Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Autofluorescenční diagnostika kolorektálního karcinomu
Ducháč, Vítězslav ; Horák, Ladislav (vedoucí práce) ; Hoch, Jiří (oponent) ; Poučková, Pavla (oponent)
Souhrn Předkládaná dizertační práce řeší problematiku autofluorescenční diagnostiky kolorektálního karcinomu. Vytyčeny byly následující cíle: ověření možnosti využití autofluorescenčních vlastností normální a nádorem změněné tkáně tlustého střeva k jejich diferenciaci a ověření možnosti využití experimentálně vytvořené přenosné měřící sestavy k provedení "optické biopsie" v průběhu operačního výkonu pro kolorektální karcinom. Řešení projektu bylo rozděleno do tří etap: I. etapa - byla zaměřena na experimentální ověření fluorescenčních charakteristik normální a nádorové tkáně kolorektálního karcinomu pomocí argonového a helium-neonového laseru. Získané hodnoty potvrdily možnost rozlišení jak po kvalitativní stránce - změnou spektrální křivky, tak i po kvantitativní stránce - změnou intenzity autofluorescenčního záření ve vybraných vlnových délkách. Při excitaci pomocí He-Ne laseru jsme pozorovali příspěvek o hodnotě cca 30 a.u. prakticky v celém měřeném intervalu s maximem mezi 670 - 700 nm, což odpovídá fluorescenčnímu spektru porfyrinů. Normální tkáň nevykazovala téměř žádnou aktivitu. V případě použití Ar laseru se diskriminační hodnoty intenzit pohybovaly pouze v řádu jednotek. II. etapa - byla věnován ověření funkce a možnosti klinického využití experimentálně vytvořené přenosné měřící sestavy...
Preklinické stanovení účinnosti ftalocyaninu pro fotodynamickou terapii tumorů rekta
Štukavec, Jan ; Horák, Ladislav (vedoucí práce) ; Beneš, Jiří (oponent) ; Dítě, Petr (oponent) ; Jelínková, Helena (oponent)
Předkládaná práce zahrnuje výsledky výzkumu fotodynamické terapie (PDT) kolorektálního karcinomu. Vlastní experiment probíhal ve spolupráci s Ústavem biofyziky a informatiky 1.LF v letech 2005-2008. Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější malignity české populace. Riziko onemocnění kolorektálním karcinomem dosahuje u české populace 5,9% a stále narůstá. Stále početná je i skupina pacientů s pokročilým nádorem (přibližně 30% nemocných), kdy je indikována pouze terapie paliativní. Jedním z nejčastějších postupů u nemocných s pokročilým nádorem je založení stomie, což výrazně zasahuje do života nemocného. Fotodynamická terapie je již standardně používanou metodou. Prvním krokem v PDT je podání fotosenzitizéru, látky, která se selektivně vychytává v nádoru a následné ozáření světlem o určené vlnové délce. Výsledkem je cílená nekróza tumoru s minimálním ovlivněním okolních tkání a orgánů. Experimentální PDT kolorektální rakoviny je v literatuře popisována výjimečně. Přitom dobrá dostupnost světelného zdroje pomocí koloskopu tuto metodu výrazně zjednodušuje. Zaměřili jsme se na možnost terapie kolorektální rakoviny ftalocyaninem, který patří mezí fotosenzitizéry druhé generace s rychlým vychytáváním preparátu v nádoru. Vlastní experiment byl proveden na atymických myších, které byly rozděleny do 4 skupin....
Přesnost bezdotykového měření teploty
Horák, Ladislav ; Janečka, Jan (oponent) ; Vdoleček, František (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vliv správného nastavení parametru emisivity, který je závislý na teplotě, vlnové délce a dalších vlivech okolního prostředí. Pro zkoumání parametru byl pořízen infračervený (IR) bezdotykový teploměr MI3 od firmy Raytek. Ke zvýšení kvality měření byl navržen a naprogramován obslužný měřící program. Program byl vyvinut v programovacím prostředí LabView 8.5. Pro získání pravé hodnoty teploty měřeného objektu byl navržen a zkonstruován dotykový teploměr s odporově závislým senzorem. Teploměr je připojen ke komunikačnímu boxu bezdotykového IR teploměru a obsluhován stejným programem. V dnešní době jsou nejvíce rozšířené IR teploměry s pevně nastaveným parametrem emisivity, které jsou použitelné pouze pro reálná tělesa v okolí hodnoty parametru emisivity 0,95. Pro tyto IR teploměry byla zkonstruována korekční funkce, která by měla hodnotu teploty naměřenou při pevně nastaveném parametru emisivity 0,95 přiblížit skutečné hodnotě měřeného objektu.
Obslužný SW pro multimetr 34410 A
Horák, Ladislav ; Čejka, Miloslav (oponent) ; Keprt, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá vytvořením obslužného softwaru pro multimetr Agilent 34410 A a manuálu pro jeho použití. V první části se práce zaměřuje na teoretickou problematiku jednotlivých částí celého měřicího systému. Ukazuje možnosti nastavení multimetru a jeho komunikaci s řídicí jednotkou přes rozhraní. Dále je zde stručně popsáno vývojové prostředí LabView 7.1. Druhá část práce seznamuje s problematikou obslužného softwaru pro multimetr 34410 A. Popisuje výběr měření a jejich podrobné nastavení. Dále je zde nastíněno nastavení rozšířených funkcí, které multimetr umožňuje. Ve třetí části se práce zabývá validačním měřením podle požadavků na proměření laboratorního zdroje (DIAMETRAL) v celém rozsahu. Jednotlivá měření jsou zpracována v tabulkách a vynesena v grafech. Jsou provedeny výpočty nejistot typu A, B a celkové kombinované nejistoty.

Viz též: podobná jména autorů
2 Horák, Lubomír
1 Horák, Luboš
3 Horák, Luděk
15 Horák, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.