moderního učitele
FALOUT, Jiří
Ing. Jiří Falout se bude ve své práci věnovat problematice využití umělé inteligence (Ul) ve výuce cizích jazyků s důrazem na možnosti, které tento nástroj nabízí učitelům v českém školství. Hlavním cílem práce bude poskytnout přehled o tom, jak mohou učitelé cizích jazyků, zejména němčiny, efektivně využívat umělou inteligenci ve své pedagogické praxi a poskytnout jim nástroje pro efektivní využívání Ul, podpořit jejich inovativní přístupy ve výuce a zvýšit připravenost na budoucí vzdělávací trendy. V úvodu se autor práce zaměří na konkrétní aplikace umělé inteligence, jako jsou personalizované výukové programy, automatizované hodnocení a adaptivní učební systémy, a bude zkoumat jejich přínosy i výzvy v kontextu českého vzdělávacího systému. Důraz bude klást na demystifikaci umělé inteligence a na povzbuzení učitelů k jejímu přijetí a integraci do výuky. V praktické části práce navrhne dílčí aktivity jak pro vlastní přípravu učitelů němčiny na výuku, tak i aktivity vhodné pro začlenění do výuky. Podle možností si v rámci pedagogické praxe ověří ochotu učitelů dané školy využívat umělou inteligenci při přípravě na výuku a zároveň si navržené aktivity vyzkouší ve vlastní výuce a své zkušenosti popíše a vyhodnotí.

Úplný záznam
2024-06-22
00:01
Činnost školního metodika prevence na základní škole
TŮMOVÁ, Radka
Závěrečná práce se zabývá činností školního metodika prevence v prostředí základní školy. V teoretické části se autorka věnuje objasnění rizikového chování, školního poradenského pracoviště, činnosti a významu školního metodika prevence, náplní preventivních programů, minimálnímu preventivnímu programu, spolupráci s rodinou a dalšími. ŠPP vede k vymezení preventivně výchovného působení školního poradenského pracoviště a tím k možnosti vytvoření funkčního systému odborné podpory, který zabezpečí nezbytné podmínky pro růst kvality školy jako takové. V praktické části se autorka věnuje doposud realizovaným preventivním programům letošního školního roku a Minimálnímu preventivnímu programu vybrané ZŠ na Praze 7 ve školním roce 2023/2024. Dále autorka uvádí ukázky vybraných vzdělávacích setkání, která absolvovala, a které mohou být přínosné a obohacující nejen pro metodiky prevence. Závěrečná práce se bude zabývat činností metodika prevence na základní škole Cílem práce bude seznámení s činností metodika prevence a poukázání na jeho výjimečný význam, který v oblasti prevence rizikového chování ve škole zastává. Dále poukázat na důležitost týmové spolupráce všech odborných pracovníků školního poradenského pracoviště, případně dalších odborníků a připomenout nezastupitelnou roli rodiny jako východiska pro prevenci rizikového chování.

Úplný záznam
2024-06-22
00:01
Poezie jako součást výuky českého jazyka a literatury na gymnáziích
MILOTOVÁ, Klára
Tato práce se zabývá didaktickými prostředky, které využívají gymnaziální vyučující na vyšším stupni gymnázií při interpretaci básnických textů v hodinách literární výchovy, a rovněž zkoumá prostředky, kterými tito vyučující své studenty motivují k četbě poezie jako takové. Kromě těchto primárních otázek si práce klade za cíl nalézt odpovědi i na další, doplňující otázky, které souvisí s didaktikou poezie. V teoretické části práce je představena poezie jakožto literární druh s jistými specifiky a jsou zde nastíněny dosavadní poznatky a výzkumy uskutečněné na poli didaktiky poezie. V praktické části práce jsou představeny výsledky dotazníkového šetření, které bylo zvoleno jako metoda zjišťování didaktických přístupů vyučujících a dalších otázek. Součástí praktické části práce jsou rovněž vyhodnocení didaktických a motivačních přístupů respondentů a doporučení na využití ve výuce.

Úplný záznam
2024-06-22
00:01
Problematika českých frazémů vzhledem k jinojazyčným mluvčím
KÖSSLOVÁ, Eliška
Záměrem závěrečné práce je poukázat na nezbytnost znalosti frazémů a idiomů k úspěšnému dosažení komunikačních cílů. Na základě dotazníkového šetření se pokusíme zjistit míru znalosti frazémů a idiomů u cizinců učících se česky. Mimo to se dotazování zaměří také na problém porozumění významu nejběžnějších českých frazémů a idiomů. Součástí závěrečné práce budou i vlastní pracovní listy přibližující tuto tematiku.

Úplný záznam
2024-06-22
00:01
Možnosti uplatnění absolventů programu Zdravotně - sociální péče na trhu práce
MAŠKOVÁ, Justýna
Cílem této bakalářské práce bylo zmapování kariérních možností absolventů studijního programu Zdravotně-sociální péče. V teoretické části jsou definována ústřední témata týkající se dané problematiky. Výzkumná část byla uskutečněna metodou kvalitativního výzkumu, který byl proveden pomocí polostrukturovaných rozhovorů s pěti účastníky. Výsledky výzkumu byly zpracovány využitím otevřeného a axiálního kódování. Pro výzkum byly stanoveny následující tři výzkumné otázky. Jaké je současné zaměstnání absolventů studijního programu Zdravotně-sociální péče? (V případě studia, jakému studiu se věnují?) Bylo zjištěno, že účastníci výzkumu se věnují práci v různých sociálních službách na rozličných pracovních pozicích a dva z účastníků se věnují magisterskému studiu v oblasti managementu. Jak absolventi charakterizují svou zkušenost na trhu práce? Bylo zjištěno, že zkušenosti účastníků na trhu práce jsou velmi odlišné. Proces získání zaměstnání a jeho náročnost jsou velmi individuální a může být spojený s různými překážkami. Jaké zkušenosti, které absolventi získali při studiu Zdravotně-sociální péče, považují za nejpřínosnější vzhledem k jejich současnému zaměstnání a co by naopak na studiu změnili? Obecně účastníci uvádí odborné praxe jako nejvíce přínosnou složku studia. Změnili by spíše obsah a způsob teoretické výuky. Tato bakalářská práce může mít přínos pro zájemce i studenty studijního programu Zdravotně-sociální péče. Dalším přínosem je zpětná vazba o studijním programu Zdravotně-sociální péče pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.

