Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reaktivita a vlastnosti analog trifosfátu
Šrein, Jakub ; Kubíček, Vojtěch (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
V této práci byly zkoumány reakce vedoucí k uzavírání kruhů přes methylenové můstky ve strukturách obsahujících motiv PCPCP. Bylo zjištěno, že při těchto reakcích vzniká velké množství izomerů. Některé tyto izomery se podařilo charakterizovat pomocí NMR a MS spektroskopie. Směsi izomerů se nepodařilo rozdělit, a proto u většiny nebyla zjištěna absolutní konfigurace Dále byly provedeny potenciometrické titrace kyseliny bis(methylenfosfonáto)fosfinové. Kromě upřesnění disociačních konstant byly zkoumány interakce s lithnými, vápenatými, měďnatými a zinečnatými ionty. Pomocí potenciometrické a NMR titrace byla zkoumána interakce bis(methylenfosfonáto)fosfinové kyseliny s ethylendiaminem. Výsledky ukazují vznik aduktů vázaných vodíkovou vazbou.
Povědomí studentů gymnázií o zrakovém postižení a komunikaci s jedinci se zrakovým postižením
Veselá, Michaela ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Ježek, Václav (oponent)
(česky) Bakalářská práce se zabývá povědomím studentů gymnázií o zrakovém postižení a komunikaci s jedinci se zrakovým postižením. Cílem práce je zjistit míru informovanosti studentů gymnázií o problematice zrakového postižení, které úzce souvisí s pochopením, přijetím a následným způsobem informování o zrakovém postižení pro současné i budoucí generace středoškolských studentů a mládeže v naší společnosti. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to první teoretickou a druhou část praktickou. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky zrakového postižení, vymezuje základní terminologii, charakterizuje a klasifikuje zrakové vady, zabývá se příčinami postižení a důsledky zrakového postižení v osobní a sociální rovině. Také se věnuje komunikaci s jedinci se zrakovým postižením, kompenzačními pomůckami a rehabilitaci pro zrakově postižené osoby. Druhá, praktická část, mapuje povědomí studentů gymnázií o problematice zrakového postižení. Zajímá se o informovanost studentů v oblasti služeb, komunikace a doprovázení osob se zrakovým postižením a používáním kompenzačních pomůcek. Dále uvádí osobní zkušenosti studentů gymnázií se zrakově postiženými osobami. K výzkumnému šetření pro mou bakalářskou práci jsem zvolila kvantitativní metodu. Sběr dat probíhal pomocí dotazníkového šetření mezi studenty...
Podporované zaměstnání jako nástroj sociálního začleňování
Makrlíková, Petra ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Cílem mé bakalářská práce ,,Podporované zaměstnání jako nástroj sociálního začleňování" je analyzovat službu určenou lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání na otevřeném trhu práce. Cílová skupina této služby potřebuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo sociální situaci odbornou pomoc při nalezení práce. Teoretická část práce zabývá principy, vznikem a zastoupením služby Podporovaného zaměstnání v České republice. Teoretická část se zaměřuje také na problematiku osob se zdravotním postižením, mechanismy zapojování do společnosti, právo na práci a zaměstnání, otázky nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Praktická část práce vychází z výsledků kvalitativního výzkumu autorky této práce. Srovnává životní situaci lidí, kteří využívají/li službu podporovaného zaměstnání a lidí, kteří se s touto službou nikdy nesetkali.
Sociální podnikání jako příležitost pro uplatnění starších osob na trhu práce
Holasová, Lenka ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Bočková, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce si dala za cíl zjistit možnosti zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích v České republice. V teoretické části je popsána definice sociálního podnikání, jeho legislativní ukotvení spolu s příklady podniků v Evropě a v České republice. Starší osoby jsou vymezeny podle svých charakteristik a také podle možného propojení s dlouhodobou nezaměstnaností. Empirická část se věnuje celkové situaci starších osob v sociálních podnicích a dále možným ovlivňujícím faktorům jejich zaměstnanosti v tomto druhu podniků. Výzkumná rešerše přinesla zjištění, že vybraná cílová skupina patří k nejohroženějším na trhu práce a že se současně jedná o jednu z nejméně podporovaných a sledovaných skupin nejen v sociálních podnicích. Osoby 50+ však s největší pravděpodobností budou v budoucnosti tvořit důležitou skupinu na trhu práce. V závěru práce se tedy klade důraz na změnu pohledu na cílovou skupinu, jejich nutnou podporu nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale zejména na využití příležitosti zaměstnávání takových osob v sociálním podnikání. Klíčová slova sociální ekonomie, sociální podnikání, sociální podnik, starší osoby, osoby 50+, dlouhodobá nezaměstnanost, Age management
Fosfonátové a fosfinátové deriváty dipicolylaminu
Hlinová, Veronika ; Kubíček, Vojtěch (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
V rámci této práce byl připraven fosfonátový a dva fosfinátové deriváty dipicolylaminu. Byly stanoveny protonizační konstanty připravených ligandů prostřednictvím potencio- metrických a NMR titrací. Koordinační chování látek bylo studováno kombinací potenciometrie a spektrofotometrie v UV-VIS oblasti. Jejich prostřednictvím byly vypočteny konstanty stability s vybranými ionty přechodných kovů - Cu2+ , Ni2+ a Zn2+ a ionty kovů alkalických zemin - Ca2+ , Mg2+ . Byly připraveny monokrystaly látek, což umožnilo studium jejich acidobazického a komplexotvorného chování v pevné fázi.
