Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pohled rodičů dětí s PAS na systém sociálních služeb v Praze
Jůzová, Aneta ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Bakalářská práce se věnuje mapování sociálních služeb pro děti s PAS a jejich rodiny. První kapitola teoretické části se věnuje historii poruch autistického spektra. V další kapitole popisuji možnosti podpory rodiny s dítětem s PAS. V poslední kapitole teoretické části jsou podrobně popsány sociální služby, které mohou děti s PAS a jejich rodiny využívat s doplněním konkrétních služeb nacházejících se na území hlavního města Prahy. V praktické části práce uvádím kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů, ve kterém zjišťuji, jak jsou v Praze sociální služby pro tyto rodiny dostupné - informačně, finančně, lokálně, nebo kapacitně.
Selective complexation of transition metals ions
Beliš, Marek ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Radionuklidy mědi disponují fyzikálními vlastnostmi vhodnými pro využití v nukleární medicíně. Důležitou součástí jejich přípravy je jejich separace od mateřských prvků, zejména zinku či niklu. Aktuálně využívané metody separace mají své limity, což otvírá prostor pro hledání nových postupů. Částí této práce je příprava jednoduchých iontoměničů a studium jejich selektivity. Další část práce se věnuje optimalizaci syntetických kroků vedoucích k novým bifunkčním ligandům ve formě vhodné pro další navázání na polymerní nosič a tvorbě nové skupiny iontoměničů.
Reaktivita a vlastnosti analog trifosfátu
Šrein, Jakub ; Kubíček, Vojtěch (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
V této práci byly zkoumány reakce vedoucí k uzavírání kruhů přes methylenové můstky ve strukturách obsahujících motiv PCPCP. Bylo zjištěno, že při těchto reakcích vzniká velké množství izomerů. Některé tyto izomery se podařilo charakterizovat pomocí NMR a MS spektroskopie. Směsi izomerů se nepodařilo rozdělit, a proto u většiny nebyla zjištěna absolutní konfigurace Dále byly provedeny potenciometrické titrace kyseliny bis(methylenfosfonáto)fosfinové. Kromě upřesnění disociačních konstant byly zkoumány interakce s lithnými, vápenatými, měďnatými a zinečnatými ionty. Pomocí potenciometrické a NMR titrace byla zkoumána interakce bis(methylenfosfonáto)fosfinové kyseliny s ethylendiaminem. Výsledky ukazují vznik aduktů vázaných vodíkovou vazbou.
Povědomí studentů gymnázií o zrakovém postižení a komunikaci s jedinci se zrakovým postižením
Veselá, Michaela ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Ježek, Václav (oponent)
(česky) Bakalářská práce se zabývá povědomím studentů gymnázií o zrakovém postižení a komunikaci s jedinci se zrakovým postižením. Cílem práce je zjistit míru informovanosti studentů gymnázií o problematice zrakového postižení, které úzce souvisí s pochopením, přijetím a následným způsobem informování o zrakovém postižení pro současné i budoucí generace středoškolských studentů a mládeže v naší společnosti. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to první teoretickou a druhou část praktickou. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky zrakového postižení, vymezuje základní terminologii, charakterizuje a klasifikuje zrakové vady, zabývá se příčinami postižení a důsledky zrakového postižení v osobní a sociální rovině. Také se věnuje komunikaci s jedinci se zrakovým postižením, kompenzačními pomůckami a rehabilitaci pro zrakově postižené osoby. Druhá, praktická část, mapuje povědomí studentů gymnázií o problematice zrakového postižení. Zajímá se o informovanost studentů v oblasti služeb, komunikace a doprovázení osob se zrakovým postižením a používáním kompenzačních pomůcek. Dále uvádí osobní zkušenosti studentů gymnázií se zrakově postiženými osobami. K výzkumnému šetření pro mou bakalářskou práci jsem zvolila kvantitativní metodu. Sběr dat probíhal pomocí dotazníkového šetření mezi studenty...
