Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Magnetometrické a spektrometrické analýzy polétavého prachu z lokalit s emisním znečištěním ovzduší převážně z automobilové dopravy (Pražský okruh) a z průmyslu (poblíž ostravských hutí) s využitím meteorologických dat
Hrušková, Gloria ; Petrovský, Eduard (vedoucí práce) ; Kletetschka, Günther (oponent)
Náplní analytické části této práce je studium vzorků polétavého prachu odebraných v místech s jeho vyšší koncentrací: u Pražského okruhu (dálnice D0) a v blízkosti Ostravských hutí. Na obou lokalitách jsou automobilová doprava nebo průmyslové činnosti primárními zdroji emisí prachových částic. Převzaté vzorky PM1, PM2, PM10 a TSP filtrů byly odebrány standardním postupem pro sledování znečištění ovzduší. Tato studie zkoumá vztahy mezi magnetickými parametry vzorků, jejich hodnoty koncentrací kovů často se vyskytujících v emisích z těchto zdrojů, celkovou hmotností prachové frakce ve vzorcích a meteorologickými parametry (v případě ostravských vzorků). Magnetické vlastnosti filtrů byly zkoumány magnetometrickými analýzami s použitím vibračního vzorkovacího magnetometru. Koncentrace kovů byly sledovány RTG fluorescenčním spektrometrem, hmotnosti částí prachových filtrů byly změřeny na laboratorních vahách.
Využití metod environmentální geofyziky na vybraných lokalitách krkonošského národního parku
Dvořák, Igor Jan ; Dohnal, Jiří (vedoucí práce) ; Císlerová, Milena (oponent) ; Petrovský, Eduard (oponent)
L Lvod . Předkládaná práce je příspěvkem k multídisciplinárnímu studiu v oblasti arkto- alpinské tundry Krkonoš (částiarkto.alpinské tundry Vysokých Sudet)' unikátního prostředí v kontextu ostatních středoevropských iohoií. Ý Krkonošich zaujímá plochu kolem 47 km2 (přibliŽně 7,4 yo celkóvé rozlohy Krkonoš, 32 km2 na českéa 15 km2 na polské straně). V rámci něko|ika qizkumnych pro;étm existuje mnoho srudií českýcha zahraničních expertů (Štursa2002)..VýsiedŘy těchto siudií jsou velmi důleŽitépro lepšípochopení prostředí arkto-alpinskoiundry a její management. . V této práci byly studovány tři skupiny abiotických vlastností: (l) magnetické l.lastnosti svrchní částipůd;(2) vlhkostní chárakteristika půdve vztahu k.i egetačnímupokryvu (k|eč versus travní porost) a (3) vliv navátého sněhu na vodní lilanci malého horského povodí. V případech (1) a (2) byly pouŽity metody ;:\ ironmentální geo$zziky (magnetika a TDR). V případě t:i oyrá vyvinuta nová :š:Lrda měření sněhové pokrývky s využitímsatelítníhosvstému GÍ,S. ]. Charakteristika studované ob|asti t]:ia:t arkto-alpínskétundry Krkonoš lze ztotožnit s oblastí bezlesí přibliŽně nad -:-.:;: lesa (cca 1250 m n.m.)' Vlivem lavinové aktivity však oblast tuna'y zasahuje. ::ý;i pod hraníci lesa v místech lavinových drah. obecně vŠaktato oblašt zahrnuje '.'šnla\e rozpětí...
Physical properties of meteorites and their role in planetology
Kohout, Tomáš ; Kobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Petrovský, Eduard (oponent) ; Funaki, Minora (oponent)
Fyzikální vlastnosti meteoritů a jejich role v planetologii Tomáš Kohout Meteority představují spolu s kosmickými sférulemi, meziplanetámími prachovými částicemi a vzorky dopravenými misemi Apollo a Luna, jediný zdroj kosmického materiálu. Zahrnuji vzorky zrizných kosmických těles od asteroidů po cizíplanety. Některé meteority jsou pozůstatky po kolizi jejich mateřských těles, která jiŽ dávno neexistují. FyzlkáIni vlastnosti meteoritů, zvláště magnetická susceptibilita, objemová a mineralogická hustota a pórovitost, mají širokéuplatnění v meteoritice, jako při klasifikaci meteoritů, studiu jejich vzniku, pozemského zvětrávání, šokových změnách a při studiu fyzikálních vlastností jejich mateřských těles _ asteroidů. Například srovnáním hustoty, pórovitosti a magnetické susceptibility meteoritu s asteroidem podobného složenímůŽeme odhadnout vnitřní strukturu asteroidů. K těmto účelůmbyla sestavena databžue ťyzlká|nich vlastností meteoritů doplněna o nová data ziskaná v evropských meteorických sbírká ch za použitímobilní laboratoře. Nicméně' rozdi| ve velikosti meteoritů a asteroidů můžezpůsobit rozdíly mezi jejich vlastnostmi. Díky nehomogenitám, fyzikáIní vlastnosti meteoritů měřené na centimetrových nebo milimetrových vzotcích se mohou lišit od obdobných dat získaných pozorováním asteroidů kilometrových...
