Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání ročního tréninkového cyklu u vybraných českých elitních sprinterek
Vostatková, Pavlína ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název diplomové práce: Porovnání ročního tréninkového cyklu u vybraných českých elitních sprinterek Zpracovala: Pavlína Vostatková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Cíle práce: Analýza ročního tréninkového cyklu (dále RTC) u vybraných českých elitních sprinterek, ve kterém bylo dosaženo limitní výkonnosti v běhu na 100 m, z hlediska metodického postupu, způsobu použití vybraných prostředků speciálních tréninkových ukazatelů (dále STU), jejich objemových a intenzifikačních aplikací v jednotlivých etapách sportovní přípravy. Porovnání jednotného tréninkového systému a jejich doporučení pro sprinterky srovnatelných výkonnostních úrovní s realitou komplexního vyhodnocením tréninkového programu vybraných sprinterek. Metodika práce: V práci byla použita metoda obsahové analýzy tréninkových deníků z RTC, ve kterém posuzované sprinterky dosáhly osobního maxima v běhu na 100 m. U sprinterky P. V. se jedná o RTC 1996/1997 a u sprinterky H. B. analyzujeme RTC 1992/1993. Z tréninkových deníků jsme získali a zhodnotili vybrané obecné tréninkové ukazatele (dále OTU) a STU pro sprinty v atletice. Při srovnávání vybraných OTU a STU sledovaných závodnic s doporučenými hodnotami (Moravec, Hlína a kol., 1984) jsme použili modelové hodnoty uváděné pro věkovou kategorii 21 - 23 let sprinterky P. V.,...
Srovnání polonízkého a polovysokého startu
Talácko, Zdeněk ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název: Srovnání polonízkého a polovysokého startu Cíle: Analýza časových rozdílů při výběhu z met z pozice polovysokého (softballového) a polonízkého (atletického) startu v softballe. Dalším cílem bylo srovnání těchto startů u sprinterů a následné vzájemné srovnání se softbalistkami. Metody: V diplomové práci jsem využil především analýzu dokumentů. Vycházel jsem jak z české literatury, tak i ze zahraniční. Mezi zahraničními zdroji se jednalo především o vědecké výzkumy či odborné studie a články z vědeckých časopisů. Problematika byla úzce spojena s výběhy z met v softballu, atletickými starty a silovým tréninkem zaměřeným na dynamickou složku. Detailně pak byl zkoumán polovysoký a polonízký start. Výsledky: Bylo zjištěno, že výběh z pozice polovysokého startu na 20 m ve srovnání s výběhem z polonízkého startu přináší lepší výsledky u softbalistek, a to o 0,06 s. U atletů byl rozdíl pouze 0,01 s. Zásadní diference byly pozorovány u softbalistek již na prvních 5 metrech, kde se utvářel první časový rozdíl, který byl postupně navyšován až do konce úseku. Klíčová slova: běhání po metách, běhání v softballe, atletický start, tříoporový start, polovysoký start, polonízký start
Struktura žákovské atletiky v atletických oddílech na území Prahy
Teplý, Lukáš ; Feher, Jan (vedoucí práce) ; Vindušková, Jitka (oponent)
Název: Struktura žákovské atletiky v atletických oddílech na území Prahy Cíle: Cílem práce bude charakterizovat pražské atletické oddíly se sportovními středisky a jejich práci v kategorii žactva. Hypotéza: Hypotéza 1: Předpokládám, že počet dívek v kategorii mladšího i staršího žactva bude minimálně o 20 % převyšovat počet chlapců. Hypotéza 2: Předpokládám, že oddíly s resortními sportovními centry (RSC) budou mít lepší podmínky k tréninku dětí a mládeže než oddíly bez RSC. Metody: Při vytváření diplomové práce byla v teoretické části výzkumu použita metoda obsahové analýzy. V praktické části výzkumu jsem volil metodu smíšenou, která zahrnuje metodu obsahové analýzy a metodu dotazníkovou doplněnou polostrukturovaným rozhovorem. Výsledky: Cíl práce byl splněn. Podařilo se shromáždit a vyhodnotit všechna potřebná data. Hypotéza 1 => nepotvrzena. Hypotéza 2 => potvrzena. Klíčová slova: činnosti a role trenéra, sportovní střediska, talentovaná mládež, členská základna, motivace.
