Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Economic impact of protectionist measures
Wang, Jinliang ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Protekcionismus se v těchto letech stal horkým tématem. Na základě údajů China-U.S. Tato diplomová práce zkoumá ekonomický dopad protekcionismu na Spojené státy americké. Dopad amerických protekcionistických opatření na hodnotu dovozu, změnu blahobytu a zaměstnanost byl odhadnut a výsledek ukazuje, že ačkoli ochrana obchodu může v krátkodobém horizontu přinést výhody pro USA, způsobí rezidentům USA značné ztráty v blahobytu. Klasifikace F1 Klíčová slova protekcionismus, dovoz, blahobyt, zaměstnanost E-mail autora 98771754@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce petrjakubik@seznam.cz
Collateralized Debt Obligation: Valuation and Sensitivity Analysis
Benešová, Petra ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Zajištěná dluhová obligace (Collateralized debt obligation - CDO) je kreditní strukturovaný produkt navázaný na množinu podkladových dluhových cenných papírů s výrazným pákovým efektem. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o formu pojištění proti kreditnímu riziku, ve kterém vydávající CDO představuje pojištěnce a investor pojistitele. Zatímco emisní aktivita CDO v posledních letech výrazně rostla, na konci roku 2008 byly dvě třetiny CDO ve stavu úpadku. Cílem této práce je objasnit, proč k úpadkům došlo a vyvodit takové důsledky, které umožní další existenci trhu s CDO. Vyvinuli jsme tedy oceňovací program v MS Excel VBA založený na jednofaktorovém modelu gaussovské kopule, s jehož využitím pak aplikujeme citlivostní analýzu a modelujeme cenu tranše CDO před prvními zásahy současné finanční krize a po nich. Získáváme tak ztrátu investorů v důsledku změny očekávaných hotovostních toků. Přicházíme na čtyři hlavní nedostatky trhu s CDO. Za prvé, diverzifikace podkladových aktiv byla na nízké úrovni. Za druhé, pochopení modelu nebylo úplné, což vedlo ke špatnému ocenění CDO. Za třetí, v důsledku toho byla špatně oceněna i korelace mezi aktivy. Dále pak na základě výpočtu demonstrujeme čtvrtý nedostatek - povinnost oceňovat aktiva podle jejich tržní hodnoty, což může mít ničivé důsledky. Navrhneme také...
Asymmetric developments in the EU: Is the Lucas Paradox behind?
Štěpán, Jaroslav ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Současný vývoj Evropské unie nasvědčuje divergence mezi členskými zeměmi navzdory snahám o ekonomickou integraci. Neefektivní alokace kapitálu v EU naznačuje přítomnost Lukasova paradox. Cílem této práce je zhodnotit, zda se Lukasův paradox objevuje mezi členskými zeměmi EU a jaký má dopad na jejich konvergenci. Panelový VAR model je použit pro účeli odhadu. Výsledky naznačují, že Lukasův paradox se v EU vyskytuje a to především v porovnání mezi zeměmi Eurozóny a mimo Eurozónu a dale mezi jádrem Eurozóny a její periferií. Neefektivní pohyb kapitálu mezi těmito zeměmi dale zamezuje krátkodobé konvergenci.
Pricing Options Using Monte Carlo Simulation
Dutton, Ryan ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Monte Carlo simulation is a valuable tool in computational finance. It is widely used to evaluate portfolio management rules, to price derivatives, to simulate hedging strategies, and to estimate Value at Risk. The purpose of this thesis is to develop the mathematical foundation and an algorithmic structure to carry out Monte Carlo simulation to price a European call option, investigate Black-Scholes model to look into the parallel between Monte Carlo simulation and Black-Scholes model, provide a solution for Black-Scholes model using Lognormal distribution of a stock price rather than solving Black-Scholes original partial differential equation, and finally compare the results of Monte Carlo simulation with Black- Scholes closed-form formula. Author's contribution can be best described as developing the mathematical foundation and the algorithm for Monte Carlo simulation, comparing the simulation results with the Black-Scholes model, and investigating how path-dependent options can be implemented using simulation when closed-form formulas may not be available. JEL Classification C02, C6, G12, G17 Keywords Monte Carlo simulation, Option pricing, Black-Scholes model Author's e-mail ryandutton4@gmail.com Supervisor's e-mail oldrich.dedek@fsv.cuni.cz
Plausible Effects of the Adoption of the Euro on the Czech economy: Comparison with the case of the Slovac Republic
Goralková, Nikola ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Hedbávný, Petr (oponent)
This master thesis deals with the euro adoption in the Czech Republic, comparing the possible effects of the euro adoption on the Czech economy and consequences of currency changeover after the Slovak Republic joined the eurozone in 2009. After introducing the theoretical concepts inevitable for the euro adoption, the process of preparation for the currency changeover in the Slovak Republic and the currency changeover itself will be described. Subsequently, the work focuses on the conditions which the Czech government has already met in the process of preparation for the euro adoption and which still need to be fulfilled. In addition, the Czech Republic's economic alignment with euro area countries is analyzed, especially focusing on particular areas. A significant part of this work deals with the comparison of positive and negative effects of the euro adoption in the Slovak Republic with possible impacts of euro on the Czech Republic. In the end, the emphasis is put on the strength of the Czech economy to deal with the possible future financial crisis.
