Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 587 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Ludvíková, Barbora ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je analýza současné právní úpravy nájmu prostoru sloužícího podnikání dle zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to ve vztahu k praxi a se zaměřením na úpravu zhodnocení předmětu nájmu. Práce je členěna do 11 samostatných kapitol zabývajících se jednotlivými aspekty zkoumaného institutu. První dvě kapitoly jsou úvodní a zabývají se nájmem obecně. Nejprve je věnována pozornost vývoji právní úpravy nájmu napříč historií, právem římským počínaje a moderními kodexy konče. Druhá kapitola vymezuje nájem jako právní vztah obecně, tj. co do začlenění právní úpravy v občanském zákoníku a co do jeho pojmových znaků, pod které řadíme předmět nájmu, jeho přenechání do užívání nájemci, dočasnost a úplatnost. Ve třetí kapitole je věnována pozornost předmětu nájmu - prostoru sloužícího podnikání a jeho správě v případě podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Následující kapitola se zabývá vznikem nájmu a rozvádí požadavky kladené na nájemní smlouvu. Pátá kapitola se zabývá dočasností nájmu, nájmy na dobu neurčitou a na dobu určitou, nájmy sjednanými na neobvykle dlouhou dobu a prolongací nájmu, ať již ex contractu či ex lege. Předmětem šesté kapitoly je pak možnost zápisu nájmu do veřejného seznamu, resp. do katastru nemovitostí, podmínky...
Důkazní břemeno o protiprávním jednání poskytovatele zdravotních služeb
Slezáková, Alžběta ; Holčapek, Tomáš (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Důkazní břemeno o protiprávním jednání poskytovatele zdravotních služeb Diplomová práce se věnuje institutu důkazního břemene a jeho rozložení mezi stranami sporu, pokud jde o protiprávní jednání poskytovatele zdravotních služeb. Kromě výkladů je zvláštní důraz na případy rozhodování na základě pravidel důkazního břemene, nichž není pacient jako strana důkazním břemenem zatížená s jednání poskytovatele zdravotních služeb, případně i další předpoklady po náhradě újmy, a to z důvodu, že poskytovatel zdravotních služeb porušil svou povinnost vést řádně zdravotnickou dokumentaci. První kapitola je věnována představení občanskoprávní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb, která může vznikno souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Představeny jsou případy subjektivní i objektivní občanskoprávní odpovědnosti. Druhá kapitola se zabývá pojmem protiprávního jednání poskytovatele zdravotních služeb. Kromě obecného vymezení je pozornost věnována zejména porušení náležitého odborného ) poskytovatelem zdravotních služeb a dalším typickým případům protiprávního jednání v souvislosti se zdravotní péčí. Třetí kapitola se zabývá krátkým představením ostatních předpokladů, bez nichž nemůže být povinnost k náhradě újmy dána. Čtvrtá kapitola obsahuje výklad procesních povinností stran sporu, zejména pak povinností...
Civilní spory mezi lékařem a pacientem
Saidamová, Suzan ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Téma rigorózní práce: Civilní spory mezi lékařem a pacientem Medicínské právo je progresivním interdisciplinárním oborem spojujícím veřejné i soukromé právo. Zdraví je jedním z nejdůležitějších atributů lidského života a existence případné újmy, která vznikne v návaznosti na protiprávní jednání lékaře, ačkoliv lékař má člověku svou péčí právě pomoci, je mimořádně citlivá a při řešení takto vzniklé újmy čelí pacient specifickým otázkám. Mezi lékařem a pacientem existuje vysoká míra informační nerovnosti, kterou je potřeba dostupnými a efektivními nástroji vyrovnávat. Jedná se zejména o procesněprávní nástroje civilního soudu, nicméně i mimosoudní metody řešení sporu mohou tuto nerovnováhu napravovat. Tato rigorózní práce se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje vymezení hmotněprávního vztahu mezi lékařem a pacientem a jeho obsahovým náležitostem, a dále vymezuje jednotlivá možná porušení povinností na straně lékaře a jejich následky. Druhá kapitola se již věnuje samotným civilním sporům mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Zde je již vymezen procesněprávní vztah mezi lékařem a pacientem, a dále dokazování v civilním řízení včetně popsání informačního deficitu na straně pacienta. V části třetí je prostor ponechán alternativním metodám řešení sporů ve...