Analýza kondiční přípravy v české extralize a NHL u vybraných klubů
Kämpf, Eliška ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
1 Abstrakt Název: Analýza kondiční přípravy v české extralize a NHL u vybraných klubů Cíle práce: Analýza a komparace vybraných parametrů kondiční přípravy formou rozhovoru v nejvyšších soutěžích - české extralize a NHL Metody: V práci je použita metoda analýzy a metoda komparace. Metoda analýzy byla použita v rozboru kondiční přípravy v jednotlivých klubech, a metoda komparace byla aplikována v části porovnávání informací, které byly získány na základě polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky: Na základě analýzy a komparace přístupů kondičních trenérů v týmu Piráti Chomutov a Chicago Blackhawks ke kondiční přípravě mimo led můžeme tvrdit, že oba trenéři přistupují ke kondiční přípravě rozdílně. Kondiční příprava v chomutovském týmu probíhá kolektivně a kondiční příprava v týmu Chicago Blackhawks probíhá individuálně. Klíčová slova: lední hokej, rozdíly, roční tréninkový cyklus, nejvyšší soutěž, testy
Stimulace silových schopností ve fotbale
Bébr, Milan ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název práce Stimulace silových schopností ve fotbale Cíl práce Primárním cíl je rešerše odborné literatury na téma této bakalářské práce. Sekundárním cílem je návrh pohybové intervence na stimulaci silových schopností ve fotbale na poloprofesionální úrovni pro mužskou kategorii. Metody Metoda literární rešerše a následné tvoření návrhů intervenčních programů. Výsledky Hlavním produktem práce je vytvoření ucelených návrhů intervenčních programů v každém období RTC. Tato bakalářská práce by po ověření v praxi mohla být prospěšná pro hráče a trenéry, kteří nemají dostatečné znalosti v oblasti kondičního tréninku. Klíčová slova Organizační formy, kondiční příprava, silové schopnosti, analýza, návrh intervence
Výkonnostní předpoklady skokanek o tyči
Mrázková, Karolína ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název práce: Výkonnostní předpoklady skokanek o tyči Cíle práce: Cílem práce je uspořádání shromážděných informací z domácí i zahraniční literatury o struktuře sportovního výkonu ve skoku o tyči a analýza výkonnostních předpokladů juniorské mistryně světa z roku 2018 v této disciplíně. Metoda: Údaje byly získány z knih, článků a výzkumů dostupných v tištěné či elektronické podobě, z bakalářských a diplomových prací a z poskytnutých tréninkových deníku. Veškeré zjištěné výsledky byly zaznamenány do tabulek a některé přehledně v grafech. V této práci byla použita metoda deskripce, rešerše a srovnání. Výsledky: Bylo zjištěno, že Amálie Švábíková má skvělé výkonnostní předpoklady pro skok o tyči. Je vysoká a štíhlá, což je uváděno jako ideální ukazatel elitní závodnice v této disciplíně. Kondičně je velice dobře připravená, což potvrzují výsledky motorických a speciálních testů i naměřená náběhová rychlost. Dochází k posupnému nárůstu výkonnosti a pokud do přípravy nevstoupí žádná nepředvídatelná událost, jako je například nemoc či zranění můžeme od atletky čekat zdolání laťky ve velkých výškách. Klíčová slova: atletika, skok o tyči, ženy, technika, kondice
Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a nesportovní třídy
Vélová, Adéla ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název bakalářské práce: Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a nesportovní třídy Zpracovala: Adéla Vélová Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Cíle práce: Cílem mé práce bylo zjistit úrovně zdatnosti žáků, kteří navštěvují sportovní třídu se zaměřením na atletickou přípravu a na třídu, která absolvuje pouze standardní hodiny tělesné výchovy. Jednalo se o žáky osmých tříd studujících na základní škole, konkrétně tedy o věkovou kategorii 13 a 14 let. Zjištěné výsledky byly zároveň komparovány s výsledky naměřenými před 25 lety u sportovní třídy na jiné základní škole. Metodika práce: Jako hlavní metodu jsem použila praktické testování žáků pomocí testové baterie UNIFITTEST (6-60). Pro bakalářskou práci jsem si vybrala z UNIFITTESTu čtyři motorické testy - skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po dobu 60 vteřin, vytrvalostní běh po dobu 12 minut a člunkový běh 4x10 metrů. Všechna naměřená data byla porovnána s normami UNIFITTESTu pro jednotlivé věkové kategorie. Součástí práce bylo krátké nestandardizované dotazníkové šetření, kde došlo ke zjištění názorů žáků na pohybové aktivity. Výsledky práce: Ve všech čtyřech motorických testech dosáhli jak žáci, tak i žákyně sportovní třídy lepších výsledků, než žáci a žákyně nesportovní třídy. Sportovní třída dosahovala ve...
