Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 221 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady za rok 2015 a 2016
Šlégrová, Helena
Článek hodnotí evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů v rámci České republiky za roky 2015 a 2016. Evidenci jsou povinni zasílat výrobci, poslední prodejci, distiributoři a pověření zástupci výrobců elektrických a elektronických zařízení, a to buď sami nebo prostřednictvím kolektivního systému. Podklady pro hodnocení evidence toku elektroodpadů použité v článku byly vzaty z roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Cílem článku je zhodnocení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady ve stanovených letech vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení, která stanovuje minimální úrovně využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadů. Z uvedených výsledků vyplývá, že se České republice v roce 2015 a 2016 podařilo splnit stanovené pořadavky EU na minimální úroveň využití vyřazených elektrozařízení a úroveň jejich recyklace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Mechanická aktivace betonových recyklátů jako aktivní příměsi
Opat, Lubomír ; Hela,, Vlastimil (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití drobných frakcí betonového recyklátu. V práci jsou popsány teorie k mletí a principy mechanické aktivace při vysokoenergickém mletí. Dále jsou okomentovány články, ve kterých autoři s úspěchem zaktivovali betonové recykláty. V experimentální části diplomové práce bylo navrženo a testováno 11 receptur malt s jemně mletým betonovým recyklátem a 3 receptury betonů. Je provedeno zhodnocení přínosu použití jemně mletého recyklátu jako možná náhrada části cementu.
Efektivní návrh a provoz recyklační linky jako prvek komplexního odpadového řetězce
Dufka, Martin ; Janošťák, František (oponent) ; Gregor, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání s materiálově využitelnými komunálními odpady se zaměřením na různé druhy plastů. V teoretické části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, analýze současné situace na území České republiky a porovnání se situací v ostatních státech Evropské Unie. V další části jsou popsány základní frakce plastů a jejich vlastnosti. Jsou popsány problémy při zpracování plastů a jejich rizika. Dále je popsán komplexní řetězec zpracování plastového odpadu, od jeho vzniku až k výrobě produktů z recyklovaného materiálu. Je popsán princip recyklační linky, kde dochází k přepracování výstupního materiálu z dotřiďovacích linek v druhotně využitelný materiál v podobě vloček nebo regranulátu. V této části práce je vysvětlena funkce technologie recyklační linky a detailně popsány jednotlivé technologické zařízení linky. V praktické části práce je vytvořen technicko-ekonomický model recyklační linky, s cílem možnosti využití pro bilanční výpočty recyklace a následné ekonomické vyhodnocení provozu recyklačního zařízení. V rámci modelu byla provedena rešerše trhu s druhotnou surovinou se zaměřením na cenový vývoj. Následně jsou na model aplikovány citlivostní analýzy vybraných parametrů a vyhodnocen vliv jednotlivých scénářů na ekonomické výsledky zařízení.
Recykláty do podkladních vrstev vozovek
Žďára, Zbyněk ; Hýzl, Petr (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány informace o stavebních recyklátech a jejich možném využití do podkladních vrstev vozovek. V jednotlivých kapitolách se práce zabývá popisem těchto materiálů, jejich výrobou, jejich užitím do konstrukce vozovek a pozornost je věnována také jejich problematickým vlastnostem a zahraničním zkušenostem. V praktické části byly provedeny zkoušky laboratorních vzorků asfaltových a betonových recyklátů. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je možné využívat směs betonového a asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek s nízkým dopravním zatížením. Dalším cílem bylo porovnat vlastnosti směsí s různým obsahem obou recyklátů a zjistit, jak se změní únosnost těchto směsí, pokud jsou vystaveny zvýšené teplotě.
Využití polypropylenových odpadních částic pro stavební tepelné izolace
Baránek, Šimon ; Čermák, Jan (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou odpadové ekonomiky, nakládání s odpady a znovuvyužití v oblasti odpadních plastů. V práci jsou shrnuty informace o tepelně izolačních materiálech, plastech, recyklaci a odpadovém hospodářství s plasty. V experimentální části byly ověřeny možnosti zpracování dostupného plastového odpadu pro výrobu tepelně izolačního materiálu.
Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení
Polášková, Viktorie ; Kobylka, Richard (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti, která se zabývá úpravou a zpracováním odpadů k dalšímu využití. Pomocí vybraných analytických metod zkoumajících vnitřní a vnější prostředí společnosti je zhodnocena celková ekonomická situace společnosti. Na základě výsledků z provedených analýz jsou formulovány návrhy, jejichž realizace by umožnila zlepšit zjištěný stav.
Recyklace fosforu z odpadních vod
Szotkowski, Matěj ; Bojanovský, Jiří (oponent) ; Brummer, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem předložené bakalářské práce je zpracovat přehled metod sloužících k recyklaci fosforu z odpadních surovin, primárně pak z odpadních vod. Úvod práce je věnován problematice spojené se zdroji fosforu, jejich využitím a legislativní stránce recyklace fosforu. Dále jsou rozebrány fyzikálně-chemické a biologické metody recyklace fosforu z odpadních vod a produktů jejich dalšího zpracování v ČOV. Tato část obsahuje popis metod znovuzískávání fosforu, výsledných produktů a realizovaných technologií. Dále je proveden i stručný souhrn k recyklaci fosforu z dalších odpadních surovin obsahujících fosfor a metodám používaným k jeho recyklaci. Následuje vypracovaná ekonomická analýza vybrané metody (PASCH), a to včetně popisu legislativy, zpracovatelského závodu a jednotlivých nákladů spojených s touto metodou. Poznatky získané a shromážděné při tvorbě práce jsou dále diskutovány a shrnuty v závěru.
Odlitky ze slitin TiAl pro turbodmychadla
Kudýn, David ; Malec, Silvestr (oponent) ; Zemčík, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na rozbor intermetalických slitin TiAl. Nejprve rozebírá jejich vlastnosti a jejich změny na základě jejich zpracování a ovlivňování legujícími prvky. Následně jsou zde uvedeny možnosti využití v praxi. Pozornost je soustředěna především na turbodmychadlová kola a jejich porovnání s konvenčními materiály. Dále jsou zde rozebrány jednotlivé způsoby tavení a odlévání a s nimi spojené materiály pro tavící kelímky a formy. Na závěr se práce zabývá možnostmi recyklace zbytkového materiálu.
Výzkum technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek
Michalčíková, Magdaléna ; Kolář,, Karel (oponent) ; Turček,, Peter (oponent) ; Sokolář, Radomír (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je v současnosti jevem ekonomicky rozvinuté společnosti a současně jedním z problémů ochrany životního prostředí. Je proto nezbytně nutné, v zájmu trvale udržitelného rozvoje, sledovat vlivy související s dopadem na naši ekologii, legislativně regulovat produkci odpadů a všestranně podporovat jejich recyklaci a další využití. Stavební a demoliční odpad zaujímá významný podíl z celkového objemu odpadů. Do této kategorie patří i zeminy z výkopových prací. Recyklace těchto materiálů by mohla výrazně omezit množství skládkovaných odpadů a zároveň by tyto materiály mohly být využity jako významný zdroj druhotných surovin. Disertační práce popisuje výzkum a vývoj nové technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelné zálivky. Výsledkem řešení bude suspenze optimálních reologických vlastností, zabezpečující dokonalé obtékání uložených inženýrských sítí. Důraz bude kladen na studium spolupůsobení různých typů zemin se stabilizátory, ztekucujícími či plastifikačními přísadami a jim typickou dispergovatelnou látkou, včetně ověření vyvinuté technologie in situ.
Výroba drtiče na plastový odpad
Květoun, Jan ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh a výrobu drtiče 2H na plastový odpad pro malé firmy, domácnosti a bytové domy. Práce obsahuje stručný popis plastů, jejich vlastností a využití v praxi. Pojednává o nadměrné produkci plastů, necirkulační ekonomice odpadů a nedostatečném zpracování plastového odpadu. Jsou zde uvedeny příklady technologie sběru, třídění a recyklace a jejich možná aplikace v praxi. Součástí je přehled drtičů dostupných na českém a slovenském trhu a jejich vzájemné porovnání. Praktická část práce se soustřeďuje na samotný konstrukční návrh drtiče, jeho jednotlivé komponenty, parametry a ekonomičnost výroby. Součástí příloh je 3D model sestavy drtiče, přehled nakupovaných položek, výkresová dokumentace a fotodokumentace vyrobeného drtiče.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 221 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.