Kontrastní látky pro 19F MRI
Koucký, Filip ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Pro metodu 19 F MRI jako takovou je nezbytné využití fluorovaných kontrastních látek s krátkými relaxačními časy. Paramagnetické kovy značně zkracují relaxační časy v závislosti na vzdálenosti relaxujícího jádra od paramagnetického iontu kovu. Tato práce si dala za úkol syntetizovat vhodný ligand obsahující atomy fluoru a vytvořit komplexy s Ni2+ a Cu2+ . Vzhledem k výběru zkoumaných iontů byl zvolen jako výchozí makrocyklus 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan (cyklam), který byl substituován koordinujícími pendantními skupinami obsahujícími atomy fluoru. Klíčová slova: Cyklam; Kontrastní látky; Fosfinové kyseliny, 19 F MRI, Paramagnetická relaxace, d-kovy
Životní změna seniorů způsobená přechodem do domova pro seniory
Vrtišková, Šárka ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje seniorům a změnám v jejich životě. Teoretická část pojednává o problematice sociálních problémů ve stáří. Stručně charakterizuje stáří, tělesné i psychické změny, přičemž se soustřeďuje na změny v oblasti začleňování do společnosti a změny ve vztahu k dětem a vnukům a také je zde nastíněna adaptace. Ve výzkumné části se snažím prostřednictvím rozhovorů se seniory, kteří jsou klienty pobytového zařízení domova pro seniory zjistit, co předcházelo jejich rozhodnutí vstoupit do domova pro seniory. Také jak tuto změnu přijali a jestli vůbec. Jaké aspekty při této změně pro ně byly nejtěžší anebo naopak, co jim při tomto přechodu nejvíce pomohlo.
Nabídka a význam svépomocných skupin v ČR se zaměřením na Prahu
Hrušková, Eliška ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Přestože jsou svépomocné skupiny zajímavým fenoménem a můžou sloužit jako významné doplnění sociálních služeb, v České republice se těší jen malé míře pozornosti. Diplomová práce se proto snaží v teoretické části podrobněji popsat, jakým způsobem svépomocné skupiny fungují, čím mohou být pro oblast sociální práce přínosné a obohacující a v čem jsou naopak jejich limity a rizika. Podrobněji se zabývá vlastnostmi, typologií a účinnými prvky skupin. Praktická část zjišťuje, v jaké situaci se české svépomocné skupiny nacházejí, a to prostřednictvím výzkumu, který mapuje činnost sociálních služeb a skupin identifikovaných pomocí internetového vyhledávače a registru poskytovatelů sociálních služeb. Cílem výzkumu je zmapovat nabídku svépomocných skupin na území České republiky a blíže popsat jejich rozložení z hlediska krajů a typů jednotlivých skupin. Výsledkem provedeného výzkumu je vytvoření adresáře aktivních svépomocných skupin, který by měl sloužit k praktickým účelům sociálních pracovníků i potencionálních klientů skupin.
Ligandové systémy pro komplexaci zirkonia
Hacaperková, Eliška ; Kubíček, Vojtěch (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Cílem této diplomové práce byla příprava makrocyklických ligandu pro kom- plexaci kationtu Zr4+ z hlediska jejich potenciálního využití jako kontrastní látky v pozitronově emisní tomografii. Byly navrženy ligandy L1, L2 a L3 s HOPO, maltolovými a hydroxamátovými pendantními rameny. Pokusy o přípravu L1 a L2 byly neúspěšné. Ligand L3 byl připraven a potenciomet- rickou titrací byly určeny jeho protonizační konstanty. Také byly zkoumány komplexy [Zr4+ (L3)]. Dále byl připraven katecholový ligand L4 a zkoumány jeho koordinační sloučeniny s ionty Zn2+ , Ga3+ a Zr4+ . 1
Příprava a katalytické vlastnosti fosfinoferrocenového guanidinu
Bárta, Ondřej ; Štěpnička, Petr (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Shrnutí Název práce: Příprava a katalytické vlastnosti fosfinoferrocenového guanidinu Autor: Ondřej Bárta Instituce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra anorganické chemie Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Polární fosfinové ligandy nalezly uplatnění v celé řadě homogenních i bifázových katalytických procesů. Většina těchto fosfinů je substituována aniontovými funkčními skupinami. Naopak funkcionalizace kationtovými substituenty není zcela běžná, ačkoli jejich zavedení do molekuly může příznivě ovlivnit katalytický účinek daného ligandu. Zejména v případě dusíkatých bazí se může projevit vliv jejich bazicity a schopnosti vytvářet vodíkové vazby. V rámci této práce byl připraven N-[1′-(difenylfosfino)ferrocenylmethyl]guanidin (3) ve formě jeho hydrochloridu přímou guanylací 1′-(difenylfosfino)-1-(aminomethyl)ferrocenu (2) (viz schéma). Posléze byly připraveny palladnaté komplexy tohoto ligandu, mimo jiné neobvyklý zwitteriontový komplex [PdCl3(3H)], a z rentgenostrukturních dat byla určena jejich krystalová struktura. Katalytické vlastnosti ligandu 3 a komplexu [PdCl3(3H)] byly studovány v Suzukiho- Miaurově spojovací reakci mezi para-substituovanými arylbromidy a bicyklickými triolboráty typu K[MeC(CH2O)3BC6H4Y] za vzniku bifenylů. Bylo zjištěno, že reakce poskytuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VOJTÍŠEK, Petr
2 Vojtíšek, Pavel
11 Vojtíšek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.