Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mediální obraz Strany nezávislosti Spojeného království ve vybraných britských médiích v letech 2014-2016
Rukavička, Tomáš ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Tato práce zkoumá mediální obraz Strany nezávislosti Spojeného Království v letech 2014-2016 ve vybraných britských médiích, kde sleduje společná klíčová slova, která média ve článcích o straně používají. Snaží se zjistit, zda se tato slova dají označit za hlavní v souvislosti s médii vytvářenými mediálními obrazy strany a na tyto obrazy navazujícím zařazením strany do politického spektra Spojeného království. Přes krátkou historii Strany nezávislosti Spojeného království - UKIP obsahuje práce kapitoly o pravicovém populismu a euroskepticismu. Následuje analýza vybraných britských médií na základě čtyř stanovených klíčových slov. Pro jejich sledování byly použity novinové články zpravodajství The Guardian, The Telegraph a BBC News. Vybrána byla slova a slovní spojení euroskepticismus, imigrace, kritika politického systému a organizační změny uvnitř strany. Práce analyzuje v 50 nejvíce relevantních článcích k těmto tématům z let 2014-2016 tendenci jejich používání s vyobrazením frekvence těchto slov ukazující vývoj jejich výskytu ve článcích. Tři analyzovaná média poskytla tři zobrazení UKIPu, která jsou sice různá, ale zároveň mají hodně společného. BBC News UKIP nazývalo stranou středně pravicovou, The Guardian s tímto výrokem do značné míry souhlasil, až na pár radikálnějších rysů, které ve...
Tony Blair a morální argumenty v zahraniční politice
Handl, Vladimír ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Během deseti let v premiérském křesle vedl Tony Blair Velkou Británii do celkem pěti vojenských operací, více než jakýkoliv premiér v moderních dějinách. Ani jednu z těchto operací není možné považovat za operaci, která byla v národním zájmu. Tony Blair proto musel pro zdůvodnění nasazení britských sil používat jiný způsob legitimizace. Ve svých projevech se proto soustředil na užívání morálních argumentů, jež se stalo v průběhu devadesátých let přijatelným, zejména díky změnám na mezinárodním poli. Tato práce zkoumá, jaké morální argumenty Blair užíval a jak s nimi pracoval. Tyto argumenty zkoumá na nejdůležitějších operacích, do kterých Tony Blair Británii zapojil, tedy do operací v Iráku, Afghánistánu a Kosovu.
Ovlivňuje členství v Evropské unii postoj k reformě Rady bezpečnosti OSN? Srovnání případů Německa a Japonska
Franěk, Robert ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Reforma Rady bezpečnosti OSN se již pomalu stává evergreenem mezinárodní politiky. Existuje mnoho návrhů, ale nedaří se najít dostatečnou shodu na žádném z nich. Jedním z hlavních kandidátů na nového stálého člena je Německo, které zveřejnilo svou kandidaturu v roce 1992. V průběhu 90. let se také objevily první návrhy, zmiňující možnost budoucího stálého členství pro Evropskou unii jako celek. Tato práce se snaží přispět do debaty o europeizaci zahraničních politik členských států EU. Cílem je zjistit, zda je německá kandidatura na stálé křeslo v RB ovlivněna členstvím této země v EU. Pro lepší rozeznání možného europeizačního efektu je provedena komparace s Japonskem, které zveřejnilo svou kandidaturu pouze o rok později a vykazuje podobné charakteristiky jako Německo. V práci je použita metoda obsahové analýzy pro srovnání německé a japonské argumentace ohledně čtyř témat: spravedlivého zastoupení v Radě bezpečnosti, ekonomické síly, multilaterální spolupráce a zodpovědnosti a závazků.