Podporované zaměstnání jako nástroj sociálního začleňování
Makrlíková, Petra ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Cílem mé bakalářská práce ,,Podporované zaměstnání jako nástroj sociálního začleňování" je analyzovat službu určenou lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání na otevřeném trhu práce. Cílová skupina této služby potřebuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo sociální situaci odbornou pomoc při nalezení práce. Teoretická část práce zabývá principy, vznikem a zastoupením služby Podporovaného zaměstnání v České republice. Teoretická část se zaměřuje také na problematiku osob se zdravotním postižením, mechanismy zapojování do společnosti, právo na práci a zaměstnání, otázky nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Praktická část práce vychází z výsledků kvalitativního výzkumu autorky této práce. Srovnává životní situaci lidí, kteří využívají/li službu podporovaného zaměstnání a lidí, kteří se s touto službou nikdy nesetkali.
Sociální podnikání jako příležitost pro uplatnění starších osob na trhu práce
Holasová, Lenka ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Bočková, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce si dala za cíl zjistit možnosti zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích v České republice. V teoretické části je popsána definice sociálního podnikání, jeho legislativní ukotvení spolu s příklady podniků v Evropě a v České republice. Starší osoby jsou vymezeny podle svých charakteristik a také podle možného propojení s dlouhodobou nezaměstnaností. Empirická část se věnuje celkové situaci starších osob v sociálních podnicích a dále možným ovlivňujícím faktorům jejich zaměstnanosti v tomto druhu podniků. Výzkumná rešerše přinesla zjištění, že vybraná cílová skupina patří k nejohroženějším na trhu práce a že se současně jedná o jednu z nejméně podporovaných a sledovaných skupin nejen v sociálních podnicích. Osoby 50+ však s největší pravděpodobností budou v budoucnosti tvořit důležitou skupinu na trhu práce. V závěru práce se tedy klade důraz na změnu pohledu na cílovou skupinu, jejich nutnou podporu nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale zejména na využití příležitosti zaměstnávání takových osob v sociálním podnikání. Klíčová slova sociální ekonomie, sociální podnikání, sociální podnik, starší osoby, osoby 50+, dlouhodobá nezaměstnanost, Age management
Fosfonátové a fosfinátové deriváty dipicolylaminu
Hlinová, Veronika ; Kubíček, Vojtěch (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
V rámci této práce byl připraven fosfonátový a dva fosfinátové deriváty dipicolylaminu. Byly stanoveny protonizační konstanty připravených ligandů prostřednictvím potencio- metrických a NMR titrací. Koordinační chování látek bylo studováno kombinací potenciometrie a spektrofotometrie v UV-VIS oblasti. Jejich prostřednictvím byly vypočteny konstanty stability s vybranými ionty přechodných kovů - Cu2+ , Ni2+ a Zn2+ a ionty kovů alkalických zemin - Ca2+ , Mg2+ . Byly připraveny monokrystaly látek, což umožnilo studium jejich acidobazického a komplexotvorného chování v pevné fázi.
Kontrastní látky pro 19F MRI
Koucký, Filip ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Pro metodu 19 F MRI jako takovou je nezbytné využití fluorovaných kontrastních látek s krátkými relaxačními časy. Paramagnetické kovy značně zkracují relaxační časy v závislosti na vzdálenosti relaxujícího jádra od paramagnetického iontu kovu. Tato práce si dala za úkol syntetizovat vhodný ligand obsahující atomy fluoru a vytvořit komplexy s Ni2+ a Cu2+ . Vzhledem k výběru zkoumaných iontů byl zvolen jako výchozí makrocyklus 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan (cyklam), který byl substituován koordinujícími pendantními skupinami obsahujícími atomy fluoru. Klíčová slova: Cyklam; Kontrastní látky; Fosfinové kyseliny, 19 F MRI, Paramagnetická relaxace, d-kovy
Životní změna seniorů způsobená přechodem do domova pro seniory
Vrtišková, Šárka ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje seniorům a změnám v jejich životě. Teoretická část pojednává o problematice sociálních problémů ve stáří. Stručně charakterizuje stáří, tělesné i psychické změny, přičemž se soustřeďuje na změny v oblasti začleňování do společnosti a změny ve vztahu k dětem a vnukům a také je zde nastíněna adaptace. Ve výzkumné části se snažím prostřednictvím rozhovorů se seniory, kteří jsou klienty pobytového zařízení domova pro seniory zjistit, co předcházelo jejich rozhodnutí vstoupit do domova pro seniory. Také jak tuto změnu přijali a jestli vůbec. Jaké aspekty při této změně pro ně byly nejtěžší anebo naopak, co jim při tomto přechodu nejvíce pomohlo.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VOJTÍŠEK, Petr
2 Vojtíšek, Pavel
11 Vojtíšek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.