Institute of Geophysics

Latest additions:
2017-12-07
15:36
Calibration of acoustic emission sensors
Kolář, Petr ; Petružálek, Matěj
Measurement of acoustic emission (AE) during laboratory experiments – rock sample loading - is an important tool for study of material mechanical properties as well as understanding of modes of its failure. For correct data processing it is necessary to calibrate used AE sensors. The calibration constants can depend on property of individual sensors, on their contact conditions, etc. As there can be a deformation induced charge in sensor contact condition, the calibration constants may vary with time. AE sources can be modeled (in the same way as natural earthquakes) as double couple sources with use of moment tensor (MT) formalism (3x3 symmetric tensor, i.e. 6 independent values, the problem is linear). We adopted method, which enable calibration of an individual station of a seismic network. The method is based on simultaneous determination of MTs and calibration constant(s). During the experiment there were repeatedly measured velocities of elastic waves by ultrasonic sounding, when AE sensors cyclically acted as sources. We processed this data and for each cycle determined calibration constant for all the sensors but one, which is supposed to be 1. The source is supposed to be of single force type, which further reduces number of determined parameters. The evaluation was performed cyclically for all the sensors, the final calibration constants are then the mean values.

Detailed record
2017-06-12
14:36
Rekonstrukce sluneční aktivity 11 000 let zpět a možné dlouhodobé periodicity
Střeštík, Jaroslav
Pozorování sluneční aktivity (Wolfova čísla slunečních skvrn) zahrnuje jen asi 250 let, dále ze sporadických pozorování lze odhadnout sluneční aktivitu přibližně až k roku 1500. Kromě známé jedenáctileté periody je zde náznak dalších period dlouhodobých. To znamená, že hodnoty Wolfových čísel v maximu sluneční aktivity jsou v určitém období vyšší než v jiném. Na základě analýzy spadu prachu s obsahem radioaktivních prvků, zakonzervovaného v ledovcích, někteří autoři rekonstruovali sluneční aktivitu nejprve o další tisíciletí zpět, později o více tisíciletí. Nejdelší řada začíná už 9000 let před Kristem a tato data jsou publikována. Kupodivu se autoři většiny rekonstrukcí nezabývají hledáním možných periodicit, nebo jen okrajově. Zde jsou uvedeny možné periodicity získané z řady dlouhé 11000 let. Výsledky naznačují superdlouhou periodicitu v délce kolem 6500 let, naproti tomu nepotvrzují variace v délce kolem 100-200 let, které nejsou perzistentní.

Detailed record
2017-03-10
16:12
Verification of model calculations for the Kaplan turbine design
Polák, M. ; Polák, Václav ; Hudousková, M.
In order to design a water turbine, the Theory of the Physical Similarity of Hydraulic Machines is used in technical practice. This principle has been known and used by manufacturers of turbines and pumps, but is not available to general public. This paper describes author's calculation program for turbine design that is well accessible to the widest possible range of users of mainly small hydropower sources. Based on the given hydraulic potential (water head and flowrate), the program determines the most suitable turbine type and calculates its main geometric parameters. In addition to numerical results, the program is also endowed with graphic output which renders in true scale hydraulic profiles of rotor blades and guide blades as well as the hydraulic profile of a spiral casing. The process of the Kaplan turbine design is used as an example in this paper. The comparisons of the calculated results with the verified standard 4-K-69 Kaplan turbine confirm the compliance of numerical results with reality.

Detailed record
2015-12-04
15:53
Detailed analysis of (selected) West Bohemian earthquakes - results and possible geological consequences
Kolář, Petr
At TCP 2011 and 2013 we informed about Interactive tool for determination of parameters of finite seismic source model using Stopping Phases method. Now the crucial part of software is developed and the Tool is in routine operation: events are analysed, values of investigated parameters are obtained and in addition the harvested results seem to yield also information about detailed geological structure in the foci area - such knowledge cannot be obtained by another way unless the exhaustive and expensive prospecting geophysical methods are applied. Namely we processed sets of events from pronounced seismic swarms which occurred in West Bohemia in yrs. 2000, 2008 and under the investigation are 2011 data (2014 data are the challenge for the future).

Detailed record
2015-05-07
14:15
Změna hodnot dešťového faktoru na síti stanic v ČR v období 1961-2010
Střeštík, Jaroslav ; Rožnovský, J. ; Štěpánek, P. ; Zahradníček, P.
Výskyt srážek nevyjadřuje zcela přesně hodnocení vláhových poměrů v krajině. Zde byl proto použit Langův dešťový faktor sestavený z měsíčních a ročních průměrných teplot vzduchu a srážkových úhrnů na 267 stanicích v ČR za období 1961-2010. Hodnoty faktoru jsou na jednotlivých stanicích velmi různé, nejnižší jsou na jižní Moravě a v Polabí. v průměru za celou republiku vykazují během 50 let slabý pokles, který je ovšem překryt mnohem silnějším kolísáním z roku na rok. Největší pokles je pozorován v severních pohraničních horských oblastech. Langův faktor spočítaný pouze pro letní období vykazuje výraznější rozdíly mezi horskými oblastmi a nížinami, zejména jihomoravskými. Je pozorován silný pokles na celé severní Moravě, zvláště v horách, a jen slabý pokles, častěji slabý růst, na ostatním území České republiky.