Postoje českých mládežnických politických organizací k Evropské unii
Kříž, Václav ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Diplomová práce se soustředí na postoje členských základen vybraných mládežnických České republice k že lze mládežnické politické organizace identifikovat jako agenty rámci širšího tématu politické participace řešit jejich vliv na formování postojů a názory jejich členů. Práce se v rámci vymezení tématu zaměřila na vybraných osm mládežnických ANO, Mladí zelení, Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté a mSTAN. Teoretický základ práci dává studium euroskepticismu, přičemž je v rámci práce využita typologie C. Flooda a S. Usherwooda. Tato typologie se škálou šesti možných pozic je navázána na šest scénářů možného vývoje, které vycházejí z pěti scénářů prezentovaných Evropskou komisí v rámci Bílé knihy o budoucnosti Evropy a jejím dalším směřování. Tímto provázáním je vyžitých škál. Potřebná data byla pro účely analýzy zjištěna prostřednictvím dotazníkového šetření. Práce dochází k závěru, že jsou mládežnické politické hlediska formování postojů jejich členů k egrace. Zároveň dochází ke zjištění, že lze obecně tvrdit, že jsou postoje členů vybraných mládežnických politických organizací poměrně prointegrační, a to v obou představených škál. Zároveň práce došla k závěru, že je možné vnímat obě dvě š navzájem se doplňující analytické nástroje, ale není možné jejich provázání v adekvátní míře.
Postoj evropské "Pětky" k první britské přihlášce do Evropského hospodářského společenství
Hrdý, Pavel ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Práce se zabývá obdobím od podání britské přihlášky do Evropského hospodářské společenství až po její zamítnutí francouzským vetem a zaměřuje se na všechny členské státy evropských společenství vyjma Francie. Cílem této práce je zjistit, zda měly státy Evropského hospodářského společenství při vyjednávání britské přihlášky jednotný postoj, do jaké míry se státy ve svých postupech při jednání s Británií shodovaly a zda tyto jejich kroky měly nějaký reálný vliv na danou situaci. Tato práce je přehledová studie, která používá komparativní analýzu. V první části je představeno období 50. let v evropské integraci. Druhá kapitola se zaobírá představením jednotlivých států, jejich zájmů a postoupených kroků. V třetí části dochází k zodpovězení výzkumné otázky a shrnutí zjištěných faktů. Na základě zjištěných údajů dochází tato práce k závěru, že názorová homogenita nebyla všudypřítomná, ale projevovala se pouze v základních otázkách, pod povrchem se názory rozcházely. Některé státy sice vyvíjely snahu k nápravě francouzského veta, ale do důsledku neměly šanci na úspěch, protože došlo k blokaci těchto snah ze strany osoby Konráda Adenauera.
Panovnice Alžběta II. jako symbol britské národní identity v letech 1997-2017
Bartoňová, Kristýna ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Britská panovnice Alžběta II. je nedílnou součástí britské národní identity, a to dle odborných názorů i dle oficiálních stránek britské vlády. Ovšem způsob, kterým se podílí na udržování britské identity není dostatečně popsán. Proto se tato bakalářská pr panovnice Alžběty II. v udržováním britské národní identity. Analyzuje, zda a jakým způsobem se panovnice podílí na udržování britské národní identity. Nejprve rozebírá přibližuje složitost tohoto pojmu a směry, kterými lze národní identitě přistupovat. Pokračuje definicí britské identity. Dále, na základě odborných studií a názorů, stejně jako na základě názorů britských žurnalistů a obyvatel představuje hlavní oblasti a složky britské národní identity. Tímto způsobem stanovuje oblasti, ve kterých by se panovnice měla při udržování národní identity pohybovat. Těmito oblastmi jsou politicko ideologická identita národa, kulturní identita a společná historie a paměť. V , zda je panovnice Alžběta těchto oblastech činná a jakým způsobem udržuje a posiluje jednotlivé složky identity. Analyzuje, jakým způsobem panovnice reálně o tuto identitu pečuje. Jsou monitorovány jednotlivé události, kterých se panovnice účastní, jednotlivé proslovy a styl jakým je Spojené království prezentováno na charitativní činnost. Díky poznatkům z analýzy královniných činností je v...
Reflexe britské invaze do Iráku 2003
Žáčková Motalová, Tereza ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Práce se zabývá britskou intervencí v Iráku 2003 a jejím vyobrazením v memoárech čtyř významných představitelů Velké Británie. Jedná se o ministerského předsedu Tonyho Blaira, ministra zahraničních věcí Jacka Strawa, ministryni pro rozvojovou pomoc Clare Shortovou a v neposlední řadě o předsedu Dolní komory Robina Cooka. Text je analýzou memoárů výše uvedených osob a popisem událostí, které bezprostředně vedly k vojenské intervenci v Iráku, stejně jako zachycuje dobu několika následujících týdnů. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem se aktéři vyrovnávají s událostmi let 2002 a 2003, v čem se liší jejich přístup. První část textu je teoreticko- metodologické vymezení, nalezneme zde specifika memoárové literatury a přístupy k ní. Druhá část je krátké faktické shrnutí oněch událostí. Třetí část je analýza pamětí, která má čtenáři pomoci zodpovědět výzkumnou otázku.
