Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení nejčastějších úrazů a zdravotních obtíží u závodních hráčů stolního tenistu
Tenglová, Vendula ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Zhodnocení nejčastějších úrazů a zdravotních obtíží u závodních hráčů stolního tenisu Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení nejčastějších úrazů a zdravotních obtíží u závodních hráčů a hráček stolního tenisu v České republice. Dalším cílem je zjištění míry využívání regeneračních procedur a kompenzačních cvičení v rámci tréninkového plánu sportovců. Metody: V práci byla využita metoda kvantitativního výzkumu analýzou dat z nestandardizovaného dotazníku. Dotazník byl rozeslán mezi závodní hráče a hráčky stolního tenisu, kteří se v sezóně 2018/2019 aktivně účastnili okresní, krajské, ligové nebo extraligové soutěže v České republice či v zahraničí. Zpracováno a vyhodnoceno bylo celkově 374 dotazníků, což odpovídá 62,33 % z celkového počtu rozeslaných dotazníků. Výsledky: Ze 374 stolních tenistů bylo 240 zraněných (197 mužů, 43 žen), což odpovídá 64,17 % dotazovaných hráčů. Celkově bylo zjištěno 361 poranění. Výzkum potvrdil čtyři hypotézy ze šesti. Byla zaznamenána statistická významnost mezi vznikem poranění a pohlavím, taktéž se potvrdil statisticky významný vztah mezi vznikem poranění a odlišným herním stylem. Nejvíce zranění bylo v oblasti ramenního kloubu (20,50 %), poté následovala poranění bederní páteře (15,24 %), a kolenního kloubu (11,08 %). Nejčastějším typem zranění bylo...
Fyzioterapie dětí školního věku s plicním onemocněním.
Švrčková, Karolína ; Malá, Jitka (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Autor: Bc. Karolína Švrčková Název: Fyzioterapie u dětí školního věku s onemocněním plic Cíl: Cílem diplomové práce je sestavit cílený terapeutický program pro děti školního věku s diagnózou astma bronchiale a zhodnotit změnu vyšetřovaných parametrů (hodnotu FEV1, dušnost, svalové dysbalance, klidovou dechovou vlnu, brániční test, pětiminutový zátěžový běhací test se zaměřením na projev po zátěžové dušnosti, viscerovertebrální projevy) po čtyřtýdenním pohybu u dvou skupin (jedna zaměřená na respirační fyzioterapii, druhá zaměřená na respirační fyzioterapii obohacenou jógovým cvičením) s diagnózou astma bronchiale. Metody: Tato práce má charakter pilotní experimentální studie. Byly vytvořeny dvě skupiny probandů (testovací a kontrolní, každá po osmi probandech). Testovací skupina podstoupila respirační fyzioterapii a jógové cvičení cíleně sestavené pro diagnózu astma bronchiale. Kontrolní skupina podstoupila pouze respirační fyzioterapii. Obě skupiny prodělávaly intervenci v délce čtyř týdnů. U obou skupin bylo vyšetřováno před a po intervencích parametr FEV1 a Vyšetřovací protokol se zaměřením na - viscerovertebrální projevy, svalové dysbalance, klidovou dechovou vlnu, zátěžový pětiminutový běhací test (se zaměřením na jakýkoliv projev dušnosti, který by ukončil test, či následně po testu) a...