Doctor protection vs. pacient protection
Svobodová, Dominika ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Ochrana lekára vs. ochrana pacienta. Predmetom tejto diplomovej práce je medicínske právo, konkrétně potom ochrana lekára a ochrana pacienta a ich vzájomné porovnanie ako subjektov stojacich viacmenej naproti sebe. Hlavným cieľom práce bolo rozobrať ochranu subjektov na obidvoch stranách s tým, že skutočným prípadom uvedeným z praxe je názorne poukázané na spornú situáciu, ktorá príkladne môže v tomto vzťahu nastať a zároveň pre lepšie sprístupnenie a pochopenie problematiky pre čitateľa. Zámerom bolo taktiež v rozsahu práce zachytit komplexnú, ale zároveň veľmi rozsiahlu právnu úpravu témy, s ohľadom na rozmedzie práva medicínskeho a občianskeho. Vzhľadom na široký rozsah, ktorý táto téma zahŕňa, sú v práci obsiahnuté oblasti, ktoré sú z môjho pohľadu najzásadnejšie. Na začiatku práce sú uvedené najzákladnejšie právne predpisy a matéria, ktorá medicínske právo upravuje. Nejde o taxatívny výpočet prameňov, a to z dôvodu naozaj veľkého množstva matérie, ktorou je zdravotnícke právo upravené. V následujúcich jednotlivých kapitolách práce je postupne predstavovaná problematika informovaného súhlasu, spolu s ochranou osobných údajov, poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez súhlasu pacienta a zvláštna úprava pre súhlas neplnoletého pacienta, vzťah lekára a pacienta, povinnosť mlčanlivosti, vopred...
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb
Zykánová, Lenka ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl podrobněji rozebrat občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb s bližším zaměřením na odpovědnost za nemajetkovou újmu na životě a zdraví vzniklou v průběhu poskytování zdravotních služeb pacientu či imateriální újmu vzniklou osobám blízkým v důsledku porušení právní povinnosti lékaře, a to včetně způsobu a rozsahu odčinění takové nemajetkové újmy. V rámci práce je představena současná právní úprava, která se uplatní při dovozování občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb s dílčími odkazy na právní úpravu předchozí, tedy OZ 1964 a náhradovou vyhlášku, a jsou představeny změny a zmíněna slabší místa současné právní úpravy. Práce se skládá z pěti hlavních kapitol, úvodu a závěru. První a druhá kapitola uvozují danou problematiku, kdy jsou představeny základní pojmy důležité pro oblast občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb a též prameny právní úpravy, v jejichž rámci je osvětlen vzájemný vztah dvou stěžejních právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, a to OZ a ZZS. Je též objasněn samotný charakter lidského života a zdraví jakožto dílčích osobnostních práv, zmíněn jejich přirozenoprávní základ a též potřeba a zdůvodnění...
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb
Zykánová, Lenka ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl podrobněji rozebrat občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb s bližším zaměřením na odpovědnost za nemajetkovou újmu na životě a zdraví vzniklou v průběhu poskytování zdravotních služeb pacientu či imateriální újmu vzniklou osobám blízkým v důsledku porušení právní povinnosti lékaře, a to včetně způsobu a rozsahu odčinění takové nemajetkové újmy. V rámci práce je představena současná právní úprava, která se uplatní při dovozování občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb s dílčími odkazy na právní úpravu předchozí, tedy OZ 1964 a náhradovou vyhlášku, a jsou představeny změny a zmíněna slabší místa současné právní úpravy. Práce se skládá z pěti hlavních kapitol, úvodu a závěru. První a druhá kapitola uvozují danou problematiku, kdy jsou představeny základní pojmy důležité pro oblast občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb a též prameny právní úpravy, v jejichž rámci je osvětlen vzájemný vztah dvou stěžejních právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, a to OZ a ZZS. Je též objasněn samotný charakter lidského života a zdraví jakožto dílčích osobnostních práv, zmíněn jejich přirozenoprávní základ a též potřeba a zdůvodnění...
Právní postavení nenarozeného dítěte a potřeba jeho ochrany ve světle biomedicínského vývoje
Urminská, Lucie ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá postavením nenarozeného dítěte v současné české právní úpravě. V úvodní části se autorka snaží objasnit, jakým způsobem je v dnešní společnosti nahlíženo na hodnotu lidského života před narozením. Zamýšlí se nad okamžikem, kdy život z různých hledisek začíná a nad umělými zásahy do prenatálního vývoje dítěte, které jsou průvodním jevem rozvíjejícího se lidského poznání a používání biomedicínských technologií. K tomu srovnává postoj, který k problematice počátku lidského života zaujímá skrze svá rozhodnutí Evropský soud pro lidská práva. Jádro celé práce tvoří analýza právního postavení nenarozeného dítěte v České republice a také ochrany, která je mezinárodními i vnitrostátními právními předpisy nenarozenému dítěti přiznána. Autorka se především zaměřuje na soukromoprávní úpravu rozborem jednotlivých relevantních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která jsou určující pro právní status nascitura. Mezi stěžejní instituty, kterým je věnována pozornost, patří právní osobnost, svéprávnost, ale též například zastoupení nascitura. Práce pojednává rovněž o právech a povinnostech nascitura, z nichž detailněji se zabývá právy osobnostními. Následující část diplomové práce je zaměřená na právo medicínské. Autorka si vybrala několik významných oblastí medicínského...
