Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 193 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
K otázce vzniku státu Volžských Bulharů a východních Slovanů
Bürger, Martin ; Picková, Dana (vedoucí práce) ; Smrž, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá nejstaršími dějinami Volžských Bulharů a východních Slovanů, dvou navzájem se ovlivňujících sousedů, kteří se ovšem odlišovali svým původem, jazykem, ale také způsobem života, materiální a duchovní kulturou a zahraničněpolitickou orientací. Důraz je kladen na proces vzniku volžsko-bulharského a východoslovanského státu, přičemž jsou komparovány tři pro tento proces klíčové faktory - dálkový obchod, navázání diplomatických vazeb se silnějšími sousedy a přijetí monoteistického náboženství.
Exploring Contextual Information in Neural Machine Translation
Jon, Josef ; Fajčík, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
This works explores means of utilizing extra-sentential context in neural machine translation (NMT). Traditionally, NMT systems translate one source sentence into one target sentence, without any notion of the surrounding text. This is clearly insufficient and different from how humans translate text. For many high-resource language pairs, translations produced by NMT may be under certain, strict conditions, nearly indistinguishable from human produced translations. One of these conditions is that evaluators score the sentences separately. When evaluating whole documents, even the best NMT systems still fall short of human translators. This motivates the research of employing document level context in NMT, since there might not be much more space left to improve translations on the sentence level, at least for high resource languages and domains. This work summarizes recent state-of-the art approaches to context utilization, implements several of them, evaluates them both in terms of general translation quality and on specific context related phenomena, and analyzes their advantages and shortcomings. A hand-made context phenomena test set for English to Czech translation was created for this task.
Zařízení pro monitorování a agregaci velkého množství průmyslových dat
Held, Oliver ; Pánek, Richard (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca popisuje hardvérovú a softvérovú prípravu monitorovacieho zariadenia pre zber veľkých dát v priemysle. Zariadenie je zložené z vývojového kitu BeagleBone Black, na ktoré sú pripevnené senzory na snímanie vibrácií, teploty a pretvorenia. Cieľom práce je vytvoriť zariadenie s dôrazom na nízke náklady, jednoduchosť a možnú rozšíriteľnosť. Pri zbere dát zo senzorov sa využíva zbernica I2C a vstavaný AD prevodník. Dáta sú odosielané na vzdialený server pomocou protokolu UDP. Časť práce sa venuje vytvoreniu a použitiu vlastného tenzometrického modulu. Prínosom práce je otestovanie platformy a metódy zberu, agregácie a odosielania dát.
Počítač jako inteligentní spoluhráč ve slovně-asociační hře Krycí jména
Jareš, Petr ; Fajčík, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce řeší určování sémantické podobnosti slov. K tomu je využita kombinace prediktivního modelu fastText a metody založené na počtu Pointwise Mutual Information. Je zde popsán systém, který s využitím sémantických modelů je schopen zastoupit hráče ve slovně-asociační hře Krycí jména. Systém má implementovanou herní strategii využívající informace z průběhu hry k prospěchu týmu, za který hraje. Systém je schopen plnit funkci hráče hádajícího asociovaná slova k nápovědě, tak i hráče vytvářejícího vlastní nápovědy.
Zpracování velkých dat v oblasti Průmyslu 4.0
Stredánsky, Dávid ; Fajčík, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie pre spracovanie priemysel- ných veľkých dát. Výsledná aplikácia pracuje s vibračnými dátami nameranými na ložiskách. Aplikácia je navrhnutá podľa lambda architektúry pre spracovanie veľkých dát. Umožňuje sledovanie prijímania dát zo senzorov v reálnom čase a periodické spracovanie zhlukov dát. Pri spracovaní v zhlukoch analyzuje známymi metódami v oblasti sledovania kondície ložísk, ako napríklad sledovanie efektívnej hodnoty, odchýlky alebo šikmosti. Otestované je apliko- vanie metódy pre predikciu dát Prophet. Výsledná webová aplikácia je napísaná v jazyku Python s využitím frameworku Dash a výsledky zapisuje do MySQL databázy.
Extrakce informací z Wikipedie
Valušek, Ondřej ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatickou extrakcí typů entit ve článcích anglické Wikipedie a jejich vybraných atributů. Jsou v ní představeny postupy za využití prvků strojového učení, které lze ke splnění tohoto účelu využít. Z článků jsou také extrahovány některé důležité atributy, jako například data narození u osob, rozlohy u jezer a podobně. Pomocí systému představeného v této práci je možné ze souboru obsahující všechny články Wikipedie (tzv. dump souboru) vytvořit znalostní databázi, ve které budou klasifikovány miliony článků, dle typu entity o které pojednávají, na základě malé tréninkové sady. Při tomto procesu je také generován soubor, kde jsou kromě ostatních příznaků z článků extrahována tzv. definiční slova, což jsou klíčová slova nalezena pomocí analýzy přirozeného textu. Ta je možno použít také v jiných oblastech, než pouze při určování typů entit. Součástí celého systému je také modul, který označí změny mezi jednotlivými verzemi znalostní databáze, tedy například, které články byly přidány, které smazány a u kterých se udála změna.
Určování typů a atributů entit napříč jazyky
Švub, Daniel ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je analýza článků na internetové encyklopedii Wikipedii a převod jejich textu psaného v přirozeném jazyce na strukturovanou databázi osob, míst a dalších entit. Podstatou implementovaného programu je určení typu entity na základě typických znaků, které ji charakterizují, a extrakce nejdůležitějších atributů této entity v českém a slovenském jazyce. Výsledkem práce je báze znalostí umožňující snadné vyhledávání a třídění informací. Díky snadné rozšiřitelnosti je možné do programu přidat identifikaci dalších typů entit a dalších vlastností, případně i podporu jiných jazyků.
Podpora hry Krycí jména na mobilním telefonu s OS Android
Hurta, Martin ; Fajčík, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření podpůrné aplikace ke slovní asociační deskové hře Krycí jména na mobilní telefony s operačním systémem Android. Řešení se skládá z detekce a rozpoznání herního plánu za pomoci knihoven OpenCV a Tess-two a nástrojů Google Firebase ML Kit a následovného poskytnutí podpory v průběhu hry včetně volitelné úrovně jejího ulehčení a možnosti hry na více zařízeních díky službě Hry Google Play. Tyto funkce motivují uživatele k dalšímu užívání aplikace a poskytnutí dat ve formě vygenerovaného záznamu hry, užitečného pro další vývoj a ověřování asociačních modelů nebo strategií pro automatické hraní.
Navrhování klíčových slov v Centrálním portálu knihoven
Balaga, Róbert ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá rôznymi metódami extrakcie kľúčových výrazov z dokumentov, zo zameraním na diela z Centrálneho portálu knižníc. Boli implementované rôzne metódy z kategórie štatistických, lingvistických metód a metód založených na grafoch. Tiež bola navrhnutá vlastná metóda, ktorá kombinuje prístup štatistických a lingvistických metód. Jednotlivé metódy boli testované a analyzované pomocou štandardných metrík, pričom navrhnutá metóda dosiahla úspešnosť 30 percent.
Řízení boje ve hře Starcraft II pomocí umělé inteligence
Krajíček, Karel ; Fajčík, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá využitím umelej inteligencie a návrh funkčného modulu pre strategickú hru StarCraft II. Riešenie využíva neurónové siete a Q-learning pre boj. Pre implementáciu systému a jej prepojenie s hrou StarCraft používam StarCraft 2 Learning Environment. Vyhodnotenie systému je založené na jej schopnosti vykonať pokrok.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 193 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smrž, Peter
2 Smrž, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.