Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Multimarkerový přístup v diagnostice kardiologickckých onemocnění s využitím proteinových biočipů
Vašatová, Martina ; Tichý, Miloš (vedoucí práce) ; Gregor, Jaroslav (oponent) ; Jabor, Antonín (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: RNDr. Martina Vašatová Školitel: prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Název disertační práce: Multimarkerový přístup v diagnostice kardiologických onemocnění s využitím proteinových biočipů Úvod: Sledování biochemických markerů poškození myokardu hraje důležitou roli v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění. U akutního infarktu myokardu (AIM) bez nebo s elevacemi ST segmentů (NSTEMI, STEMI) je zvýšení kardiálních biomarkerů jedním z hlavních diagnostických kritérií. European Society of Cardiology, American College of Cardiology Foundation, American Heart Association a World Heart Federation publikovali novou univerzální definici infarktu myokardu, která zahrnuje detailní návody pro použití kardiálních markerů při podezření na AIM. V první řadě je doporučeno stanovení kardiálních troponinů T a I (cTnT a cTnI) jako markerů nekrózy myokardu a kvantifikace myoglobinu (MYO) a hmotnostní koncentrace MB izoenzymu kreatinkinázy (CKMB mass) při diagnostice reinfarktu. Kromě akutního koronárního syndromu může také docházet k poškození myokardu u jiných kardiovaskulárních onemocnění, během různých léčebných procedur a výkonů (např. perkutánní koronární intervence, radiofrekvenční ablace atd.) nebo při léčbě...
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR
ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; Ekotoxa, Opava ; SEVEn, o.p.s., Praha ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Kantor, Čestmír ; Skybová, Marie ; Heppner, Petr ; Kohoutek, Jiří ; Holoubek, Ivan ; Vrubel, Jiří ; Szomolányiová, Jana ; Tichý, Miloš ; Mitera, Jiří ; Machálek, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan
Svazek obsahuje závěrečné zprávy k jednotlivým dílčím úkolům: DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování); Příloha 3 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení emisních faktorů; Příloha 2 - Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke stanovení persistentních organických látek (POP) ze stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší podle vyhl. MŽP č. 117/1997 Sb. a protokolu o POP k úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států (Aarhus, 24. 6. 1998); Příloha 1 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení koncentrací těžkých kovů a persistentních organických polutantů v emisích ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší; DÚ 06 Provedení měření emisí těžkých kovů a persistentních organických polutantů na určených zdrojích; DÚ 05 Emisní bilance respektující stav a vývoj inventarizace emisí v České republice a v zahraničí; DÚ 04 aplikace matematických modelů uznaných na úrovni EHK-OSN pro prognózu emisí a jejich dopadu v reálných podmínkách České republiky; DÚ 03 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší oxidy dusíku a příbuznými látkami (Emisní faktory NOx pro testované stacionární a mobilní zdroje emisí; Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování emisemi amoniaku a vybraných látek NM VOC; Aplikace matematického modelu CALINE pro stanovení měrné emise NOx a nejvýznamnějších látek VOC z mobilních zdrojů); DÚ 02 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší emisemi persistentních organických látek a získání objektivních informací o úrovni znečištění těmito látkami na území České republiky; DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 TICHÝ, Martin
1 Tichý, Marek
1 Tichý, Marko
3 Tichý, Martin
14 Tichý, Michal
2 Tichý, Mikuláš
6 Tichý, Milan
1 Tichý, Miloslav
8 Tichý, Miloň
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.