Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zaměření části cyklotrasy v údolí Lubě
Šanca, Adam ; Machotka, Radovan (oponent) ; Vondrák, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření části cyklotrasy v údolí Lubě a jejího okolí. Práce se v jednotlivých kapitolách zabývá postupným řešením této problematiky, od rekognoskace, budování pomocné měřické sítě přes podrobné měření tachymetrickou metodou až po zpracovatelské práce. Výsledkem je účelová mapa dané lokality v měřítku 1:500, připojena do závazných referenčních systémů.
Zhodnocení vhodnosti různých geodetických metod pro zjištění skutečného tvaru povrchu mostní konstrukce
Smetana, Jonáš ; Vondrák, Jiří (oponent) ; Machotka, Radovan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je porovnání různých geodetických metod a zhodnocení využití těchto metod pro daný případ. Mezi tyto geodetické metody patří trigonometrické určování výšek, geometrická nivelace, technologie GNSS a laserové skenování. Daným případem je měření na povrchu monolitické desky mostní konstrukce.
Evidování práv k nemovitostem v Ruské federaci a na Ukrajině
Davleeva, Luiza ; Machotka, Radovan (oponent) ; Vondrák, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je porovnání evidencí práv k nemovitostem na územích Ruské federace a Ukrajiny s Českou republikou. Informace o každé zemi jsou rozděleny do pěti částí: historie, státní organizace, příklad z katastru nemovitostí, geodetické práce a státní souřadnicové systémy. Každá část obsahuje porovnání se stavem v České republice.
Testování metody Precise Point Positioning
Nosek, Jakub ; Kratochvíl, Radim (oponent) ; Machotka, Radovan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá testováním metody Precise Point Positioning (PPP) v různých variantách. V práci jsou popsány teoretické základy metody PPP a nejdůležitější systematické chyby, které ovlivňují její přesnost. Přesnost metody byla vyhodnocována na datech z permanentní GNSS stanice CADM, která je součástí výzkumného centra AdMaS. Zpracovány byly data z období 2018 – 2019. Porovnávány byly výsledky kombinací různých GNSS a výsledky různě dlouhých observací. Na závěr bylo provedeno ověření přesnosti na 299 GNSS stanicích IGS.
Detekce prostorových objektů v mračně bodů
Venený, Petr ; Machotka, Radovan (oponent) ; Volařík, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním bodového mračna získaného prostřednictvím mobilního mapovacího systému. V teoretické části je obecně popsáno téma mapování a následně konkrétněji rozebrána problematika mobilních mapovacích systémů a jejich částí. V praktické části je popsán proces od sběru dat, přes testování automatické detekce prostorových objektů z mračna bodů po následnou vizualizaci. Výsledkem této diplomové práce jsou datové vrstvy GIS a slovní zhodnocení postupu práce s mračnem bodů.
Využití laserového skenování v informačním modelování budov
Staufčík, Jakub ; Machotka, Radovan (oponent) ; Volařík, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou modelu BIM s využitím laserového skenování. V první části práce jsou popsány základní informace týkající se problematiky informačního modelování budov (BIM). V další části je popsán postup prací tvorby modelu BIM konkrétní budovy od sběru dat až po vlastní modelování. Model byl vytvořen v programu Revit.
Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna
Poláchová, Monika ; Machotka, Radovan (oponent) ; Vondrák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zaměřením polohopisu a výškopisu parku Sady Národního odboje a přilehlého bloku se šesti panelovými domy v Brně. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Výsledkem je účelová mapa vyhotovená ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411 v měřítku 1:500.
Zaměření části kláštera dominikánů ve Znojmě
Kubín, Petr ; Machotka, Radovan (oponent) ; Kuruc, Michal (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zaměření gotické části historické stavby dominikánského kláštera ve Znojmě a vyhotovení stavební výkresové dokumentace objektu. Práce obsahuje popis zájmové lokality, přípravné a měřické práce a jejich zpracování. Dále se práce zabývá náležitostmi vyhotovení stavební výkresové dokumentace půdorysů a svislého řezu a také testováním výsledků tvorby. Výsledná dokumentace bude využita při rekonstrukci objektu.
Testování automatického měřícího systému
Hromková, Zuzana ; Vondrák, Jiří (oponent) ; Machotka, Radovan (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice testování automatického měřicího systému, konkrétně systému pro monitoring stavebních konstrukcí Trimble 4D Control. Práce je uvedena souhrnem informací o základních principech sledování posunů a deformací stavebních objektů. Následuje charakteristika struktury celého systému a popis činností provedených v rámci pilotního projektu, od instalace systému až po vyhodnocení měřených dat, na kterém byla demonstrována funkčnost, spolehlivost a použitelnost systému pro monitoring stavebních konstrukcí.
Určování astronomických tížnicových odchylek přímým měřením
Petrová, Kateřina ; Weigel, Josef (oponent) ; Machotka, Radovan (vedoucí práce)
Práce pojednává o užití měřícího systému MAAS-1 k přímému určení tížnicových odchylek na zadaných terénních bodech. Hlavními vstupními daty jsou zeměpisné a astronomické souřadnice bodů. Cílem práce je komplexní zpracování dat měřených v dané lokalitě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.