The effect of EU Structural Funds on regional performance
Žďárská, Barbora ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
V každém programovém období Evropská unie investuje významné částky na podporu regionálního růstu prostřednictvím strukturálních a investičních fondů regionální politiky. V současné době má regionální politika k dispozici téměř půlku rozpočtu Evropské unie. Tento rozsáhlý investiční plán je založen na předpokladu, že strukturální financování má pozitivní vliv na ekonomický vývoj regionů. Tato práce analyzuje vliv Cíle 1 (Konvergenční strategie) na růst HDP a zaměstnanosti v evropských regionech v průběhu období 2000-2006 a 2007-2013. Tato studie aplikuje primárně neparametrickou metodu regres- sion discontinuity design a rozšiřuje tak současný výzkum, jehož zjištění se rozcházejí. Výsledek práce ukazuje, že nebyl nalezen statisticky významný vliv Konvergenční strategie regionální politiky na regionální růst. Tato zjištění jsou stabilní vůči změně různých parametrů modelu a metod estimace. Klasifikace JEL R11, R58, C21, C31 Klíčová slova Evropská unie, regionální politika, Cíl 1, regression discontinuity design Název práce Vliv strukturálních fondů Evropské unie na regionální rozvoj E-mail autora zdarskabarbora@seznam.cz E-mail vedoucího práce jansky@fsv.cuni.cz
Application of Premiums and Discounts to the Company Valuation
Sokol, Jakub ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Potřeba přesného ocenění se dnes, ve světle ochladnutí světových trhů, zdá snad ještě zásadnější než kdykoliv předtím. Tato práce svému čtenáři předkládá jak teoretické, tak praktické aspekty týkající se prémií a diskontů, které se přímo aplikují na hodnotu společnosti získanou skrze konvenční cesty oceňování. Nejdůležitější prémie a diskonty, na které se v naší práci zaměřujeme, jsou kontrolní prémie/diskont za minoritní podíl a diskont za nedostatečnou likviditu. Naše práce mimo jiné představuje základní metodologii, která se váže k teoretickým konceptům prémií a diskontů užívaných při oceňování společností. Na vzorku 202 transakcí z oblasti fúzí a akvizic společností kótovaných na burzách střední a východní Evropy zkoumáme jak velikost, tak hlavní determinanty kontrolní prémie v daném regionu.
Vliv dividendové politiky na hodnotu firmy
Říhová, Jana ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá dividendovou politikou v České republice. V první části práce jsou popsány základní pojmy které s dividendami souvisí, jako například typy dividend, významné dny které se týkají odsouhlasení a vyplácení dividend, metody vyplácení dividend, vlivy které ovlivňují dividendovou politiku, atd. Hlavní část práce je věnována vlivu dividend na hodnotu firmy. Využili jsme event study, založenou na pozorování abnormálních výnosů kolem rozhodného dne. Pak jsme provedli regresi abnormálních výnosů oproti relevantním vysvětlujícím proměnným a také hlubší analýzu dvou vysvětlujících proměnných a to objemu obchodování a výnosu dividend. Na konci práce jsme krátce zmínili i zpětný odkup akcií, což je alternativa kterou firmy využívají místo vyplácení dividend.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Dědek, O.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.