Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30,663 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.83 vteřin. 

Estimating market probabilities of future interest rate changes
Hlušek, Martin
The goal of this paper is to estimate the market consensus forecast of future monetary policy development.

Vývoj úrokových sazeb na hypotečním trhu v České republice a zdroje jejich změn mezi roky 2006-2016
Ditrichová, Gabriela ; Strejček, Ivo (vedoucí práce) ; Klement, Josef (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj úrokových sazeb na hypotečním trhu v dekádě mezi roky 2006 a 2016. Po výrazném hospodářském růstu mezi lety 2006 a 2007, které byly příznivé i na trhu hypotečních úvěrů, následoval hluboký propad v podobě globální finanční krize, rozpoutané spekulační bublinou na nemovitostním trhu v USA. Hlavním cílem práce je na základě vývoje úrokových sazeb hypotečních úvěrů a významných faktorů, které jejich výši ovlivňují, ověřit či vyvrátit hypotézu, že úrokové sazby reagují na změny těchto faktorů. Výsledky potvrzují hypotézu pouze v určitých oblastech. Vlivy na změny úrokových sazeb se podařilo prokázat v případě inflace a diskontní sazby. Faktory, které se neukázaly jako signifikantní pro přímé ovlivnění úrokových sazeb, však mohou mít na jejich změnu nepřímý vliv.

Marketingová komunikace komerčních pojišťoven na sociálních médiích
Havránek, Jiří ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Molnár, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace komerčních pojišťoven v prostředí sociálních médií. Cílem práce je provedení analýzy stávajícího stavu komunikačních aktivit komerčních pojišťoven na vybraných sociálních médiích. Na základě identifikovaného stavu a zjištěného zájmu o tyto komunikační aktivity ze strany zákazníků je navrženo doporučení pro možné zlepšení online komunikace komerčních pojišťoven za účelem podpory prodeje jejich pojistných produktů. V první části je vymezena oblast pojišťovnictví, marketingové komunikace a sociálních médií. Dále jsou identifikovány aktivity, které firmy provádí na sociálních médiích, za účelem zvýšení povědomí o své značce. Tyto aktivity lze monitorovat, vyhodnotit a následně optimalizovat. Ve druhé části je identifikovaný stávající stav aktivit komerčních pojišťoven na sociálních médiích a zjištění zájmu o tyto aktivity ze strany zákazníků pomocí kvalitativního výzkumu. Na základě těchto poznatků jsou formulovány návrhy doporučení na možné zlepšení stávajícího stavu. Přínosem diplomové práce je identifikace stávajícího stavu aktivit komerčních pojišťoven na sociálních médiích.

The American Foreign Policy with the Middle East : from the earliest days to the Obama’s mandate
Petraud, Jean-Félix ; Eichler, Jan (vedoucí práce) ; Dubský, Zbyněk (oponent)
The following dissertation is an attempt of analysis and understanding of the foreign policy of the United States in the Middle East region and its evolution through time. Considering the fact that the Middle East region is or at least used to be a vital region for the United States national interests, the dissertation presents an exhaustive list of major events that have been major shifts in the US foreign policy in the region. The more or less chronological timeline allows the reader to have a better understanding of the evolution of the US foreign policy. The result of the dissertation is the identification of different patterns of foreign policy and to put the spot on the reasons of the changes of these patterns. Nevertheless, the history of the Middle East region and the incredible number of major events through the 2Oth century and the early 21st century make impossible to deal with all of them. Moreover, analysis and comments are based on academic research, but the dissertation remains subjective and may lead to discussions and debates.

Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Cíchová Králová, Dana ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Witzany, Jiří (oponent)
Hlavním cílem práce je zejména nalezení vhodného přístupu k modelování úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu při různých situacích na finančních trzích. Analyzována jsou tři zcela odlišná období, která jsou charakteristická různou mírou ohodnocení likviditního a kreditního rizika, rozdílnými vztahy mezi finančními veličinami a účastníky trhu a rozdílnou regulací trhu. Konkrétně se jedná o období před globální finanční krizí, období finanční krize a období po odeznění globální finanční krize a uklidnění následné dluhové krize v eurozóně. V rámci tohoto cíle je stěžejní aplikace modelu BGM v prostředí českého trhu. Použití modelu BGM pro účely predikce dynamiky výnosové křivky není běžné, neboť primární použití tohoto modelu je oceňování finančních derivátů při zajištění neexis- tence arbitráže a jeho aplikace je navíc relativně náročná. Přesto v této práci model BGM využiji pro získání predikcí pravděpodobnostních rozdělení úrokových sazeb v pro- středí české trhu a trhu eurozóny, protože jeho komplexnost, přímé modelování výnosové křivky na základě tržních sazeb a hlavně možnost odhadu parametrů založená na ak- tuálních kotacích volatilit swapcí mohou vést k výraznému zkvalitnění predikcí, což se v této práci potvrdilo. Převážně v období bezprecedentního monetárního uvolňování a zvýšených zásahů centrálních bank a ostatních regulátorů do činnosti finančních trhů, ke kterým dochází po finanční krizi, je využití tržních kotací volatilit swapcí výhodné, protože odráží aktuální očekávání trhu se započítáním očekávaných budoucích zásahů do fungování finančních trhů. Vzhledem k tomu, že v důsledku nerozvinutosti českého finančního trhu neexistují tržní kotace volatilit korunových swapcí, navrhuji jejich aproximace na základě kotací volatilit eurových swapcí s využitím volatilit forwardových korunových i eurových sazeb, díky čemuž jsou v získaných predikcích dynamiky české výnosové křivky započteny aktuální očekávání trhu. Není mi známo, že by nějaký jiný autor dosud publikoval obdobnou aplikace modelu BGM v prostředí českého finančního trhu. V této práci dále konstruuji predikce dynamiky české a eurové výnosové křivky peněžního trhu pomocí modelů CIR a GP jakožto zástupců různých typů modelů úro- kových měr. Pro posouzení predikční schopnosti jednotlivých modelů a vhodnosti jejich použití v prostředí českého trhu během různých situacích na finančním trhu navrhuji ucelený systém tří kritérií založený na porovnání predikcí se skutečností. Z této analýzy pre- dikční schopnosti vyplývá, že na základě modelu BGM lze získat predikce dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu s vysokou predikční schopností a nejlepší kva- litou ve srovnání s ostatními analyzovanými modely, nicméně i model GP poskytuje relativně kvalitní predikce. Naopak predikce učiněné na základě modelu CIR jakožto 6 zástupce modelů okamžité úrokové míry při popsání skutečnosti zcela selhaly. V situaci, kdy ekonomika umožňuje záporné sazby a zároveň existuje signifikantní pravděpodob- nost jejich zavedení, doporučuji provedení predikcí dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu pomocí modelu GP, který záporné sazby připouští. Součástí této analýzy je i provedení statistického testu predikční schopnosti jednotlivých modelů a informace o dalších možných statistických testech pro zhodnocení kvality modelů. Při aplikaci Berkowitzova testu byla u všech zkoumaných modelů zamítnuta hypotéza o tom, že vý- sledné predikce přesně popisují skutečnost. Tento fakt je však při aplikaci statistických testů na reálná data běžný i při použití relativně dobrého modelu především z důvodu obtížného splnění podmínek testů v reálném světě. Takovouto analýzu predikční schop- nosti vybraných modelů úrokových měr a navíc v prostředí českého finančního trhu jsem doposud v žádných jiných publikacích nezaznamenala. Posledním cílem této práce je navržení vhodného přístupu k predikci dynamiky ri- zikové přirážky českých státních dluhopisů, kterou definuji jako rozdíl mezi výnosem státních dluhopisů a fixní sazbou CZK IRS totožné délky. Takto definovaný ukazatel kreditního rizika České republiky modeluji pomocí modelu GP. Pro získání časových řad rizikové přirážky potřebných k odhadu parametrů modelu GP odhadnu nejdříve výnosové křivky českých státních dluhopisů pomocí Svenssonova modelu pro každý obchodní den od roku 2005. Z výsledných simulací je patrné, že model GP relativně dobře predikoval skutečný vývoj rizikových přirážek všech analyzovaných splatností. Navržený postup je vhodný pro modelování kreditního rizika České republiky na zá- kladě využití informací z finančních trhů. S takovýmto přístupem k modelování rizikové přirážky státních dluhopisů a navíc v českém prostředí jsem se doposud v žádné jiné publikaci nesetkala.

Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Boruta, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Bankovnictví je v současnosti vystaveno vysokým tržním rizikům. Jedním z těchto rizik je například výskyt negativní úrokové míry v EU. Je důležité používat při měření bankovních rizik sofistikované moderní metody, které nám umožní riziko změřit a následně i řídit. Jednou z těchto metod je metoda Monte Carlo. V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu a 3, 6 a 12 měsíční predikci úrokové sazby PROBOR s 3 měsíční splatností pomocí simulace Monte Carlo. Zjistil jsem, že tato metoda je vhodná pro predikci tržních veličin s nižšií volatilitou. Při aplikaci této metody je nezbytné kalkulovat s úskalími a předpoklady, které tato metoda zahrnuje, jako je adekvátní počet scénářů, aproximace správného rozdělení, nezávislost dat a v neposlední řadě, pokud je to možné, tak se zaměřit na faktory, které generují nahodilost tržní veličiny a ne na ceny, které spíše představují následky náhodného jevu než jejich příčinu. Dále jsem predikci srovnal s prognózou ČNB a zjistil jsem, že predikce Monte Carlo je přesnější na krátkodobé prognózy. Predikce Monte Carlo na 12 měsíců také odhalila možnost negativní úrokové sazby na 0,05%, kdežto prognóza ČNB negativní úrokovou sazbu nepredikovala vůbec.

