Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sledování obličeje v reálném čase
Ermak, Aleksei ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Práce se věnuje problematice sledování obličeje v reálném čase. Na začátku jsou popsány existující metody sledování objektů a detekce obličejů. V další části se tato práce věnuje návrhu, implementaci a trénování konvoluční neuronové sítě, která se ukázala efektivní pro řešení problematiky sledování obličejů. Dále se  implementovaná síť porovnává s existujícími metodami. Poslední část práce popisuje optimalizaci vytvořené sítě pomocí sady nástrojů společnosti Intel zvané OpenVINO.
Rozpoznávání osob s pomocí snímků obličeje
Lindovský, Michal ; Burget, Radim (oponent) ; Rajnoha, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání osoby mezi několika miliony osob v~řádech několika sekund. V rámci práce se porovnávají dva frameworky sloužící k rozpoznávání obličejů, OpenFace a Face Recognition. Jsou porovnávány výpočetní časy lokalizace a zakódování obličeje. Dále se porovnává přesnost rozpoznání v různých testech např. rozostřený obrázek, změna světlosti, věk osoby, použití slunečních brýlí. Vytvořená webová aplikace slouží k rozpoznání osoby v různých databázích osob. V aplikaci lze přidávat/odebírat databáze osob. Aplikace umožňuje do databáze zařadit osoby automaticky podle pohlaví nebo ručně. Pro zrychlení rozpoznání osoby lze využít více jáder procesoru.
Návrh a tvorba webové služby pro správu rodinných fotografií
Macháč, Jan ; Kindlová, Dita (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh a vytvoření webové aplikace pro správu rodinných fotografií, s důrazem na bezpečnost a transparentnost v oblasti manipulace s poskytnutými osobními údaji. Aplikace bude použitelná na jakémkoliv zařízení disponujícím obrazovkou, prohlížečem a připojením k internetu, a bude nabízet mj. i automatickou detekci tváře na vložených fotografiích.
Detekce hledaných osob ve videu
Bažout, David ; Musil, Petr (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit nástroj umožňující vyhledávání podezřelých osob ve videozáznamu pocházejícího z dohledových kamer. Hledané osoby jsou systému určeny pomocí několika fotografií obličeje. Výstup tvoří informace o výskytu hledaných osob na konkrétních snímcích. Úloha je řešena rozdělením problému na detekci tváře a její následnou identifikaci. Experimenty s existujícími přístupy na vhodných datových sadách zajišťují relevantní porovnání úspěšnosti metod za různých podmínek. Výstupy testů umožňují vybrat vhodné metody a jejich optimální nastavení pro tuto konkrétní úlohu. Práce se zabývá i návrhem vhodné architektury, průzkumem existujících knihoven implementujících zkoumané metody a dalšími způsoby optimalizace výpočtu. Výsledkem je implementace uživatelské aplikace splňující zadané parametry. Její funkce byla otestována na vlastní datové sadě věrně napodobující podmínky reálného provozu.
Určení natočení hlavy na snímku neuronovou sítí
Rybnikár, Lukáš ; Goldmann, Tomáš (oponent) ; Orság, Filip (vedoucí práce)
Umelé neurónové siete nie sú novinkou, ale posledné roky zaznamenali na populárnosti a dostali sa viac do povedomia širokej verejnosti. Táto bakalárska práca sa zameriava na zistenie uhlu, pod ktorým sa nachádza hlava človeka na obrázku pomocou konvolučných neurónových sietí. Oblastí, v ktorých možno neurónové siete využiť, je veľa a posledné roky máme k dispozícií hardvér, ktorý nám umožňuje tieto siete učiť v bežne prístupných podmienkach. V teoretickej časti sa zoznámime s tým čo sú to neurónové siete, ako fungujú, ako sa delia a popíšeme si konvolučné neurónové siete. V praktickej časti sa zoznámime s~nástrojmi, ktoré budeme používať, začneme experimentovať, zisťovať vhodnú konfiguráciu neurónovej siete a pokúsime sa získať čo najlepší výsledok.