Měřění magnetických vlastností environmentálních vzorků
Zárubová, Alžběta ; Petrovský, Eduard (vedoucí práce) ; Kapička, Aleš (oponent)
A. Zárubová: Měření magnetických vlastností environmentálních vzorků 1 ABSTRAKT Práce ve stručné formě představuje základy a možnosti využití magnetických měření v environmentálních studiích. Podstatou environmentálního magnetismu je určení oxidů železa, jejich složení, koncentraci a velikost částic. Tyto informace lze pak následně interpretovat ve smyslu jejich původu, případně transportu či diageneze. Výsledkem pak může být informace například o klimatických změnách v dávné minulosti, krátkodobých událostech ovlivňujících životní prostředí (např. sopečné erupce), nebo o současných problémech spojených s lidskou činností (znečištění životního prostředí). V posledním případě není cílem nahradit geochemické analýzy, hlavní snahou je poskytnou rychlou a snadno dostupnou dodatečnou informaci, která umožní například co nejefektivněji zmapovat kontaminované území, monitorovat vývoj znečištění nebo modelovat procesy přenosu kontaminantů. Magnetometrie se v současnosti intenzivně využívá k mapování znečištění atmosféry, půd i sedimentů, lze pomocí ní určit dlouhodobý průměr kontaminace, jednotlivé zdroje i poměry jejich příspěvků k celkovému stavu znečištění. Tato práce poskytuje stručný přehled o fyzikálních základech environmentálního magnetismu a příklady aplikací v různých oblastech, od klimatických změn po...
Paleomagnetizmus a magnetomineralogie hornin Českého masívu a tethydní oblasti
Schnabl, Petr ; Pruner, Petr (vedoucí práce) ; Hrouda, František (oponent) ; Petrovský, Eduard (oponent)
Mgr. Petr Schnabl - Disertace Paleomagnetismus a magnetomineralogie hornin Českého masivu a tethydní oblasti Abstrakt Disertační práce pojednává o paleomagnetických a horninově magnetických vlastnostech vápenců, bazaltů a alterovaných diabázů různého fanerozoického stáří. Hlavním smyslem práce je za podpory horninově magnetických metod dešifrovat historii magnetického pole Země od siluru po současnost. V jičínském vulkanickém poli jsou na základě kombinace paleomagnetismu a K/Ar datování definována dvě souvrství, konkrétně trosecké a kozákovské. Trosecké souvrství (24,6?/18,3 - 15,7 Ma) je tvořeno solitérními strombolskými vulkanity. Souvrství kozákovské (5,2 - 4,6 Ma) jsou efuzivní produkty jediného vulkánu a jeho přívodní dráha. Na bruntálsku byly stejnou metodikou dokázány dvě pleistocénní fáze vulkanické aktivity (2,6 - 2,1 Ma a 1,8 - 1,1 Ma) a jedna fáze pliocenní (4,3 - 3,3 Ma). Magnetostratigrafická korelace se ukázala jako velice zásadní pro přesnou definici hranice J/K, kterou by případně odsouhlasila mezinárodní stratigrafická komise. Důvodem je zejména vymírání plankonických Crassicolarií v rámci magnetozóny M19, které jsou nahrazovány modernějšími kalpionelami. Mimo to je zde také hranice mezi amonitovými zónami Jacobi a Durangites. Silurské a devonské paleomagnetické směry remanentní...
Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze
Kapička, Aleš ; Kodešová, R. ; Jakšík, O. ; Klement, A. ; Petrovský, Eduard ; Grison, Hana
Tato metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství České Republiky v rámci řešení projektu QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“. Cílem je navrhnout metodiku pro hodnocení degradace půd v důsledku vodní eroze pomocí magnetických parametrů půd. Metodika zahrnuje: výběr odběrové sítě pro cílovou oblast (optimalizované na základě jiných pomocných dat), odběr vzorků svrchních půd , jejich zpracování (sušení, drcení, prosévání, atd.), způsob měření magnetické susceptibility (pomocí Bartington MS2 a Kappametru SM400) a postup pro kalibraci modelů předpovídání vlastností půdy z půdních magnetických vlastností. Predikce obsahu oxidovatelného uhlíku pomocí hodnot hmotnostně specifické magnetické susceptibility stanovené v laboratoři je příkladem praktické aplikace této metodiky pro hodnocení půdních vlastností v některých půdních typech. Silná korelace mezi objemovou magnetickou susceptibilitou měřenou přímo v terénu a hmotnostně specifickou susceptibilitou získanou v laboratoři dokumentuje že obsah oxidovatelného uhlíku v půdách může být určen přímo pomocí polních měření.
Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
Kodešová, R. ; Kapička, Aleš ; Fialová, Hana ; Žigová, Anna ; Kočárek, M. ; Kopáč, J. ; Petrovský, Eduard
Migrace úletových popílků z tepelných elektráren byla sledována v laboratoři na pískových vzorcích různé porosity. Popílkem byl kontaminován povrch písků v plastových válcích a aplikována pulsní infiltrace. Vodní režim byl monitorován pomocí senzorů SM200 a mikrotenzometrů T5. Migrace ferrimagnetických částic přítomných v popílcích byla sledována pomocí kapametru SM400. Na výbrusech vzorků kontaminovaných pisků byla sledována finální distribuce popílků.
Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš
Kapička, Aleš ; Strzyszcz, Z. ; Magiera, T. ; Petrovský, Eduard
Rychlé a relativně levné metody pro stanovení kontaminace půd pevným průmyslovým spadem jsou hledány v poslední době na řadě pracovišť. Jedna z nich - magnetometrie půd se jeví jako perspektivní. Je založena na faktu, že ferrimagnetické částice antropogenního původu jsou ukládány a akumulovány ve svrchních vrstvách půd a sedimentů.
Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
Kapička, Aleš ; Petrovský, Eduard ; Fialová, Hana ; Podrázský, V.
Hloubkové půdní profily byly magneticky vyšetřovány v oblasti Krkonošského národního parku. Magnetická susceptibilita, termomagnetické, magnetizační a hysterezní křivky pro jednotlivé půdní horizonty byly měřeny v laboratoři. Ve všech profilech lze spolehlivě identifikovat svrchní vrstvu s výrazně zvýšenou hodnotou susceptibility.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.