Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Whole-genome analysis of the house mouse hybrid zone
Janoušek, Václav ; Munclinger, Pavel (vedoucí práce) ; Choleva, Lukáš (oponent) ; Chan, Yingguang Frank (oponent)
Hybridní zóny poskytují cennou příležitost ke studiu procesu speciace v reálném čase. Dochází zde k porušení genovych interakcí a následnému vzniku reprodukční izolace v důsledku kontaktu předem netestovanych kombinací genů pocházejících z divergujících populací. Dva druhy myší (Mus musculus musculus/Mus musculus domesticus) tvoří napříč střední Evropou úzkou zónu sekundárního kontaktu, která, jak se předpokládá, je udržována prostřednictvím rovnováhy mezi selekcí hybridů se sníženym fitness a disperzí jedinců. V průběhu mého PhD studia jsem spolu s mymi kolegy používal set asi 1400 SNP markerů ke studiu celogenomové introgrese napříč dvěma/třema transekty v hybridní zóně myši domácí. Naším cílem bylo identifikovat genomové oblasti obsahujících geny potenciálně způsobující reprodukční izolaci mezi dvěma poddruhy myši domácí, charakterizovat jejich rozložení v myším genomu a charakterizovat vlastnosti genomu typické pro tyto regiony. Náš vyzkum potvrdil na celogenomové škále vyznamnost chromozomu X při evoluci reprodukční izolace. Tento chromozom vykazoval introgresi odpovídající silné negativní epistázy a tato introgrese byla konzistentní mezi oběma studovanymi transekty, což poukazuje na společny geneticky základ reprodukční izolace mezi rozdílnymi oběma transekty. Na rozdíl od chromozomu X...
Recentně aktivní L1 a B1 retrotransposony v myším genomu
Janoušek, Václav ; Munclinger, Pavel (vedoucí práce) ; Bryja, Josef (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na studium dvou recentně aktivních rodin retrotransposonů v genomu myši domácí. Jsou to L1 a B1 retrotransposony. Cílem práce bylo najít polymorfní inserce vzniklé recentní aktivitou retrotransposonů. Byly srovnány genomy dvou inbredních kmenů odvozené od dvou odlišných poddruhů myši domácí. Částečně osekvenovaný genom kmene MSM/Ms odvozený od M. m. molossinus byl srovnán s referenčním genomem C57BL/6J odvozeným převážně od M. m. domesticus. Nalezené inserce byly zařazeny do několika podrodin B1 a L1 retrotransposonů. Následně byla pomocí PCR testována přítomnost/absence těchto insercí u všech tří poddruhů myši domácí a u dvou sesterských druhů (M. spretus a M. macedonicus). Jednotlivé rodiny se lišily na základě zastoupení u dvou sesterských druhů. Zástupci podrodin F2 a F3 patřící k L1 retrotransposonům přetrvávali v polymorfním stavu v populaci myši domácí i přes předpokládaný konec aktivity. Na rozdíl od nich se však podrodiny B1 retrotransposonů přes svoji aktivitu již dávno v minulosti zdají být aktivní i v současnosti. Na základě srovnání L1 a B1 se také ukázalo, že rodina L1 je v současnosti více aktivní než rodina B1.
EU ETS jako nástroj klimatické politiky EU a jeho porovnání s klimatickou politikou USA
Janoušek, Václav ; Petříček, Tomáš (oponent) ; Kučerová, Irah (vedoucí práce)
JANOUŠEK, Václav. EU ETS jako nástroj klimatické politiky EU a jeho porovnání s klimatickou politikou v USA, Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, 2008. 93 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Irah Kučerová, PhD. Anotace Diplomová práce "EU ETS jako nástroj klimatické politiky EU a jeho porovnání s klimatickou politikou USA" si klade za cíl popsat současnou klimatickou politiku EU a to v kontextu vyjednání o globální dohodě týkající se redukce emisí skleníkových plynů a také o implementaci cílů EU v oblasti redukce emisí skleníkových plynů do komunitárního práva. Co se týče mezinárodního vyjednávání ohledně globálních redukcí skleníkových plynů, práce se zaměřuje na hlavní problémy sjednání takovéto dohody a hlavně na postoj důležitých aktérů, což je mimo Číny hlavně USA. Část věnovaná negociačnímu procesu uvnitř EU se potom poměrně detailně věnuje postoji jednotlivých států a interakci vrcholných orgánů EU v tomto procesu. Anotation Diploma thesis EU ETS - tool of the EU climate policy and the comparison with the climate policy of the USA aims to describe current policy of the EU regarding reduction of greenhouse gases both in the context of negotiation on global carbon reduction and with the implementation of the reduction commitments of the EU to the community...
Aplikace nástrojů krizového řízení ve firmě Agilitas s.r.o.
Horáková, Veronika ; Janoušek, Václav (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na oblast strategického a krizového managementu. Prostřednictvím vybraných metod analyzuje současné postavení konkrétního podniku na trhu a definuje příčiny stávající krize ve společnosti. Na základě rozboru minulého vývoje navrhuje komplexní soubor nápravných opatření.

Viz též: podobná jména autorů
1 JANOUŠEK, Viktor
2 JANOUŠEK, Vladimír
2 JANOUŠEK, Vojtěch
2 Janoušek, Vladimír
2 Janoušek, Vojtěch
1 Janoušek, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.