Koncepční přístupy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spolkové republiky Německo k protiteroristickým legislativním opatřením
Hajn, Ondřej ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Protiteroristická legislativa prošla v Evropě po útocích z 11. září 2001 výraznými proměnami. V práci Koncepční přístupy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spolkové republiky Německo k protiteroristickým legislativním opatřením autor demonstruje rozdílný přístup Spojeného království a Německa k problematice protiteroristických zákonů od roku 2001 do roku 2016. Na začátku práce autor osvětluje problém s charakterizováním pojmu terorismus v dnešní době a to, jak je tento pojem ukotven v legislativě obou zemí. Hlavní stať práce je následně rozdělena podle země do dvou větších bloků. V každé zemi byly vybrány tři zákony, kterým se autor věnuje podrobněji. Zde se práce zaměřuje na největší změny oproti předešlým legislativním úpravám. Relevantnost popisovaných zákonů je postavena na míře změn, které zavádějí, především pak oblasti, které daný zákon přímo ovlivňuje. Autor se v práci věnuje i debatám, které vznik daných zákonů doprovázely. Předkládaná práce tak chce na příkladu dvou důležitých aktérů na poli evropské bezpečnosti demonstrovat rozdílný přístup k protiteroristické legislativě. Klíčová slova Spojené království, Německo, terorismus, protiterorismus, legislativa, zákony, přístup
Lidskoprávní dialog mezi regionálními organizacemi: případová studie EU-ASEAN
Boháčová, Zuzana ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o lidskoprávním dialogu mezi Evropskou unií a Sdružením národů jihovýchodní Asie. Přibližuje tento dialog v kontextu interregionálních vztahů a snaží se odpovědět na otázku, zdali je odlišný koncept členství v těchto regionálních organizacích překážkou ve vzájemném lidskoprávním dialogu. Zatímco pro Evropskou unii jsou hodnoty lidských práv a demokracie nezbytnou podmínkou pro členství v této organizaci a zároveň jsou součástí její identity, ASEAN žádné takové podmínky svým členům neukládá. Rozdíl mezi organizacemi je i v pojetí národní suverenity nebo přístupu k tomu jak své členy socializovat. Na konkrétních příkladech Východního Timoru a Myanmaru tak práce ukazuje rozdílné reakce organizací na porušování lidských práv v těchto zemích. Dále i pomocí rozboru společných dokumentů z ministerských zasedání ASEAN-EU práce rekapituluje průběh lidskoprávního dialogu mezi organizacemi od 90. let do dneška a ukazuje neshody, ke kterým během něj docházelo. V závěru tak práce dochází k názoru, že lidskoprávní dialog ve sledovaném období skutečně výrazně nepostoupil i z důvodu podstatně odlišného konceptu členství v daných organizacích.
Mediální obraz evropské uprchlické krize ve vybraných britských denících
Kvítková, Alena ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá mediální reprezentací evropské uprchlické krize ve vybraných britských denících v době její kulminace na přelomu září a října 2015. Práce si klade za cíl prozkoumat na vzorku čtyř periodik, mezi nimiž jsou rovnoměrně zastoupeny tabloidy a broadsheety i pravicově a levicově tíhnoucí periodika, převažující mediální rámce i kladnost či negativnost celkového obrazu uprchlické krize. Práce nejprve analyzuje mediální rámce i z nich vyplývající mediální obrazy periodik The Guardian, The Times, The Daily Mirror a The Daily Mail a následně porovnává výsledky různých druhů periodik. Prozkoumá tak tendence k odlišnému zobrazování událostí v pravicově a levicově orientovaných denících či tabloidech a broadsheetech. Důležitým aspektem práce je rovněž vyvození nejčastěji užívaných mediálních rámců a celkového obrazu uprchlické krize postavených na výsledcích ze všech čtyř deníků a následná konfrontace těchto výsledků s průzkumy veřejného mínění z Velké Británie. Bakalářská práce tak prozkoumá teorie, že jsou uprchlické krize velmi často spojovány s negativitou, nebo že se média a veřejnost vzájemně ovlivňují a média tak mohou být jakousi sondou do názorů společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.