Kogentní normy v občanském zákoníku
Mendrek, Piotr ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Kogentní normy v občanském zákoníku Abstrakt Cílem této diplomové práce s názvem "Kogentní normy v občanském zákoníku" je analýza kogentních norem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen "OZ"), a to z hlediska jejich teoretického vymezení, způsobu jejich identifikace a výskytu. Práce je proto systematicky rozdělena na tři části. První část se zabývá pojmovým a obsahovým vymezením kogentní normy a definováním rozdílů mezi kogentní a dispozitivní normou. Je taktéž pojednáno o různých typech kogentních norem, přičemž značný důraz je kladen na rozbor kategorie tzv. relativně kogentních norem. V rámci této části se autor zabývá i hlubší rovinou dělení norem na kogentní a dispozitivní. Je pojednáno o stěžejním principu soukromého práva - principu autonomie vůle, ve kterém se zrcadlí zásadní dispozitivnost norem občanského zákoníku. Na straně druhé je poukázáno na nutnost omezení autonomie vůle právě prostřednictvím kogentních norem. Druhá část diplomové práce je věnována dlouhodobě problematické otázce identifikace kogentní normy. Předně jsou v historickém a komparativním pohledu analyzovány legislativní techniky, které zákonodárce pro rozlišení kogentních a dispozitivních norem používá. Podrobněji je rozebrána problematika poznání kogentní normy v polském občanském zákoníku, přičemž v této...
Distributivní spravedlnost v kontextu transplantační medicíny
Urbanová, Anna ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá konceptem distributivní spravedlnosti v kontextu zdravotnictví, který posuzuje z pohledu transplantační medicíny. Obor transplantologie se celosvětově potýká s problémem nedostatku zdrojů, na rozdíl od ostatních medicínských odvětví se zde nejedná o finanční zdroje, nýbrž o životně důležité orgány. Ty je třeba ospravedlnitelným způsobem rozdělit mezi mnohonásobně větší počet pacientů na čekacích listinách. Práce si klade za cíl představit různé přístupy k takovéto alokaci a posoudit je z hlediska práva a etiky. V první části práce je představen pojem distributivní spravedlnosti s důrazem na právo na zdravotní péči. Dále je již pozornost zaměřena na transplantační problematiku, přičemž je stručně popsána historie transplantačních aktivit a vývoj celospolečenského vnímání této metody. Etickému diskurzu a provázejícím sporným otázkám, především pak těm, které mají velký potenciál ovlivnit obecný nedostatek orgánů, je pak věnována další část práce. V následujících kapitolách je podrobněji popsána současná právní úprava transplantací, a to jak na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni. Ta tvoří právní rámec pro nastavení systému alokačních kritérií, na jejichž základě distribuce orgánů v praxi probíhá. Pro jejich posouzení je provedeno srovnání systému kritérií pro alokace...
Náhrada nemajetkové újmy sekundárních obětí
Zielina, Dominik ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
ANOTACE! ! ! V této diplomové práci jsem zaměřil pozornost na komplexní právní úpravu institutu náhrady nemajetkové újmy, která vznikla osobě či osobám nikoliv přímo poškozeným, jejichž zájmy jsou chráněny ustanovením § 2958 obč. zák. (ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění), nýbrž !osobám blízkým primárně poškozeného, tedy tzv. sekundárním obětem. Právě těmto nepřímo poškozeným osobám vzniká újma nemateriální povahy v podobě duševních útrap, které jsou přirozenou reakcí na usmrcení či zvlášť závažné ublížení na zdraví osobě jím blízké, tedy primární oběti. I na ně pamatuje zákon ve svém speciálním ustanovení § 2959 obč. zák. a dává jim možnost po škůdci požadovat přiměřené peněžité zadostiučinění, jehož účelem je zmírnit bolest plynoucí buď ze ztráty osoby blízké, nebo z jejího trvalého a nezvratného zvláště závažného poškození zdraví vyžadujícího neustálou péči. ! ! Předně jsem provedl důkladnou analýzu předmětného institutu v současné právní úpravě a tuto srovnal s úpravou obsaženou v občanském zákoníku z roku 1964, zejména vymezil jsem právní důvody vzniku povinnosti k této relutární náhradě, jednotlivá objektivizační kritéria, principy a funkce mající značný význam pro stanovení její výše, okruh oprávněných osob a v neposlední řadě také promlčení a přechod práva tohoto druhu náhrady...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 587 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Salač, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.