National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Methodology of camera spectral response measurement
Melich, Radek ; Václavík, Jan ; Žídek, Karel
Spectral response of the camera will be measured using monochromator in conjunction with an integration sphere. Camera without objective will be placed in one port of the integrating sphere and light beam from monochromator will be fed into perpendicular port. Sensor of the camera sensor will be therefore uniformly illuminated by diffused light from monochromator. Proposed FWHM of the monochromator is 15 nm as a trade-off between light intensity provided by monochromator and deformation of spectral characteristic (Picture XY). Diameter of the integrating sphere has to be larger than 100 mm to ensure uniform illumination over sensor area.
Attaining surface homogeneity in the deposition of complex layer systems
Žídek, Karel
We report on a procedure of optimization of a thin-film deposition process with respect to the best attainable layer homogeneity on a large deposited surface. By using a deposition mask and rotation of the deposition calotte, we reach the homogeneity of ± 0.5% for samples with the diameter up to 5 cm. Furthermore, we investigate the effect of substrate tilt and of a deposition on a curved lens surface with respect to homogeneity of the deposited layer.
Stability of an optical monitor for deposition of 42-layer interference bandpass filter 520-590 nm
Žídek, Karel
We report on stability of a deposition process of a complex system of thin layers. The layers were designed as a 42-layer bandpass interference filter. The layers of TiO2 and SiO2 were monitored both by the means of a crystal and an optical thickness monitor. We discuss the case when the design of the interference filter is continuously adapted according to the real thickness of the already deposited layers.
Time-resolved spectroscopy of wide-bandgap semiconductors
Martínek, Miroslav ; Trojánek, František (advisor) ; Žídek, Karel (referee)
In this thesis experimental samples of multiple quantum wells in the InGaN/GaN structures will be compared using methods of laser spectroscopy. In particular, the optical properties of the samples will be investigated. The samples were prepared under different conditions; therefore one of the aims is to compare them. The knowledge of the influence of preparation enables utilization not only for fundamental research, but also for the construction of radiation sources or scintillation detectors. Measurements of absorption and photoluminescence will be carried out and their dynamic properties will be measured as well. There will be examined the effect of different excitation power and different excitation wavelength on the intensity of photoluminescence. From dynamic properties there will be examined the effect of different excitation wavelength on the lifetime of the absorption and how does temperature influence the lifetime of the photoluminescence. Individual quantities will be compared amongst samples and their suitability for further applications will be discussed.
Ultrafast laser spectroscopy of semiconductor nanostructures
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (advisor) ; Žídek, Karel (referee)
In this work we investigate changes in dynamics of CdSe nanocrystalline films caused by different annealing temperatures and different conditions during films growth. We use methods of time-resolved laser spectroscopy like time-resolved pump and probe and streak camera to study these dynamics. We also measured linear absorption and luminiscence. Our goal is to match measured dynamics with dynamics of other samples with different annealing temperatures and discuss the microscopic origin of these dynamics. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Optical properties of silicon nanostructures for photovoltaics
Salava, Jan ; Trojánek, František (advisor) ; Žídek, Karel (referee)
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Investigation of new materials for second harmonic generation
Brajer, Martin ; Němec, Petr (advisor) ; Žídek, Karel (referee)
In these bachelor thesis optical properties of materials are studied. This materials are purposefully prepared for effective second harmonic generation (SHG) and for its usage in optoelectronics. Specificely we will measure the first hyperpolarizibility. Non-coherent phenomenon of hyper-Rayleigh scattering will be used. Considering its incoherence, the effect is very weak. It's necessary to use a strong source of light, pulse laser and a sensitive detection device, photomultiplier. Samples are prepared in cooperating chemical laboratories of Faculty of Science of Charles University in Prague. Additionally, we will discuss participation of two-photon fluorescence in output intensity because of its interchangeability with SHG.
Nonlinear optical properties of silicon nanostructures
Žídek, Karel ; Trojánek, František (advisor) ; Bryknar, Zdeněk (referee) ; Kuldová, Karla (referee)
Název práce: Nelineární optické vlastnosti křemíkových nanostruktur Autor: Karel Žídek Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. E-mail vedoucího: trojanek@karlov.mff.cuni.cz Abstrakt: Disertační práce se zabývá nelineárními optickými jevy a ultrarychlým vývojem luminis- cence křemíkových nanokrystalů. Pomocí metody optického hradlování signálu (časové rozlišení až 250 fs) porovnáváme ultrarychlý vývoj luminiscence křemíkových nanokrystalů s různými ve- likostmi (v řádu jednotek nanometrů) a také s rozdílnými formami pasivace. Pro nanokrystaly, kde po excitaci dominuje vliv zachytávání nosičů do povrchových stavů nanokrystalu, navrhujeme teoretický popis závislosti rychlosti těchto procesů na vlastnostech nanokrystalů. Dále v práci podrobně zkoumáme působení Augerovy rekombinace, která se projevuje jak v časově rozlišené, tak i v časově integrované emisi vzorků. Experimentální data velmi dobře popisuje námi navržený model na bázi kinetických rovnic. Závěr práce se zaměřuje na zkoumání ultrarychle dohasínající stimulované emise. U stávajících metod měření optického zisku (VSL a SES) navrhujeme jejich rozšíření pro...

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
7 Zídek, Karel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.