Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 303 záznamů.  začátekpředchozí282 - 291dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tréninkový systém v policejním běhu na lyžích se střelbou
Hadrava, Jiří ; Přívětivý, Lubomír (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Jméno a příjmení autora: Jiří Hadrava Název diplomové práce: Tréninkový systém v policejním běhu na lyžích se střelbou Pracoviště: Katedra vojenské tělovýchovy Vedoucí diplomové práce: plk. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. Rok obhajoby diplomové práce: 2006 Abstrakt: Cíle práce: Zjistit výskyt prvků tréninkového systému u vybraných závodníků zúčastňujících se soutěží v policejním běhu na lyžích se střelbou na základě analýzy výsledků výběrového šetření, které je hlavním zástupcem observačních studií. Metoda: Výběrové šetření bylo provedeno pomocí strukturovaných standardizovaných rozhovorů s 22 účastníky policejního mistrovství České republiky. Výběr informantů byl proveden pomocí prostého náhodného výběru ze základního souboru všech zúčastněných závodníků. Rozhovory obsahovaly otázky zaměřené na zjištění výskytu jednotlivých prvků tréninkového systému. Analýza výsledků se prováděla pomocí statistické diskriminační analýzy. Výsledky: Osvětlují výskyt jednotlivých prvků tréninkového systému a přispěly k upozornění na případné nedostatky, s možností jejich nápravy a tím zajištění růstu sportovní výkonnosti. Klíčová slova: tréninkový systém, policejní běh na lyžích se střelbou, observační studie, výběrové šetření
Insolvenční správce v případě řešení úpadku konkursem
Hriníková, Eliška ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Účelem insolvenčního řízení v případě řešení úpadku konkursem je zjištění přihlášených pohledávek a jejich následné poměrné uspokojení z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Hlavní činností insolvenční správce při výkonu jeho funkce je přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů, zjištění majetkové podstaty a její následný soupis, správa a zpeněžení. Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení je komplikovanou problematikou, o které je v našem právním prostředí málo diskutováno ze strany právních teoretiků, a je nutné v mnohých případech vycházet pouze z insolvenční praxe. Cílem práce je především zhodnocení současné právní úpravy týkající se insolvenčního správce a jeho postavení v insolvenčním řízení s ohledem na odbornou literaturu, platnou legislativu a judikaturu. Z diplomové práce zároveň vyplývá komplexnost postavení insolvenčního správce. V úvodu druhé kapitoly je vymezen pojem procesní subjekty insolvenčního řízení a teoretické pojetí funkce insolvenčního správce. Druhá kapitola charakterizuje především postavení insolvenčního správce na základě jeho vztahů s ostatními procesními subjekty. Ve třetí kapitole jsou specifikována základní práva a povinnosti insolvenčního správce. Důraz je kladen především na procesní postavení insolvenčního správce, nicméně je při procesním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 303 záznamů.   začátekpředchozí282 - 291dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smolík, Pavel
1 Smolík, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.