Extrakce obličeje zakrytého maskou
Križka, Dominik ; Tinka, Jan (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá viacerými spôsobmi na extrakciu maskovanej tváre za pomoci terahertzového a infračerveného žiarenia. Pre vyriešenie problému bola vytvorená špeciálna databáza fotografií dvanástich ľudí podľa pripravených požiadaviek. Na nich prebiehala analýza pomocou troch prístupov. Prvý využíva ORB a SIFT deskriptory na identifikáciu tváre. Deskriptorom sa nepodarilo úspešne extrahovať maskovanú tvár. Druhý je prediktor zameraný na hľadanie orientačných bodov tváre. Pri nemaskovanej tvári dokáže vyznačiť kontúry tváre pomerne dobre, ale čím viac je tvár maskovaná, tým je vyznačenie orientačných bodov tváre nepresnejšie. Posledný prístup kóduje tváre do číselnej podoby a porovná ich medzi sebou. Úspešnosť výsledkov závisí hlavne od kvality modelu, ktorý bol vytrénovaný na princípe neurónových sietí. Prínosom tejto bakalárskej práce spočíva vo vykonaných experimentoch. V nich sa ukázalo, že za určitých podmienok môže využitie IR žiarenia s technikou porovnania kódovaných tvárí pomôcť k odhaleniu tváre maskovanej pomocou šatky alebo kukly.
Uživatelské rozhraní s využitím mobilního zařízení a kamery
Jelínek, Dalibor ; Kapinus, Michal (oponent) ; Najman, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní, které umožní ovládat mobilní zařízení bez použití rukou za pomocí kamery. Práce zahrnuje rešerši existujících řešení bezdotykového ovládání počítačových zařízení a technologií počítačového vidění relevantních k tomuto tématu. Výstupem praktické části je aplikace pro systém Android sloužící jako webový prohlížeč, který lze ovládat výhradně pohyby obličeje a hlasem.
Rozpoznávání tváří
Benda, Tomáš ; Hradiš, Michal (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozpoznáváním lidí ve videozáznamu, respektive z kamery. K rozeznávání obličejů byla použita konvoluční neuronová síť, díky které získáme několika dimenzionální vektor rysů, pomocí kterého je možno zjistit totožnost osoby. Na systém jsou kladeny nároky, aby byl schopen pracovat v reálném čase a mohl být použit například pro rozpoznávání osob na různých konferencích, či jako součást bezpečnostního systému. Samotný systém je napsán v jazyce Python. Součástí této práce byla vytvořena datová sada ve formě videí s osobami.
Webová galerie s rozpoznáváním osob
Hubl, Lukáš ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou aplikace sloužící jako webová galerie pro ukládání a prohlížení fotografií s možností automatické filtrace na základě obličejů. Probírá nástroje pro tvorbu jednotlivých částí aplikace včetně nástrojů pro automatickou detekci obličejů ve fotografiích a následného automatického rozpoznaní identity, včetně jejich implementace do vytvořené webové aplikace. Ukazuje výsledky testů detekce obličejů a rozpoznání osob na datasetu, který byl vytvořen konkrétně pro tuto práci. Na závěr jsou popsány možnosti dalšího postupu pro vylepšení jednotlivých prvků výsledné aplikace.
Určení azimutu natočení hlavy v záznamu bezpečnostní kamerou
Blucha, Ondřej ; Drahanský, Martin (oponent) ; Goldmann, Tomáš (vedoucí práce)
 Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace k určení natočení hlavy v záznamu pořízeném bezpečnostní kamerou. Celá aplikace se skládá ze tří částí, a to z detekce obličejů, lokalizace charakteristických bodů v obličeji a ze samotného výpočtu úhlů natočení hlavy. Detekce obličejů byla naimplementována pomocí algoritmů Viola-Jones a HOG. Lokalizace charakteristických bodů v obličeji byla provedena pomocí algoritmu založeného na principu aktivní šablony. Samotný výpočet úhlů natočení hlavy byl proveden pomocí dvou metod. První metoda vychází z antropometrických vlastností hlavy a druhá metoda je založena na natáčení modelů hlavy a hledání správné pozice pomocí algoritmu Perspective-n-Point. Následně byly všechny implementované algoritmy otestovány a bylo nalezeno nejvhodnější nastavení parametrů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.