Úplný záznam
2024-06-22
00:01
Funkční poruchy pohybového aparátu u hráčů na české dudy
KORDÍK, Vojtěch
Fyzioterapie hudebníků, zejména hráčů na české dudy, je málo probádanou oblastí. Dudy představují specifickou zátěž pro pohybový aparát, když většina jejich váhy spočívá na jednom rameni a jsou fixovány k tělu a předloktí. Tato jednostranná zátěž může vést k různým funkčním poruchám a nepohodlí během hry i v běžném životě. Cílem této práce je identifikovat a popsat tyto poruchy a navrhnout účinné intervence fyzioterapeuta pro jejich zlepšení. Výzkum bude kvalitativní, zaměřený na 5-10 hráčů na dudy ve věku 10-25 let, kteří ukončili první cyklus vzdělání ve hře na dudy. Data budou získána porovnáním kineziologických rozborů probandů, včetně vyšetření bez nástroje a s nástrojem a palpace přetěžovaných svalů. Výsledky této práce mohou sloužit jako edukační materiál pro hráče na dudy, jejich učitele a rodiče. Dále mohou podpořit další výzkum v oblasti fyzioterapie u hudebníků s podobnými problémy. Touto prací se také může podpořit povědomí o důležitosti péče o pohybový aparát při hře na hudební nástroje, které mohou mít vliv na dlouhodobé zdraví a pohodu hráčů.

Úplný záznam
2024-06-22
00:01
Vliv pracovního prostředí na kvalitu držení těla - aplikovaná ergonomie a fyzioterapie v prostředí kanceláře
CHADIM, Petr
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pracovního prostředí na kvalitu držení těla v kontextu kancelářského prostředí. Cílem práce je zanalyzovat, jak faktory pracovního prostředí, jako je ergonomie nábytku, uspořádání pracovního místa, a pracovních nástrojů, ovlivňují držení těla zaměstnanců a jakým způsobem mohou být tyto faktory optimalizovány za účelem prevence muskuloskeletálních poruch a zvýšení celkového komfortu. Práce se soustředí na dvě hlavní oblasti intervence: aplikovanou ergonomii a fyzioterapii. V rámci aplikované ergonomie jsou zkoumány principy a postupy pro navrhování pracovních prostředí, které podporují zdravé držení těla a minimalizují riziko nepříznivých účinků dlouhodobého sezení. Důležitou součástí práce je také posouzení ergonomických aspektů technických zařízení a ergonomických návyků zaměstnanců. Fyzioterapie představuje druhý pilíř této práce. Zkoumáme, jakým způsobem může fyzioterapeutický přístup pomoci zaměstnancům zlepšit kvalitu držení těla, posílit svalovou stabilitu a působit preventivně na potenciální poruchy pohybového aparátu. V rámci této části práce jsou prezentovány konkrétní fyzioterapeutické cvičební postupy a techniky vhodné pro kancelářské prostředí. Praktická část práce byla zpracována ve formě kvalitativního výzkumu na vzorku tří probandů. Provedl jsem analýzu existujících ergonomických a fyzioterapeutických přístupů a případové studie, které zkoumají konkrétní implementaci těchto přístupů ve vybrané firmě. Výsledky ukazují, že správná ergonomie pracovního prostředí a pravidelná fyzioterapie mohou efektivně přispět k udržení zdravého držení těla zaměstnanců a tím i k jejich celkovému pohodlí a produktivitě.

Úplný záznam
2024-06-22
00:01
Možnosti fyzioterapie ke zlepšení funkce dolní končetiny u lehkoatletických vrhačů
KŮTOVÁ, Kamila
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá tématikou funkce dolních končetin napříč spektrem vrhačských disciplín a v praktické části možnostmi, jaké nabízí fyzioterapie právě k ovlivnění funkce dolních končetin prostřednictvím terapie u tří probandek věnujících se lehkoatletickým vrhům. Závěr práce shrnuje informace k tématu funkce dolních končetin u lehkoatletických vrhů a hodnotí efektivitu zvolené terapie u probandek.

Úplný záznam
2024-06-22
00:01
Didaktizace písní a písňových textů ve výuce němčiny na různých úrovních
HEŘMÁNKOVÁ, Alena
Závěrečná pra?ce zkoumá uz?iti? písňových textu? ve vy?uce německého jazyka na základní škole. Nejprve shrnuje, jake? je postavení písně ve vy?uce cizi?ch jazyku? v souc?asných s?kolských dokumentech. Teoreticka? c?a?st se dále zabývá specifiky písňových textu? na rozdíl od textů literárních. Prakticka? c?a?st pra?ce obsahuje na?vrhy příprav vyučovacích jednotek hodin založené na pra?ci s konkre?tni?mi písňovými texty. Navrz?ene? hodiny odpovídají předpokládaným jazykovým úrovním v daných ročnících ZŠ a vedou kromě motivace k osvojení konkrétních dovedností v daném cizím jazyce. Jedna z hodin obsahuje te?z? reflexi z jeji?ho ove?r?eni? v praxi.

Úplný záznam