Globální ekonomický výhled - prosinec 2016
Česká národní banka
Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na zřejmě jeden z nejvýznamnějších současných fenoménů, a to migrační tok lidí do Evropy, zejména pak do Německa. V této souvislosti představujeme analýzu vlivu zvýšeného počtu uprchlíků na německý trh práce. Zde mimo jiné ukazujeme, že přicházející migranti zdaleka nepokryjí poptávku po pracovní síle v Německu a rovněž to, že budou spíše konkurovat pracovníkům přicházejícím do Německa za prací ze zemí střední a východní Evropy, než německým občanům
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Globální ekonomický výhled - listopad 2016
Česká národní banka
Listopadové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na vztah mezi vývojem ceny ropy Brent a kurzem amerického dolaru v posledním desetiletí. Výsledky ukazují na přetrvávající platnost inverzní závislosti mezi cenou ropy Brent a nominálním efektivním kurzem amerického dolaru, který tak pomáhá tlumit výkyvy dolarové ceny ropy v „nedolarových“ ekonomikách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Globální ekonomický výhled - říjen 2016
Česká národní banka
Říjnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost detailně zaostřena na index cen průmyslových výrobců (PPI), který patří vedle indexu spotřebitelských cen (CPI) k důležitému indikátoru cenového vývoje v produkční oblasti ekonomik. Zde rovněž osvětlujeme specifika jeho vývoje, a to zejména v rámci zemí EU, včetně modelové simulace ukazující citlivost PPI na změnu ceny ropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Právní a zdravotně sociální aspekty činnosti OSPOD jako ustanovených opatrovníků v zámu nezletilých dětí
BORSKÁ, Jana
Česká republika, jako signatář Úmluvy o právech dítěte, svěřila výkon státní správy na úseku péče o nezletilé děti obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, kde ochranu práv a oprávněných zájmů nezletilých dětí vykonávají orgány sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), které jsou začleněny do systému výkonu státní správy v územním členění tak, aby byla zajištěna komplexní péče o nezletilé děti v rozsahu stanoveném zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Postavení a úloha OSPOD, který je pověřen výkonem státní správy na úseku ochrany nezletilých dětí, jsou upraveny zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. Stejně důležité je zakotvení postavení lidí pracujících na těchto úřadech. Z hlediska odbornosti jsou na ně kladeny vysoké nároky z hlediska znalostního profilu zejména z oboru práva. Jedná se o velice náročnou práci, která klade vysoké nároky na osobnostní profil zaměstnance. ČR provedla v posledních třech letech rozsáhlé zásahy do právní úpravy problematiky sociálně právní ochrany dětí, kde došlo k posílení ochrany práv nezletilých dětí a stanovení nových nástrojů k jejich ochraně. Přijetím nové právní úpravy rodinného práva, které je komplexně upraveno v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, následovala nová právní úprava procesních předpisů spojených s ochranou práv nezletilých dětí, kde vedle zák. č. 99/1963, občanský soudní řád platí také zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Rozhodování o nezletilých dětech stát svěřil převážně do pravomoci soudů, které jmenují místně příslušný OSPOD opatrovníkem k zastupování zájmů nezletilých dětí. Na základě provedeného rozboru základních pojmů bylo cílem zjistit názory vybraných vedoucích pracovníků OSPOD a soudců okresních soudů na vydefinované problémy vyskytující se v postupech činnosti OSPOD a soudů při ochraně zájmu nezletilých dětí. Ve výzkumné části práce byly rozborem kazuistik vytipovány problémy v činnosti OSPOD. Z návrhů soudců i vedoucích pracovníků OSPOD vyplynula nezbytnost sjednocení místní příslušnosti. Soudy navrhují sjednocení dle místa, kde se nezletilé dítě zdržuje; OSPOD dle místa trvalého pobytu. Všech 10 oslovených vedoucích pracovníků OSPOD označilo za problém dožádání, kde tento institut není zahrnut do hodnocení výkonů, nelze jej odmítnout. Podjatost činí problémy v různých fázích řízení - je zde patrný rozdílný přístup soudů k řešení dané problematiky (některé vznesenou námitku podjatosti u soudu řeší a jiní nikoliv) a pro pracovníky OSPOD je obtížné odhadnout - jak se zachovat, je-li vůči nim námitka podjatosti vznesena (z tohoto důvodu bylo téma "podjatosti zpracováno komplexně včetně výkladu právního postupu pro pracovníky OSPOD). Vzdělávání pracovníků OSPOD je zákonem stanovenou povinností. Ne všem OSPOD se daří zajistit školení v požadovaném rozsahu - a to z finančních důvodů (průměrné náklady na školení na jednoho zaměstnance je od 9167,-- do 13400 Kč ročně - tyto náklady odpovídají cca 6 dnům školení). Pracovní vytíženost způsobená nedostatečným počtem zaměstnanců OSPOD neumožňuje absolvovat tato povinná školení. V rámci zkoumání "účasti kolizního opatrovníka při jednání u soudu" bylo zjištěno - nepravidelná účast kolizního opatrovníka u soudu (neúčast při odvolacím řízení); nedostatek zkušeností pracovníků OSPOD v této oblasti; neúplné zprávy z šetření v rodině, které jsou určené pro soud. Na základě vyhodnocení rozhovorů vyplynuly návrhy na zlepšení organizace školení OSPOD, na základě povedeného komplexního rozboru řešení problematiky místní příslušnosti bylo doporučeno řešení samostatné evidence dožádání a finanční kompenzace činnosti OSPOD při dožádání provedení zastupování nezletilých u soudu, vypracování návrhů předběžných opatření, návrh možného řešení začlenění OSPOD v jiné organizační struktuře.