Problematika rozvoje rychlosti u mladých ragbistů
Macháček, Jan ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název bakalářské práce: Problematika rozvoje rychlosti u mladých ragbistů Zpracoval: Jan Macháček Vedoucí práce: odb. as. Aleš Kaplan Cíle práce: Nastínit na základě rešerše literatury problematiku rozvoje rychlosti u mladých ragbistů v prostředí ragbyových sedmiček. Rozborem literatury najít pojmy rychlosti ve sportu, v atletickém tréninku, v kategoriích mládeže ragby. Metodika práce: V práci byla použita metoda literární rešerše z domácích i zahraničních zdrojů. Pro splnění cíle byly vybrány pojmy, které pomohly sestavit představu o struktuře sportovního výkonu v ragbyových sedmičkách z pohledu rychlosti. Následně byla konfrontována se současnou praxí, především z autorových rozsáhlých osobních zkušeností. Na tomto základě zároveň vznikl nástin strukturovaného a zdůvodněného plánu rozvoje zasazený do konkrétního prostředí českého ragby. Výsledky práce: Na základě literární rešerše byl proveden nástin problematiky podložený dalšími možnými přístupy, opírající se o poznatky a zkušenosti ze sportovního, atletického i ragbyového tréninku v prostředí mládeže. Práce stručně analyzovala a následně popsala možný tréninkový proces rozvoje rychlosti u různě mladých hráčů ragby v typickém prostředí českého sportovního klubu s přihlédnutím k typickému sportovnímu režimu. Dále byly v práci popsány možné...
Trénink mládeže ve Sportovním klubu ZŠ Jeseniova, z.s.
Matějková, Martina ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název: Trénink mládeže ve Sportovním klubu ZŠ Jeseniova, z.s. Cíle: Cílem této práce je analýza podpory tréninku mládeže a charakteristika mládežnického klubu ,,Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.". Metody: Pomocí literární rešerše byly sepsány teoretické poznatky. V praktické části byl charakterizován mládežnický klub "Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.". Bylo popsáno jednak fungování, trénink dětí a mládeže a projekty, které klub nabízí. K získání informací pro sepsání praktické části byl použit polo- strukturovaný interview s vedením a trenéry. Dále na základě zaslaného dotazníku vedoucím a trenérům, bylo poukázáno na nedostatky a případné možnosti rozvoje klubu. Výsledky: Ze zpracování práce vyplývá, že fungování Sportovního klubu ZŠ Jeseniova je na velmi dobré úrovni, až na malý prostor areálu a případné zlepšení spolupráce a komunikace mezi trenéry. Na základě sepsané praktické části vyplynuly především možnosti dalšího rozvoje klubu. Jako například delegování pravomocí mezi další členy, rozdělení tréninkových skupin dle specializace na disciplínu, řešení malého prostoru a další. Klíčová slova: trénink dětí a mládeže, atletický klub, atletické projekty
Metodika měření náběhových rychlostí u skokanských atletických disciplin
Wagner, Štěpán ; Feher, Jan (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent)
Název: Metodika měření náběhových rychlostí u skokanských atletických disciplín Cíle: Cílem práce je uvedení metodiky měření náběhových rychlostí pomocí radaru, kamery a fotobuňky. Dále pak srovnání jednotlivých přístrojů pro měření náběhových rychlostí (kamera, fotobuňky, radar) a uvedení jejich výhod či nevýhod. V neposlední řadě bude v práci definováno využití dat z měření pro trenérskou praxi. Metody: Ve své práci jsem použil metodu analýzy dokumentů. Čerpal jsem především ze zahraničních publikací, ale také z domácí literatury. U zahraničních zdrojů se jednalo v první řadě o odborné články z časopisů nebo internetové publikace zaměřené na tematiku měření náběhových rychlostí a skokanské atletické disciplíny. Co se týká domácí literatury, tak zde šlo především o knihy s tematikou atletických skoků. Zjištěné informace byly poté využity při samotném experimentu a vyhodnocování dat. Výsledky: Z výsledků je patrná rozdílnost jednotlivých přístrojů, kdy došlo k naměření rozdílných časů, které se lišily o 0,01-0,02 s. Rozdílnost je patrná i u metodiky měření a vyhodnocování dat. Podle kritérií trenérů bylo následně určeno, který přístroj je nejvhodnější za předem uvedených podmínek. Klíčová slova: skok daleký, skok o tyči, trojskok, fotobuňka, radar, kamera, náběhová rychlost

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.