Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 221 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Indexing of Big Text Data and Searching in the Indexed Data
Kozák, David ; Smrž, Pavel (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
The topic of this thesis is semantic searching over big textual data. The goal is to design and implement a search engine that queries the semantically enhanced documents efficiently and has a user friendly interface for working with the results. Firstly, state of the art solutions along with their strengths and shortcomings are analyzed. Then a design for new search engine is presented along with a specialized query language. The system consists of components for indexing and searching the documents, management server, compiler for the query language and two clients, web based and command line. The engine has been successfully designed, developed and deployed and is available via the Internet. As a result of that, the possibility of using of the semantic searching is available to a wide audience.
Machine Learning for Question Answering in Czech
Pastorek, Peter ; Fajčík, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
This Master's thesis deals with teaching neural network question answering in Czech. Neural networks are created in Python programming language using the PyTorch library. They are created based on the LSTM structure. They are trained on the Czech SQAD dataset. Because Czech data set is smaller than the English data sets, I opted to extend neural networks with algorithmic procedures. For easier application of algorithmic procedures and better accuracy, I divide question answering into smaller parts.
Klasifikace vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu
Ondřej, Karel ; Doležal, Jan (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá extrakcí vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu. V teoretické části práce je rozebrána problematika reprezentace přirozeného jazyka pro strojové zpracování. Následně jsou definovány dvě dílčí úlohy extrakce vztahů, a to rozpoznávání pojmenovaných entit a klasifikace vztahu mezi nimi, včetně shrnutí dnešních nejmodernějších řešení. V praktické části práce je navržen systém pro automatickou extrakci vztahů mezi pojmenovanými entitami ze stažených webových stránek. Model pro klasifikaci vztahů mezi entitami je založen na předtrénovaném modelu sítě typu transfomers. V práci jsou porovnány čtyři předtrénované modely, a to BERT, XLNet, RoBERTa a ALBERT.
Analysis of Product Reviews
Klocok, Andrej ; Doležal, Jan (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Online store customers generate vast amounts of product and service information through reviews, which are an important source of feedback. This thesis deals with the creation of a system for the analysis of product and shop reviews in the czech language. It describes the current methods of sentiment analysis and builds on current solutions. The resulting system implements automatic data download and their indexing, subsequently sentiment analysis together with text summary in the form of clustering of similar sentences based on vector representation of the text. A graphical user interface in the form of a web page is also included. A review data set with a total of more than six million reviews was created during the semester along with an interface for easy data export.
Automatické zařazování neznámých slov na základě derivačních vazeb
Faltusová, Marie ; Dytrych, Jaroslav (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému pro automatické zařazování neznámých slov na základě derivačních vazeb. Pro tento účel byl systém navržen tak, aby z~elektronických slovníkových dat získával derivační vazby a jejich rozborem z nich vytvářel slovotvorné modely. Na základě těchto znalostí je poté možné začleňovat nezařazená slova do stávajících hnízd, utvořených ze získaných vazeb, a jejich modelů, případně vytvářet nové. Čtenář bude postupně seznámen s důvody, které vedou k neustálé proměně či rozšiřování slovní zásoby, budou vysvětleny způsoby, jakými se odvozují slova v českém jazyce, a jak lze získat informace o změnách slov, vzniklých během derivačního procesu. Tento systém navazuje a rozšiřuje výzkum oblasti derivační morfologie v projektu morfologický analyzátor Výzkumné skupiny znalostních technologií, působící na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Příprava vyhodnocovací sady pro složité problémy rozpoznávání a zjednoznačňování pojmenovaných entit pomocí crowdsourcingu
Pastorek, Peter ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá prípravou vyhodnocovacej sady pre problémy rozpoznávania a zjednoznačňovania pomenovaných entít. Vyhodnocovacia sada je výsledkom automatizovaného spracovania a crowdsourcingu. Vyhodnocovacia sada môže byť použitá na testovanie pokročilých prípadov v rozpoznávaní a zjednoznačňovaní pomenovaných entít.
Zpracování velkých dat v oblasti Průmyslu 4.0
Trubka, Jakub ; Fajčík, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit systém pro sběr, zpracování a uchovávání velkých dat získaných sledováním strojů v průmyslu. Výsledný systém klade důraz na snadnou škálovatelnost a rozšiřitelnost. V rámci teoretické části jsou popsána existující řešení a rozebrána problematika sběru a zpracování velkých dat. Velká pozornost je také věnována technologiím úložišť pro velká data. Praktická část se věnuje návrhu a implementaci celého systému a jeho jednotlivých částí, stejně jako následnému testování a konečnému vyhodnocení realizovaného řešení.
Výuka pokročilých konstrukcí jazyka Python na základě poskytování zpětné vazby ke studentským kódům
John, Petr ; Dočekal, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vyučování jazyka Python pomocí systému, který studentům poskytne zpětnou vazbu k jejich řešení. Cílem práce bylo vytvořit systém schopný vyhodnocovat studentská řešení a poskytovat zmíněnou zpětnou vazbu. Důraz práce je kladen na zpětnou vazbu, která je studentům poskytována, a také na možnosti spojené s omezením zdrojů použitých při řešení. Vytvořený systém poskytuje zpětnou vazbu na základě analýzy abstraktních syntaktických stromů sestavených z odevzdaného řešení, umožňuje připojit doporučení z programů třetích stran, a také umožňuje nastavit omezení zdrojů, knihoven a funkcí, které mohou být při řešení použity. Systém byl použit v letním semestru při výuce předmětu ISJ a 60 % studentů vylepšilo svoje řešení na základě doporučení ze systému. Tyto skutečnosti dokazují, že systém je možné využít při výuce jazyka Python v praxi.
Posilované učení pro hraní robotického fotbalu
Brychta, Adam ; Švec, Tomáš (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vytvořením agenta pro hraní robotického fotbalu. V práci používám metodu hlubokého Q-učení, která využívá hlubokou neuronovou síť. Praktická část práce se zabývá implementací agenta pro posilované učení. Cílem agenta je vybrat nejlepší akci pro daný stav prostředí. Trénování agenta probíhá v různých scénářích situací na hřišti. Výsledek této práce ukazuje přístup k hraní fotbalu pomocí strojového učení.
Crowdsourcingová tvorba datové sady pro rozpoznání struktury vyprávění
Ignác, Igor ; Dočekal, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je vytvorenie rozsiahlej dátovej sady pre rozpoznanie štruktúry rozprávania metódou crowdsourcingu. Pre tento účel bolo nutné vytvoriť webové rozhranie umožňujúce anotáciu dátovej sady filmov užívateľmi. Anotovanie dát získaných z filmovej databázy IMDb v aplikácii je založené na troch odlišných typoch anotácie. Užívatelia validujú výpočet podobností obsahov filmov modelom Sentence-BERT, extrakciu kľúčových slov z obsahov filmov modelom RAKE a predpočítané podobnosti filmov na základe ich kľúčových slov. Gamifikácia užívateľov je postavená na priradzovaní bodov a s nimi spojenými odznakmi, úspechoch a rebríčku najúspešnejších užívateľov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 221 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smrž, Peter
2 Smrž, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.