Hodnocení úrovně motorických dovedností dětí I. stupně vybraných pražských základních škol
Šollová, Markéta ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Hodnocení úrovně motorických dovedností dětí I. stupně vybraných pražských základních škol Cíl: Hlavním cílem práce bylo zhodnotit aktuální úroveň motorických dovedností dětí na I. stupni vybraných pražských základních škol za pomocí standardizované testové baterie MABC-2. Dílčím cílem práce byla komparace úrovně dosažené v testu MABC-2 s daty získanými z dotazníkového šetření k pohybovým aktivitám zúčastněných probandů. (n=134). Metody: Výzkumu se zúčastnilo celkem 134 probandů (z toho 60 dívek a 74 chlapců) ve věku 7-12 let ze dvou vybraných pražských základních škol. U všech zúčastněných byla za pomocí standardizované testové baterie MABC-2 vyšetřena úroveň motorických dovedností. Testování proběhlo formou terénního šetření v rámci výuky tělesné výchovy na vybraných školách. Pro orientační vyšetření pohybového chování účastníků, bylo užito dotazníku navrženého konkrétně pro účely této práce, který vyplnili zákonní zástupci probandů. Data z dotazníkového šetření byla následně porovnána s úrovní dosaženou v testu MABC-2. K interpretaci výsledků a statistickému zpracování dat bylo užito MS Excel 2010. Z deskriptivních statistických metod bylo užito Studentova t-test a Cohenova koeficientu účinku. Výsledky: Dle testu MABC-2 bylo 10,4 % (n=14) probandů v souboru identifikováno s rizikem...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP kolenního kloubu
Bartoňová, Markéta ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Kaizrová, Irena (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP kolenního kloubu Cíl: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP levého kolenního kloubu během souvislé odborné praxe na oddělení ORFM v ÚVN a zpracování teorie související s touto diagnózou. Souhrn: Práce je rozdělena na část obecnou a část speciální. Obecná část zahrnuje seznámení s anatomií, kineziologii a biomechanikou kolenního kloubu. Dále se zabývá problematikou gonartrózy, indikacemi a kontraindikacemi k provedení totální endoprotézy kolenního kloubu a na závěr specifikacemi rehabilitace a použitými fyzioterapeutickými postupy. Obsahem speciální části je kazuistika pacienta. Kromě vstupního rozboru zde nalezneme sepsané terapie, výstupní rozbor pacienta a závěrečné zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza, gonartróza, fyzioterapie, kazuistika
Aktuální přístupy v terapii skolióz - literární rešerše
Truhlářová, Tereza ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Aktuální přístupy v terapii skolióz - literární rešerše Cíl: Cílem práce je ohodnotit nejvíce efektivní aktuální přístup v terapii skolióz v rámci kombinace korzetoterapie spolu s pohybovou terapií. Dále je cílem shrnutí problematiky onemocnění adolescentní idiopatická skolióza, především nastínění jejího klinického obrazu, příčiny a predispozice pro vznik deformity, v neposlední řadě možnosti konzervativní terapie. Metody: Diplomová práce je zpracována jako teoretická práce formou literární rešerše za využití databází PubMed, PEDro, MEDLINE, EBSCOhost, Scopus a Web of Science. V první polovině práce jsou shrnuta všechna teoretická východiska a poznatky zabývající se adolescentní idiopatickou skoliózou. Druhá polovina má deskriptivně - analytickou povahu a obsahuje analýzu studií, kde byla použita korzetoterapie doplněná o pohybovou léčbu. Výsledky: Po provedení rešerše vyhovovalo stanoveným kritériím pouze 9 studií, které řešily efektivitu léčby adolescentní idiopatické skoliózy pomocí korzetoterapie. Vzhledem ke způsobu provedení studií a jejich velmi nízkému počtu, není možné na základě provedené rešerše zhodnotit výsledky a jednoznačně interpretovat, jaký přístup je nejvíce efektivní. Nicméně ve všech studiích byla prokázána vyšší efektivita terapie u probandů, kteří podstoupili...
Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta s funikulární myelózou
Voleský, Kryštof ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Hankovcová, Eva (oponent)
Autor: Kryštof Voleský Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta s funikulární myelózou Cíle: Zpracování teoretických podkladů pro diagnózu funikulární myelóza a vypracování postupu fyzioterapeutické péče o pacienta s funikulární myelózou formou kazuistiky. Metody: Tato bakalářská práce vznikala na podkladě souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici Praha od 14.1. do 8.2. V rámci praxe jsem pracoval s pacientem s poškozením míchy (funikulární myelózou), který byl hospitalizován v období mé praxe (do 28.1.). Práce je rozdělena do dvou částí - obecná a speciální. V obecné části jsou zpracovány teoretické poznatky k dané diagnóze. Tato část obsahuje charakteristiku onemocnění, etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, přidružená onemocnění a fyzioterapeutickou postupy vztahující se k dané diagnóze. Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta s funikulární myelózou. Výsledky: U pacienta došlo ke zlepšení v oblastech svalové síly, svalového zkrácení, rozsahů pohybu, eliminace progrese spasticity a vertikalizace. Závěr: V práci bylo dosaženo stanovených cílů. Konkrétně byla zpracována literární rešerše na danou diagnózu a kazuistika pacienta s popisem efektu aplikované terapie. Klíčová slova: Funikulární myelóza, perniciózní anémie, akutní gastritida, fyzioterapie při funikulární myelóze,...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu
Cvachová, Adéla ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Zinková, Iva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu Autor práce: Adéla Cvachová Shrnutí práce: Bakalářská práce poukazuje na problematiku rehabilitace po revmatochirurgickém zákroku TEP kyčelního kloubu, indikovaného z důvodu revmatického onemocnění ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části představuje etiologii vzniku, diagnostiku, klinický obraz, možnosti léčby ankylozující spondylitidy a problematiku revmatochirurgie kyčelního kloubu. Praktická část se zaměřuje na fyzioterapeutickou léčbu pacienta po TEP kyčelního kloubu s přihlédnutím na ankylozující spondylitidu. Kazuistika byla vypracována na základě čtyřtýdenní souvislé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v lednu 2019. Klíčová slova: kazuistika, ankylozující spondylitida, revmatické onemocnění, revmatochirurgie, TEP kyčelního kloubu, fyzioterapie Název diagnózy: M45 Ankylozující spondylitida
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s vertebrogenním algickým syndromem
Dvořák, Jan ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Biskup, Šimon (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s vertebrogenním algickým syndromem. Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je ucelení teoretických informací vztahujících se k problematice vertebrogenního algického syndromu. Shrnutí vhodných terapeutických metod a přístupů, které mohou kompenzovat zdravotní stav pacienta a ulevit od bolesti. Následné zpracování kazuisticky fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnostikovaným vertebrogenním algickým syndromem. Metoda: Bakalářská práce byla vypracována na podkladě absolvování souvislé odborné praxe ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v období od 21. 1. 2019 do 15. 2. 2019. První část bakalářské práce, tedy obecnou část, tvoří komprehensivní teoretické poznatky týkající se vertebrogenního algického syndromu. Ve druhé speciální části je vypracovaná kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s vertebrogenním algickým syndromem bederní páteře. Kazuistika shrnuje vstupní i výstupní vyšetření a průběh terapií. Výsledky: První část práce vytváří ucelený souhrn informací o lumbalgii s radikulárním syndromem L4. Zároveň nabízí spektrum možných terapeutických přístupů. Druhá část práce obsahuje postup a obsah terapeutických jednotek u konkrétní pacientky. Hodnotí efekt terapií, a to porovnáním objektivizačních dat, získaných během vstupního...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis
Rejzková, Dominika ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Křížková, Štěpánka (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis Cíl práce: Cílem bakalářské práce je seznámení s teoretickými podklady o uvedené diagnóze a následně vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče pacientky s diagnózou periferní paréza nervus facialis. Metodika práce: Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky o periferní paréze nervus facialis včetně vyšetření a možné léčby, zejména fyzioterapeutické. Jsou uvedeny také anatomické souvislosti a porovnání s centrální parézou. Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacientky s diagnózou periferní paréza nervus facialis, která obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, jednotlivé terapie, výstupní kineziologický rozbor včetně zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: periferní paréza, nervus facialis, Bellova obrna, metoda sestry Kenny, terapie, mimické svaly
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Strakoš, Filip ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Sohrová, Jana (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu Cíle: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky jedné pacientky v průběhu bakalářské praxe, která se konala ve zdravotnickém zařízení Centrum léčby pohybového aparátu. Jedná se o kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci totální endoprotézy levého kolenního kloubu. Pacientka byla hospitalizován dne 9. 1. 2019 a operace proběhla 10. 1. 2019. Metody: Práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část se zabývá anatomií a kineziologií kolenního kloubu. Dále se práce zaobírá popisem artrotického onemocnění, chirurgické léčby pomocí endoprotézy a následné fyzioterapeutické péče. Obsahem speciální části je kazuistika pacienta. Z fyzioterapeutických metod jsem použil techniky měkkých tkání podle Lewita, mobilizace podle Lewita, postizometrickou relaxaci podle Lewita, senzomotorickou stimulaci podle Jandy a Vávrové, cvičení podle svalového testu a proprioreceptivní neuromuskulární facilitaci podle Kabata. V rámci individuálních terapií jsem z pomůcek využil molitanové míčky, overball, ježky pro facilitaci a podpažní berle. Výsledky: Pacientka spolupracovala během všech terapeutických jednotek. S fyzioterapií byla pacientka spokojená. Díky jednotlivým výsledkům a pozitivnímu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 NOVOTNÁ, Ivana
8 NOVOTNÁ, Iveta
3 Novotná, Ilona
4 Novotná, Iva
7 Novotná, Ivana
8 Novotná, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.