Detailed record
2015-03-16
13:06
Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
Střeštík, Jaroslav
Školní prázdniny u nás tradičně trvají od 1. července do 31. srpna. Je však otázka, zda je tento termín optimální. Z průběhu teplot vzduchu za více než 200 let vychází, že nejteplejší období roku trvá zhruba od poloviny června do poloviny srpna. Na druhé straně bývá v srpnu méně dešťů než v červnu. Vzhledem k tomu, že roční chod teplot v jednotlivých letech je dlouhodobému chodu bližší než je tomu u srážek, a s přihlédnutím k dalším podružným faktorům, vychází nejvhodnější termín školních prázdnin od 20. června. V tom případě by bylo účelné, aby prázdniny i následující školní rok začínaly vždy v kalendářní pondělí.

Detailed record
2015-02-16
15:19
Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze
Kapička, Aleš ; Kodešová, R. ; Jakšík, O. ; Klement, A. ; Petrovský, Eduard ; Grison, Hana
Tato metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství České Republiky v rámci řešení projektu QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“. Cílem je navrhnout metodiku pro hodnocení degradace půd v důsledku vodní eroze pomocí magnetických parametrů půd. Metodika zahrnuje: výběr odběrové sítě pro cílovou oblast (optimalizované na základě jiných pomocných dat), odběr vzorků svrchních půd , jejich zpracování (sušení, drcení, prosévání, atd.), způsob měření magnetické susceptibility (pomocí Bartington MS2 a Kappametru SM400) a postup pro kalibraci modelů předpovídání vlastností půdy z půdních magnetických vlastností. Predikce obsahu oxidovatelného uhlíku pomocí hodnot hmotnostně specifické magnetické susceptibility stanovené v laboratoři je příkladem praktické aplikace této metodiky pro hodnocení půdních vlastností v některých půdních typech. Silná korelace mezi objemovou magnetickou susceptibilitou měřenou přímo v terénu a hmotnostně specifickou susceptibilitou získanou v laboratoři dokumentuje že obsah oxidovatelného uhlíku v půdách může být určen přímo pomocí polních měření.

Detailed record
2014-10-09
15:46
Increase of annual and seasonal air temperatures in the Czech Republic during 1961-2010
Střeštík, Jaroslav ; Rožnovský, J. ; Štěpánek, P. ; Zahradníček, P.
Using the monthly means of air temperatures at 267 stations in the Czech Republic, the long-term change has been estimated at each station for the last 50 years. Annual mean temperatures for the whole country show a considerable increase, more pronounced than that for global temperature, however, supplemented by strong fluctuations from year to year. Long-term changes in air temperatures at different stations and in different regions vary. Stronger increase in air temperatures can be seen in Bohemia, whereas in Moravia temperature increase is not so significant. This difference is more pronounced in the winter, whereas in the summer, the differences are smaller and perhaps of opposite nature. This means that the continentality of the climate in Moravia increases, while in Bohemia it very slightly decreases. Long-term changes depend only marginally on the absolute values of annual mean temperatures at the respective station. The increase of autumn temperatures is considerably lower than that of other seasons.

Detailed record
2014-10-09
15:46
Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu
Střeštík, Jaroslav
Roční hodnoty indexů geomagnetické aktivity aa byly porovnány s průměrnými roční hodnotami globální teploty vzduchu za období 1850-2012. Přes velký rozptyl vychází kladná významná korelace. Ta však pouze odráží velmi podobnou dlouhodobou změnu obou sledovaných veličin, která nemusí mít společnou příčinu. Krátkodobější změny s periodami řádově roky či desetiletí jsou u obou veličin zcela jiné a vzájemná korelace je nulová. Při porovnání kratších úseků v délce jen několika desítek let, kde se dlouhodobá změna příliš neprojeví, vycházejí korelace různé. Významná korelace nalezená pro celé období tedy není perzistentní. Není tak prokázán žádný vliv geomagnetické aktivity na globální teplotu vzduchu v kratších časových dimenzích a nelze tedy využít odhadu možného budoucího průběhu geomagnetické aktivity k předpovědi globální teploty v budoucnosti. Při použití teplotních dat z jednotlivých stanic namísto teploty globální mohou vyjít korelace jiné, ale ani tyto nejsou perzistentní. Stejně tak při jakékoli jiné volbě kratších intervalů.

Detailed record
2014-10-09
15:46
Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
Střeštík, Jaroslav ; Rožnovský, J. ; Štěpánek, P. ; Zahradníček, P.
Z měsíčních hodnot srážkových úhrnů na 267 stanicích v ČR byla stanovena dlouhodobá změna těchto úhrnů na každé stanici za posledních 50 let. Celkové roční úhrny za celou republiku vykazují slabý vzrůst, který je ovšem překryt mnohem silnějším kolísáním z roku na rok. Dlouhodobá změna ročních úhrnů je na různých stanicích a v různých regionech různá. V jižních a západních Čechách přibývá srážek více, v Polabí a na velké části Moravy je pozorován spíše úbytek srážek. Dlouhodobá změna závisí jen slabě na celkovém srážkovém úhrnu na příslušné stanici či regionu. Nejvíce rostou srážky letní, naproti tomu jarní srážky klesají, v ostatních obdobích je změna nepatrná. Současně se slabě mění roční variace: maximum srážek se přesouvá z června na červenec a srpen.

Detailed record